Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
(важи до 16.11.2021.)

„Службени гласник РС“, број 151/2020, 152/2020, 153/2020, 156/2020, 158/2020, 1/2021, 17/2021, 19/2021, 22/2021, 29/2021, 34/2021, 48/2021, 54/2021, 59/2021, 60/2021, 64/2021, 69/2021, 86/2021, 95/2021, 99/2021, 101/2021 и 105/2021

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овом уредбом одређују се одговарајуће мере за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, као и услови, начин спровођења, извршиоци и средства за спровођење тих мера.

Члан 2.

Лица оболела од заразне болести COVID-19 изолују се и лече у објектима који су посебно одређени и припремљени за изолацију и лечење оболелих.

Лица из става 1. овог члана дужна су да прихвате изолацију у за то одређеним објектима и да се придржавају мера и упутстава које нареди надлежни доктор медицине, односно доктор медицине специјалиста епидемиологије.

Лице које се не придржава налога доктора медицине, у складу са ставом 2. овог члана, по пријави здравствене установе принудно се изолује у присуству представника органа управе надлежног за унутрашње послове.

Изузетно од става 1. овог члана, лица код којих је тестирањем утврђено присуство вируса SARS-CoV-2, а код којих није утврђено присуство ниједног симптома или знака заразне болести COVID-19 , упућују се, у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести (у даљем тексту: Закон), у кућну изолацију са здравственим надзором на акутно респираторно обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 у трајању од 14 дана, након чега се јављају на преглед лекара примарне здравствене заштите (COVID амбуланте) у дому здравља у месту пребивалишта, односно боравишта, док се лица оболела од те заразне болести код којих тежина болести не захтева лечење у болничким условима, током периода заразности, након прегледа лекара специјалисте (пријемно-тријажног центра COVID болница), упућују у кућну изолацију под здравственим надзором лекара примарне здравствене заштите (COVID амбуланте), а по потреби се упућују у пријемно-тријажни центар COVID болница.

Лица која су оболела од заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, након изолације и лечења у складу са ставом 1. овог члана отпуштају се на кућно лечење без контролног RT-PCR тестирања и дужна су да, након отпуста, остану под здравственим надзором на акутно респираторно обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 у трајању од 14 дана (кућна изолација), након чега се јављају на преглед лекара примарне здравствене заштите (COVID амбуланте) у дому здравља у месту пребивалишта, односно боравишта.

Контролу придржавања мере кућне изолације из ст. 4. и 5. овог члана врши орган државне управе надлежан за унутрашње послове, на основу података које доставља установа која је извршила тестирање.

Члан 3.

Тестирање становништва на присуство вируса SARS-CoV-2 врши се у свим микробиолошким лабораторијама здравствених установа у јавној својини, као и у свим лабораторијама у јавној својини које обављају послове у области здравља животиња, безбедности хране, контроле квалитета и безбедности млека и испитивања забрањених, недозвољених, штетних и непожељних супстанци у храни и храни за животиње, здравља биља, семена и садног материјала и банке биљних гена, а које су припремљене за лабораторијско испитивање у смислу члана 21. Закона.

Детекција SARS-CoV-2 антигена (Ag) у узорцима назофарингеалног бриса врши се у свим микробиолошким лабораторијама у јавној и приватној својини, према условима и у складу са инструкцијом завода за јавно здравље основаног за територију Републике Србије.

О резултатима тестирања и детекције установе и лабораторије из ст. 1. и 2. овог члана дужне су да свакодневно извештавају надлежни завод за јавно здравље, на начин утврђен инструкцијом из става 2. овог члана.

За потребе извештавања из става 3. овог члана може бити креирано и коришћено специјализовано софтверско решење за територију Републике Србије.

Члан 4.

Ради заштите од уношења заразних болести на територију Републике Србије, странцима који долазе у Републику Србију дозвољен је улазак у Републику Србију само ако поседују негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, не старији од 48 часова, издат од стране референтне лабораторије државе из које долазе, односно из које улазе у Републику Србију. Путници треба да се тестирају пре путовања, не приликом доласка у Републику Србију. У Републику Србију не могу ући уколико нису тестирани и не поседују негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, не старији од 48 часова и морају се вратити у земљу из које долазе. Уколико постоји кашњење приликом уласка у Републику Србију, а које се не може приписати кривици путника већ је последица спољног догађаја који се није могао предвидети, избећи или отклонити (кашњење/одлагање лета, поласка аутобуса, воза и сл.), онда тест не може бити старији од 72 сата приликом уласка у Републику Србију.

Држављанима Републике Србије и страним држављанима који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, као и члановима дипломатско-конзуларног особља и члановима њихових породица, при уласку у Републику Србију, а који не поседују негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, издат од стране референтне лабораторије државе из које долазе, односно улазе у Републику Србију, не старији од 48 часова од датума издавања резултата, одређује се мера карантина у кућним условима у трајању од 10 дана.

Мера из става 2. овог члана престаје да важи ако лице коме је одређена у периоду трајања мере добије негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2 издат од стране референтне лабораторије у Републици Србији.

Начин примене ограничења уласка у Републику Србију и лица која су изузета од тог ограничења одређују се актом министра надлежног за послове здравља.

Контролу поседовања негативног RT-PCR тестa на присуство вируса SARS-CoV-2 из става 1. овог члана и поштовања мера карантина у кућним условима из става 2. овог члана врши орган државне управе надлежан за унутрашње послове, на основу података које доставља установа која је извршила тестирање и орган државне управе надлежан за санитарну инспекцију.

Лицима која долазе из Сједињених Америчких Држава уместо негативног RT-PCR теста признаје се, под истим условима, негативан Антиген FIA Rapid test.

Члан 4а

Изузетно од ограничења из члана 4. ове уредбе, лице које поседује потврду о потпуној вакцинацији против болести COVID-19 коју је издала јавна здравствена установа Републике Србије може ући у Републику Србију без негативног RT-PCR теста на присуство вируса SARS-CоV-2 или антиген FIA RAPID теста.

Држављани Републике Србије и страни држављани који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, као и чланови дипломатско-конзуларног особља и чланови њихових породица, а који су имали потврђену инфекцију SARS-CoV-2, дозвољен је улазак у Републику Србију без поседовања негативног теста на присуство вируса SARS-CоV-2 или потврде о потпуној вакцинацији из става 1. овог члана, уколико поседују позитиван REAL TIME PCR тест на SARS-CoV-2 или тест за детекцију антигена SARS-CoV-2, а од којег првог теста није прошло мање од 14 дана и не више од шест месеци од дана издавања.

Позитиван REAL TIME PCR теста на SARS-CoV-2 или тест за детекцију антигена SARS-CoV-2 из става 2. овог члана доказује се потврдом о прележаној болести коју издаје завод за јавно здравље основан за територију Републике Србије.

Члан 4б

Лице које поседује потврду о потпуној вакцинацији против болести COVID-19 коју је издао надлежни орган или установа државе са којом Република Србија има закључен споразум о прихватању сертификата о вакцинацији против заразне болести COVID-19 или постоји фактички реципроцитет о прихватању сертификата о вакцинацији против заразне болести COVID-19 (у даљем тексту: прихваћени сертификат о вакцинацији) може ући у Републику Србију без негативног RT-PCR теста на присуство вируса SARS-CоV-2 или антиген FIA RAPID теста.

Малолетно лице, старости до 18 година, може ући у Републику Србију, под условима утврђеним овом уредбом, и без прихваћеног сертификата о вакцинацији, ако у Републику Србију улази у пратњи лица које поседује тај сертификат.

Орган државне управе у чијем делокругу су питања која су предмет споразума из става 1. овог члана, односно чији руководилац је овлашћен и потписао тај споразум, без одлагања, обавештава орган државне управе надлежан за послове здравља и орган државне управе надлежан за унутрашње послове, односно контролу преласка границе о том споразуму и условима за улазак у Републику Србију садржаним у њему.

Начин примене изузећа из става 1. овог члана одређује се актом министра надлежног за послове здравља.

Контролу поседовања прихваћеног сертификата о вакцинацији врши орган државне управе надлежан за унутрашње послове.

Члан 4в

Лице које поседује позитиван REAL TIME PCR теста на SARS-CoV-2 или тест за детекцију антигена SARS-CoV-2 и од кога није прошло мање од 14 дана, ни више од 6 месеци и који је издао надлежни орган или установа државе са којом Република Србија има закључен споразум о прихватању овог позитивног теста или са којом постоји фактички реципроцитет о прихватању овог позитивног теста (у даљем тексту: потврда о прележаној болести) може ући у Републику Србију без негативног RT-PCR теста на присуство вируса SARS-CоV-2 или антиген FIA RAPID теста или прихваћеног сертификата о вакцинацији.

Малолетно лице, старости до 18 година, може ући у Републику Србију, под условима утврђеним овом уредбом, и без потврде о прележаној болести, ако у Републику Србију улази у пратњи лица које испуњава услове за улазак у Републику Србију.

Орган државне управе у чијем делокругу су питања која су предмет споразума из става 1. овог члана, односно чији руководилац је овлашћен и потписао тај споразум, без одлагања, обавештава орган државне управе надлежан за послове здравља и орган државне управе надлежан за унутрашње послове, односно контролу преласка границе о том споразуму и условима за улазак у Републику Србију садржаним у њему.

Начин примене изузећа из става 1. овог члана одређује се актом министра надлежног за послове здравља.

Контролу поседовања потврде о прележаној болести врши орган државне управе надлежан за унутрашње послове.

Члан 4г

Одлуку о прихватању сертификата о вакцинацији или потврде о прележаној болести држава које правно или фактички, признају сертификате о вакцинацији и потврде о прележаној болести издате у Републици Србији (фактички реципроцитет из члана 4б и 4в ове уредбе) доноси Влада.

Податке о листи држава из става 1. овог члана министарство надлежно за спољне послове без одлагања доставља министарству надлежном за послове туризма које, на основу мишљења министарства надлежног за послове здравља, припрема предлог акта за Владу.

Члан 4д

Када постоји оправдана сумња да може доћи до уношења заразне болести COVID-19, без обзира на чињеницу поседовања негативног теста на присуство вируса SARS-CoV-2 (нови сојеви вируса и сл.), поседовања сертификата о вакцинацији или поседовања потврде о прележаној болести, држављанима Републике Србије и страним држављанима који долазе из земаља са посебним ризиком може се наложити и одредити мера карантина у кућним условима у трајању највише до 14 дана са обавезом тестирања на присуство вируса SARS-CoV-2 у лабораторији здравствене установе Републике Србије.

Начин примене мере из става 1. овог члана одређују се актом министра надлежног за послове здравља, на предлог завода за јавно здравље основаног за територију Републике Србије.

Листу земаља са посебним ризиком објављује завод за јавно здравље основан за територију Републике Србије.

Контролу примене мере из става 1. овог члана врше заједнички министарство надлежно за унутрашње послове, министарство надлежно за послове здравља и заводи/институти за јавно здравље.

Члан 5.

На улазу у Републику Србију, на видним местима на граничним прелазима ради упознавања свих лица која прелазе државну границу, поставља се писано обавештење – здравствено упозорење о мерама којих се треба придржавати ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, a приликом пасошке контроле могу бити уручивана и друга писана обавештења у форми здравственог упозорења.

Изглед и садржину обавештења из става 1. овог члана утврђује завод за јавно здравље основан за територију Републике Србије.

Члан 6.

За време боравка на јавним местима у затвореном простору, грађани су дужни да, због спречавања ширења заразне болести COVID-19, обавезно носе заштитне маске и одржавају међусобно растојање од најмање два метра између два лица која не бораве у истом домаћинству.

На јавним местима на отвореном простору, уколико није могуће одржати растојање између два лица од најмање два метра (испред продавница, апотека, на аутобуским и другим стајалиштима и сл.), ношење заштитних маски је обавезно.

У јавном друмском и железничком превозу путника обавезно је ношење заштитних маски.

Родитељи малолетне деце или деце са посебним потребама, односно њихови старатељи, дужни су да обезбеде да деца старија од четири године носе заштитну маску у случајевима из ст. 1–3. овог члана.

Члан 7.

Извођење наставе у просторијама средњих и основних школа и непосредног рада установа предшколског васпитања и образовања и ученичког и студентског стандарда, укључујући и извођење екскурзија и организовање матурских забава, као и извођење предавања, вежби, семинара и сличних облика рада са студентима у просторијама високошколских установа врши се у складу са инструкцијама и препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја и надлежног завода, односно института за јавно здравље.

Члан 8.

Правна лица и предузетници (послодавци) који обављају делатност у области трговине на мало и услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића, ту делатност, односно пружање услуга могу да обављају, односно да послуживање корисника врше у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном – уз примену превентивних мера прописаних овом уредбом и утврђених актом послодавца, сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Правна лица и предузетници из става 1. овог члана дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 (организовање процеса рада који обезбеђује одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, обавезну дезинфекцију мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски од стране запослених – за пружање услуга на отвореном, као и додатне мере ограниченог броја лица у просторији, а у случају мањег растојања од два метра између корисника, пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и од корисника услуга – за пружање услуга у затвореном простору), и да у том смислу донесу посебан план примене мера, као саставни део акта из става 1. овог члана.

Угоститељски објекти у којима се врши припрема хране и пића за доставу, као и угоститељски објекти који продају храну и пиће без уласка корисника у објекат дужни су да обезбеде да се испред објеката не окупља више од три корисника, као и да лица која су испред објекта носе маске и држе растојање у смислу члана 6. став 2. ове уредбе.

Члан 9.

Правна лица и предузетници (послодавци) који продају робу или пружају услуге у трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало, а која обухвата продају робе и вршење услуга у локалима у које се улази из већег затвореног простора, дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 (организовање процеса рада који обезбеђује ограничен број лица у простору, одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски од стране запослених и корисника услуга), и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Правна лица и предузетници који обављају трговину на мало дужни су да обезбеде да у објекте у којима се обавља трговина на мало, односно у објекте у којима се продаје роба или пружају услуге у трговинским центрима или сличне објекте у којима се обавља делатност у области трговине на мало, а која обухвата продају робе и вршење услуга у локалима у које се улази из већег затвореног простора, не улазе, односно да у њима не бораве лица која не носе личне заштитне маске.

Правна лица и предузетници из става 3. овог члана дужни су да на видном месту поставе обавештење да није дозвољен улазак, односно боравак лица без личних заштитних маски.

Правна лица и предузетници из става 3. овог члана дужна су да одреде лице које је одговорно за поштовање мера ношења личне заштитне маске (корона редар), изузев оних правних лица и предузетника који имају до троје запослених.

Члан 10.

Приликом одржавања јавних културно-уметничких догађаја у затвореном простору дозвољено је присуство највише 500 посетилаца истовремено, и то тако да свако друго место за седење буде слободно и уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца, као и запослених који учествују у организацији догађаја.

Када се јавни културно-уметнички догађај одржава на отвореном простору, дозвољено је присуство највише 500 посетилаца истовремено тако да се између посетилаца одржава дистанца од најмање два метра, уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца, као и запослених који учествују у организацији догађаја.

Члан 10а

Приликом одржавања спортских такмичења у затвореном простору дозвољено је присуство највише до 30% укупне попуњености капацитета присуства посетилаца у објекту у коме се одржава такмичење и уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца.

Када се спортско такмичење одржава на отвореном простору, дозвољено је присуство највише до 50% укупне попуњености капацитета присуства посетилаца у објекту у коме се одржава такмичење и уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца.

Члан 10б

Приликом одржавања организованих свечаности, прослава, концерата и других догађаја који не представљају културно-уметничке догађаје из члана 10. ове уредбе у затвореном и на отвореном простору дозвољено је присуство највише 500 лица уз обавезно придржавања превентивних мера.

У изузетним случајевима, по претходно прибављеној сагласности Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, дозвољено је присуство и више од 500 лица.

Актом министра надлежног за послове здравља, који доноси на предлог Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, ближе се уређује начин примене ограничења и превентивних мера из става 1. овог члана.

Члан 11.

Приређивачи посебних и класичних игара на срећу могу наставити са приређивањем игара у објектима под условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (ограничен број лица у просторији, одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, а у случају мањег растојања уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски, како од стране запослених тако и корисника услуга) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, као саставни део акта о процени ризика који се доноси у складу са законом и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Члан 12.

Јединице локалне самоуправе дужне су да обављање градског и приградског превоза организују уз примену мера превенције, спречавања ширења и смањења ризика од болести COVID-19, у складу са препорукама надлежног завода, односно института за јавно здравље (у даљем тексту: препоруке). Од мера предвиђених препорукама може се одступити када је то потребно за обављање службене дужности овлашћених службених лица.

Аутобуски превозници и аутобуске станице дужни су да обављање међумесног линијског, посебног линијског и превоза путника за сопствене потребе организују у складу са препорукама.

У складу са могућностима аутобуског превозника, потребно је ангажовање што већег броја аутобуса, а у циљу што редовнијег одвијања превоза путника у друмском саобраћају.

До 1. септембра 2021. године аутобуски превозници су у обавези да обављају поласке за које постоје исказане потребе путника, али не мање од 50% претходно објављених полазака са регистрованих редова вожње, након чега је неопходно да превоз обављају у складу са регистрованим редом вожње.

Од 8. новембра 2021. године до 1. децембра 2021. године аутобуски превозници су у обавези да обављају поласке за које постоје исказане потребе путника, али не мање од 75% претходно објављених полазака са регистрованих редова вожње, након чега је неопходно да превоз обављају у складу са регистрованим редом вожње.

Аутобуски превозници са важећим међународним дозволама за превоз путника у друмском саобраћају до 1. јуна 2021. године обављају поласке са одобреног реда вожње који је саставни део дозволе само када постоје исказане потребе за одређеним међународним превозом путника, као и одобрење страних држава за обављање превоза путника на њиховој територији усклађено са актуелном епидемиолошком ситуацијом, након чега је неопходно да превоз обављају у складу са важећим међународним дозволама.

До 31. децембра 2021. године аутобуски превозници са важећим међународним дозволама за превоз путника у друмском саобраћају обављају поласке са одобреног реда вожње који је саставни део дозволе само када постоје исказане потребе за одређеним међународним превозом путника, као и одобрење страних држава за обављање превоза путника на њиховој територији усклађено са актуелном епидемиолошком ситуацијом, након чега је неопходно да превоз обављају у складу са важећим међународним дозволама.

Пружаоци станичне услуге на аутобуским станицама морају применити превентивне мере којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга у складу са посебним планом мера, који је саставни део акта о процени ризика, а који управљач аутобуске станице доноси у складу са законом и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Управљач железничких станица мора применити превентивне мере којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (обавезна дезинфекција свих просторија железничке станице, опреме, мобилијара, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски). Мерење температуре путницима према карактеристикама објекта и техничким могућностима треба организовати приликом уласка у железничку станицу или приликом уласка у воз.

Железнички превозник и управљач железничких станица дужни су да организацију и обављање унутрашњег железничког саобраћаја организују у складу са препорукама.

Лучки оператери путничких пристаништа дужни су да примењују превентивне мере којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга у складу са препорукама.

Члан 13.

На територији јединице локалне самоуправе на којој је надлежни орган прогласио ванредну ситуацију због настанка елементарне непогоде ширењем епидемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, даном ступања на снагу акта о проглашењу ванредне ситуације примењују се следеће посебне мере заштите становништва од заразних болести:

1) забрана окупљања у затвореном и отвореном простору више од пет лица, ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од два метра и одговарајуће мере личне заштите;

2) у јавним парковима и игралиштима, као и током вежбања на отвореном простору дозвољено је окупљање до пет лица, уз одговарајуће мере личне заштите;

3) у свим затвореним просторима обавезно ношење заштитних маски и поштовање физичке дистанце од два метра;

4) забрана организовања свечаности, као и организовања спортских и других забавних манифестација;

5) ограничава се радно време угоститељских објеката који немају башту и ноћних клубова, тако да ти објекти неће радити од 21.00 часа до 06.00 часова наредног дана;

6) ограничава се радно време угоститељских објеката који имају башту, тако да ти објекти неће пружати угоститељске услуге у затвореном делу објекта од 21.00 часа, а у отвореном делу објекта (башти) од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана;

7) прилагођавање рада угоститељских објеката тако да за једним столом не могу седети више од два лица, изузев ако су у питању родитељи и малолетна деца или лица која живе у заједничком домаћинству, уз обавезни размак од два метра између столова;

8) пуна примена свих превентивних мера у установама предшколског васпитања и образовања;

9) у основним и средњим школама и високошколским установама одложити окупљања, а пријемне и друге испите организовати уз примену свих мера личне заштите (физичка дистанца од два метра, обавезно ношење маске и/или визира и рукавица);

10) у јавном превозу обавезно ношење заштитних маски, уз редовно проветравање и дезинфекцију возила;

11) забрана коришћења отворених и затворених базена, спа и велнес центара;

12) спровођење мера заштите у верским објектима и приликом вршења верских обреда;

13) спровођење мера заштите у козметичким, фризерским салонима, салонима лепоте, фитнес центрима и теретанама (маске и рукавице);

14) честа дезинфекција свих јавних објеката;

15) препоручује се дезинфекција најмање једанпут дневно заједничких просторија у стамбеним зградама;

16) што чешће прање улица и јавних површина уз употребу дезинфекционих средстава.

За сваку јединицу локалне самоуправе, у случају проглашења ванредне ситуације због настанка елементарне непогоде ширењем епидемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, Влада може, посебном одлуком, изменити мере из става 1. овог члана, односно oдрeдити друге посебне мeрe заштите становништва од заразне болести COVID-19, услове, нaчин спрoвoђeњa и извршиоце, ако то налажу посебне околности.

Спровођење мера заштите из ст. 1. и 2. овог члана, у складу са законом утврђеним овлашћењима, обезбеђују, координирају и надзиру председници општина, односно градоначелници преко надлежних општинских, односно градских органа и служби, штабови за ванредне ситуације јединица локалне самоуправе и надлежни заводи, односно институти за јавно здравље.

Члан 13а

У објекат на затвореном простору у коме се врши пружање угоститељских услуга услуживањем хране и пића (изузев објеката у којима се храна и пиће служи тако што корисник не улази у објекат – тзв. шалтерска продаја, када се храна и пиће врши путем доставе, односно без непосредног корисника пружаоца и корисника услуге или када је објекат у оквиру затвореног трговинског објеката и храна и пиће се не услужују седећим корисницима), као и у објектима који нису у регистру угоститељских објеката, али у којима се врши одржавање забавних и свечаних манифестација (сале за венчања и сл.), и у објектима у којима се обавља делатност приређивања посебних и класичних игара на срећу (коцкарнице, кладионице, казина и сл.), као пружалац или корисник услуге у периоду од 20.00 часова до завршетка радног времена, може боравити само лице које поседује Ковид сертификат.

У објекту у коме се делатност обавља у радном времену које се не прекида (24.00 часа) боравак лица уз поседовање Ковид сертификата односи се на период од 20.00 часова до 06.00 часова.

Члан 13б

Ковид сертификат из члана 13а ове уредбе је документ којим се потврђује да носилац документа поседује један од следећих доказа, и то:

1) негативан резултат REAL TIME PCR теста на SARS-CoV-2, не старији од 72 сата након издавања резултата који издаје микробиолошка лабораторија у јавној својини на територији Републике Србије, односно страна референтна микробиолошка лабораторија;

2) негативан резултат теста за детекцију антигена SARS-CoV-2, не старији од 48 сати након издавања резултата који издаје микробиолошка лабораторија у јавној својини и микробиолошка лабораторија у приватној својини на територији Републике Србије, односно страна референтна микробиолошка лабораторија;

3) доказ о примљеној другој, односно трећој дози вакцине против заразне болести COVID-19 који издаје завод за јавно здравље образован за територију Републике Србије, односно надлежни здравствени орган стране земље, којим се потврђује да вакцинација није старија од 210 дана;

4) позитиван резултат серолошког тестирања на SARS-CoV-2 S-Protein (RBD) Immunoglobulin G (IgG) који издаје микробиолошка лабораторија у јавној својини на територији Републике Србије не старији од 90 дана од дана узорковања;

5) доказ о прележаној заразној болести COVID-19 у виду позитивног REAL TIME PCR теста на SARS-CoV-2 или теста за детекцију антигена SARS-CoV-2, не млађег од 14 и не старијег од 210 дана од дана узорковања, који издаје завод за јавно здравље образован за територију Републике Србије односно надлежни здравствени орган стране земље, а на основу резултата тестова микробиолошких лабораторија у јавној својини на територији Републике Србије, односно страних референтних микробиолошких лабораторија.

Документ из става 1. овог члана може бити:

1) Дигитални зелени сертификат Републике Србије у дигиталном или папирном облику, који издаје завод за јавно здравље образован за територију Републике Србије;

2) ЕУ дигитални COVID сертификат у дигиталном или папирном облику, који носи машински читљиву графичку ознаку – матрични код (QR код) (у даљем тексту: EU DCC);

3) дигитални COVID сертификат друге земље у дигиталном или папирном облику, који носи машински читљиву графичку ознаку – матрични код (QR код) и који садржи најмање исте информације као и EU DCC, издат на енглеском језику од надлежног здравственог органа те земље, а са којом Република Србија има закључен споразум о признавању сертификата или на основу фактичког реципроцитета.

Ковид сертификат садржи машински читљиву графичку ознаку – матрични код (QR код), односно дводимензионални бар-код, ради омогућавања провере доказа из става 1. овог члана електронским путем.

Члан 13в

Правно лице или предузетник, односно организатор догађаја које пружа услуге из члана 13а ове уредбе, дужни су да преко ковид редара, врше обавезну проверу валидности Ковид сертификата – дигиталног зеленог сертификата Републике Србије, односно доказа из члана 13б став 2. тачка 1) ове уредбе, уређајем који препознаје графичку ознаку из члана 13б став 3. ове уредбе. Провера валидности других докумената из члана 13б став 2. тач. 2) и 3) ове уредбе врше се увидом у документ.

Правно лице или предузетник, односно организатор догађаја које пружа услуге из члана 13а ове уредбе, дужни су преко ковид редара, да идентитет носиоца Ковид сертификата провери увидом у важећи документ са фотографијом (лична карта, путна исправа, возачка дозвола, индекс и др.).

Правно лице или предузетник, односно организатор догађаја које пружа услуге из члана 13а ове уредбе одговорни су уколико дозволе боравак у објекту из члана 13а, после 20.00 часова до краја радног времена лицу које нема Ковид сертификат.

Члан 13г

Контролу придржавања мере из чл. 13а и 13в врши орган државне управе надлежан за санитарну инспекцију и органи јединица локалних самоуправа задужени за послове комуналне инспекције и комуналне милиције, као и други законом овлашћени државни органи.

Члан 13д

Негативан резултат теста за детекцију антигена SARS-CoV-2 који издаје микробиолошка лабораторија у приватној својини на територији Републике Србије представљаће доказ у смислу члана 13б став 1. тачка 2) након усвајања аката, односно упутства о тестирању за детекцију антигена SARS-CoV-2 Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”.

Члан 14.

Ограничења радног времена и просторна ограничења утврђена у одредбама члана 8. став 3, члана 11. став 2. и члана 13. став 1. тач. 5. и 6. ове уредбе, могу се, на предлог Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, изменити актом министра надлежног за послове здравља, у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом.

Актом министра надлежног за послове здравља, који доноси на предлог Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, ближе се уређује начин примене превентивних мера из чл. 6, 8. 9, 10. 11. и 12. ове уредбе.

Члан 14а

Новчаном казном у износу од 5.000 динара казниће се за прекршај лице које борави у објекту, а не поседује Ковид сертификат (члан 13а).

Члан 15.

Даном ступања на снагу ове уредбе престају да важе:

1) Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 66/20, 93/20, 94/20, 100/20, 109/20, 111/20, 120/20, 122/20, 126/20, 138/20, 141/20 и 144/20);

2) Одлука о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу („Службени гласник РС”, бр. 23/20, 24/20, 27/20, 28/20, 30 /20, 32/20, 35/20, 37/20, 38/20, 39/20, 43/20, 45/20, 48/20, 49/20, 59/20, 60/20, 66/20, 67/20, 72/20, 73/20, 75/20, 76/20, 84/20, 98/20, 100/20, 106/20, 107/20, 108/20 и 116/20).

Члан 16.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Уредба о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19: „Сл. гласник РС“, бр. 152/2020

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредбе члана 1. став 2, која се примењује од 21. децембра 2020. године.

Уредба о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19: „Сл. гласник РС“, бр. 153/2020

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19: „Сл. гласник РС“, бр. 156/2020

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19: „Сл. гласник РС“, бр. 158/2020

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19: „Сл. гласник РС“, бр. 1/2021

Члан 2.

Члан 4. Уредбe о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20 и 153/20) примењује се од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19: „Сл. гласник РС“, бр. 17/2021

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19: „Сл. гласник РС“, бр. 19/2021

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19: „Сл. гласник РС“, бр. 22/2021

Члан 5.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о измени и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19: „Сл. гласник РС“, бр. 29/2021

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19: „Сл. гласник РС“, бр. 34/2021

Члан 5.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19: „Сл. гласник РС“, бр. 48/2021

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о измени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19: „Сл. гласник РС“, бр. 54/2021

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије.”

Уредба о измени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19: „Сл. гласник РС“, бр. 59/2021

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19: „Сл. гласник РС“, бр. 60/2021

Члан 8.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19: „Сл. гласник РС“, бр. 64/2021

Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19: „Сл. гласник РС“, бр. 69/2021

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19: „Сл. гласник РС“, бр. 86/2021

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о измени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19: „Сл. гласник РС“, бр. 95/2021

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19: „Сл. гласник РС“, бр. 99/2021

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од 25. октобра 2021. године.

Уредба о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19: „Сл. гласник РС“, бр. 101/2021

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19: „Сл. гласник РС“, бр. 105/2021

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: