Објављен „Службени гласник РС“ број 153 од 21.12.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о дигиталној имовини
 • ЗАКОН о фискализацији
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допуни Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о акцизама
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2021. години

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 153 од 21.12.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о дигиталној имовини
 • ЗАКОН о фискализацији
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о акцизама
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност
 • ЗАКОН о изменама и допуни Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
 • ЗАКОН о изменама и допуни Закона о тржишту капитала
 • ЗАКОН о изменама и допуни Закона о јавној својини
 • ЗАКОН о изменама Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис
 • ЗАКОН о измени Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта „Београд на води”
 • ЗАКОН о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
Влада
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике у Републици Србији за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10809/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10820/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10822/2020
Друге организације
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за јавна предузећа у комуналној делатности града Врања
 • ОДЛУКА о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2021. години

Поделите: