Одлука о висини, начину и роковима плаћања јединствeне чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2021. години

„Службени гласник РС“, број 153/2020

 

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се висина, начин и рокови плаћања јединствене чланарине (у даљем тексту: чланарина) и финансирање Привредне коморе Србије (у даљем тексту: Комора) у 2021. години.

Члан 2.

Средства за рад Коморе обезбеђују се из следећих извора: чланарине, прихода од обављања послова, накнада за вршење јавних овлашћења и из других извора.

Члан 3.

Чланови Коморе су сви привредни субјекти који обављају регистровану пословну делатност на територији Републике Србије.

Члан 4.

Чланови Коморе – правна лица плаћају чланарину која се обрачунава према величини правног лица разврстаног на дан сачињавања редовног годишњег финансијског извештаја за 2019. годину и пословном приходу оствареном у 2019. години, а у складу са законом којим се уређује рачуноводство, на следећи начин:

1. микро правна лица – у месечном износу од 600,00 РСД + 1/12 износа од 0,004% од  пословног прихода;

2. мaла правна лица – у месечном износу од 3.600,00 РСД + 1/12 износа од 0,004% од пословног прихода;

3. средња правна лица – у месечном износу од 43.000,00 РСД + 1/12 износа од 0,004% од пословног прихода;

4. велика правна лица – у месечном износу од 160.000,00 РСД + 1/12 износа од 0,004% од пословног прихода.

Месечна чланарина Комори износи највише 185.000,00 РСД, односно највише у висини 1/12 износа од 0,1% од пословног прихода.

Чланови који имају пословни приход мањи  од 20 милиона РСД не плаћају део чланарине по основу пословног прихода.

Члан 5.

Пословни приход, у смислу члана 4. ове одлуке, за банке, даваоце финансијског лизинга, друштва за осигурање и друштва за реосигурање, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима и друштва за управљање инвестиционим фондовима, представља:

1. за банке – збир прихода од камата (АОП 1001), прихода од накнада и провизија (АОП 1005) и осталих пословних прихода (АОП 1021);

2. за даваоце финансијског лизинга – збир прихода од камата (АОП 1001), прихода од накнада (АОП 1005) и осталих пословних прихода (АОП 1019);

3. за друштва за осигурање – збир обрачунатих премија животних и неживотних осигурања, саосигурања (АОП 1003, АОП 1004) и осталих пословних прихода (АОП 1015);

4. за друштва за реосигурање – збир обрачунате премије реосигурања и ретроцесија (АОП 1010) и осталих пословних прихода (АОП 1015);

5. за друштва за управљање добровољним пензијским фондовима – збир прихода накнада при уплати пензијских доприноса (АОП 1001), приходи од накнада за управљање фондовима (АОП 1002), други приходи од управљања фондовима (АОП 1003) и осталих прихода (АОП 1020);

6. друштва за управљање инвестиционим фондовима – збир прихода по основу управљања фондовима (АОП 1002), прихода по основу обављања делатности инвестиционих друштава (АОП 1003) и осталих прихода (АОП 1014).

Члан 6.

Општа удружења предузетника и задружни савези плаћају чланарину Комори у износу од 1.000,00 РСД месечно.

Члан 7.

Предузетници и задруге, као и чланови који су приступили у чланство Коморе, плаћају чланарину на начин и у висини утврђеној чланом 4. ове одлуке.

У случају да чланови из става 1. овог члана не приказују остварен пословни приход у финансијским извештајима, плаћају чланарину у висини од 3.000,00 РСД месечно.

Огранци страних правних лица плаћају чланарину на начин и у висини утврђеној чланом 4. ове одлуке.

Члан 8.

Чланарина се уплаћује месечно, за претходни месец, уз исплату зараде запосленима, на текући рачун Коморе број 205-2238-67 код Комерцијалне банке а.д. Београд, са ознаком шифре плаћања број 290 и позивом на број 651-ПИБ уплатиоца-2021.

Члан 9.

Чланови Коморе могу да плате додатну чланарину, у складу са посебном одлуком коју доноси Комисија за финансијска питања Скупштине Коморе, а у вези члана 2. ове одлуке.

Члан 10.

Чланови Коморе – новоосновани привредни субјекти, не плаћају чланарину годину дана од дана оснивања.

Члан 11.

Чланови Коморе над којима је отворен стечајни поступак, ослобађају се обавезе плаћања чланарине, почев од дана отварања стечајног поступка до дана закључења, односно обуставе стечајног поступка.

Чланови Коморе над којима је покренут поступак ликвидације, ослобађају се обавезе плаћања чланарине, почев од дана покретања поступка ликвидације.

Члан 12.

Чланови Коморе могу остварити попуст на чланарину обрачунату у складу са овом одлуком, у висини утврђеној посебном одлуком Комисије за финансијска питања, и то:

1. у случају елементарне непогоде или техничко-технолошке несреће које су онемогућиле или отежале пословање члана Коморе, почев од месеца у коме је поднет захтев за одобравање попуста, до краја календарске године;

2. у случају да члан Коморе има регистровано седиште на територији локалне самоуправе IV групе степена развијености, у складу са законом којим се уређује регионални развој, на основу последње објављене јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе, почев од месеца у коме је поднет захтев за одобравање попуста, до краја календарске године;

3. предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, социјална предузећа и организације, почев од месеца у коме је поднет захтев за одобравање попуста, до краја календарске године;

4. у случају повезаних лица – чланова Коморе, почев од месеца у коме је поднет захтев за одобравање попуста, до краја календарске године.

Члан 13.

Одлуку о одобравању попуста на обрачунату чланарину, у складу са чланом 12. ове одлуке, доноси Комисија за финансијска питања Скупштине Коморе, на основу писаног захтева члана за одобравање попуста и достављених доказа.

Члан 14.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2021. године.

Поделите: