Одлука о висини, начину и роковима плаћања јединствeне чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2024. години

„Службени гласник РС“, број 110/2023

 

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се висина, начин и рокови плаћања јединствене чланарине (у даљем тексту: чланарина) јединственом коморском систему и финансирање Привредне коморе Србије (у даљем тексту: Комора) у 2024. години.

Члан 2.

Средства за рад Коморе обезбеђују се из следећих извора: чланарине, прихода од обављања послова, накнада за вршење јавних овлашћења и из других извора.

Члан 3.

Чланови Коморе су сви привредни субјекти који обављају регистровану пословну делатност на територији Републике Србије.

Члан 4.

Чланови Коморе – правна лица плаћају чланарину која се обрачунава према величини правног лица разврстаног на дан сачињавања редовног годишњег финансијског извештаја за 2022. годину и пословном приходу оствареном у 2022. години, а у складу са законом којим се уређује рачуноводство, на следећи начин:

1. микро правна лица – у месечном износу од 600,00 РСД + 1/12 износа од 0,004% од  пословног прихода;

2. мaла правна лица – у месечном износу од 3.600,00 РСД + 1/12 износа од 0,004% од пословног прихода;

3. средња правна лица – у месечном износу од 43.000,00 РСД + 1/12 износа од 0,004% од пословног прихода;

4. велика правна лица – у месечном износу од 160.000,00 РСД + 1/12 износа од 0,004% од пословног прихода.

Месечна чланарина Комори износи највише 185.000,00 РСД, односно највише у висини 1/12 износа од 0,1% од пословног прихода.

Чланови који имају пословни приход мањи од 20.000.000,00 РСД не плаћају део чланарине по основу пословног прихода, a чланови који имају пословни приход мањи од 1.000.000,00 РСД не плаћају чланарину за 2024. годину.

Члан 5.

Пословни приход, у смислу члана 4. ове одлуке, за банке, даваоце финансијског лизинга, друштва за осигурање, друштва за реосигурање, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима и друштва за управљање инвестиционим фондовима, брокерско-дилерска друштва, представља:

1. за банке  – збир прихода од камата (АОП 1001), прихода од накнада и провизија (АОП 1005) и осталих пословних прихода (АОП 1025);

2. за даваоце финансијског лизинга – збир прихода од камата (АОП 1001), прихода по основу оперативног лизинга и закупа (АОП 1005), осталих прихода по основу финансијског лизинга (АОП 1007) и осталих пословних прихода (АОП 1019);

3. за друштва за осигурање – збир обрачунатих премија животних и неживотних осигурања, саосигурања (АОП 1003, АОП 1004) и осталих пословних прихода (АОП 1015);

4. за друштва за реосигурање  –  збир обрачунате премије реосигурања и ретроцесија (АОП 1010) и осталих пословних прихода (АОП 1015);

5. за друштва за управљање добровољним пензијским фондовима – збир прихода накнада при уплати пензијских доприноса (АОП 1001), приходи од накнада за управљање фондовима (АОП 1002), други приходи од управљања фондовима (АОП 1003) и осталих прихода (АОП 1030);

6. друштва за управљање инвестиционим фондовима – збир прихода по основу управљања фондовима (АОП 1002), прихода по основу обављања делатности инвестиционих друштава (АОП 1003), осталих прихода по основу обављања делатности (АОП 1004) и осталих прихода (АОП 1019);

7. Брокерско-дилерска друштва – збир прихода од обављања делатности (АОП 1001) и осталих прихода (АОП 1022).

Члан 6.

Општа удружења предузетника и задружни савези плаћају чланарину Комори у износу од 1.000,00 РСД месечно.

Члан 7.

Предузетници и задруге, као и чланови који су добровољно приступили у чланство Коморе, плаћају чланарину на начин и у висини утврђеној чланом 4. ове одлуке.

У случају да чланови из става 1. овог члана не приказују остварен пословни приход у финансијским извештајима, плаћају чланарину у висини од 3.000,00 РСД месечно.

Члан 8.

Чланарина се уплаћује месечно, за претходни месец, уз исплату зараде запосленима, на текући рачун Коморе број 205-2238-67 код NLB Komercijalne banke AD Beograd, са ознаком шифре плаћања број 290 и позивом на број 651-ПИБ уплатиоца-2024.

Члан 9.

Чланови Коморе могу да плате додатну чланарину, у складу са посебном одлуком коју доноси Комисија за финансијска питања Скупштине Коморе, а у вези члана 2. ове одлуке.

Члан 10.

Чланови Коморе – новоосновани привредни субјекти, не плаћају чланарину годину дана од дана оснивања.

Члан 11.

Чланови Коморе над којима је отворен стечајни поступак, ослобађају се обавезе плаћања чланарине, почев од месеца у коме је отворен стечајни поступак до месеца у коме је закључен, односно обустављен стечајни поступак.

Чланови Коморе над којима је покренут поступак ликвидације, ослобађају се обавезе плаћања чланарине, почев од месеца у коме је покренут поступак ликвидације.

Члан 12.

Чланови Коморе могу остварити попуст на чланарину обрачунату у складу са овом одлуком, почев од месеца у коме је поднет захтев за одобравање попуста, до краја календарске године, у висини утврђеној посебном одлуком Комисије за финансијска питања Скупштине Коморе, у случају:

1. елементарне непогоде или техничко-технолошке несреће које су онемогућиле или отежале пословање члана Коморе;

2. да члан Коморе има регистровано седиште на територији локалне самоуправе IV групе степена развијености, у складу са законом којим се уређује регионални развој, на основу последње објављене јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе;

3. предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;

4. стицања статуса социјалног предузетништва;

5. да су разврстани, у складу са чланом 4. ове одлуке, у већу категорију у односу на дан сачињавања редовног годишњег финансијског извештаја за 2021. годину;

6. повезаних лица – чланова Коморе.

Члан 13.

Одлуку о одобравању попуста на обрачунату чланарину, у складу са чланом 12. ове одлуке, доноси Комисија за финансијска питања Скупштине Коморе, на основу писаног захтева члана за одобравање попуста и достављених доказа.

Члан 14.

Надзорни одбор врши контролу законитости рада Коморе; контролише спровођење Статута и општих аката Коморе; контролише финансијско и материјално пословање Коморе и стручних служби и остварује увид у извршавање обавеза чланова Коморе.

Члан 15.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2024. године.

Поделите: