Обрачун чланарине ПКС за 2024. годину

У „Службеном гласнику РС“ број 110 од 8.12.2023. године објављена је Одлука о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2024. години.

Износ чланарине за 2024. годину се одређује у складу са подацима из финансијских извештаја за 2022. годину.

У односу на претходну годину, Одлука о чланарини ПКС за 2024. годину се разликује у следећем:

  • код позива на број приликом уплате чланарине за 2024. годину, после броја 651 и ПИБ-а уплатиоца додаје се цртица и број 2024 (651 – ПИБ уплатиоца – 2024);
  • предвиђено је да чланови који имају пословни приход мањи од 1.000.000 динара не плаћају чланарину за 2024. годину;
  • прецизирано је шта представља приход за брокерско-дилерска друштва: збир прихода од обављања делатности (АОП 1001) и осталих прихода (АОП 1022);
  • измењен је начин одређивање периода ослобађања од плаћања чланарине за чланове над којима је отворен стечајни поступак: ослобођење почиње од месеца у коме је отворен стечајни поступак до месеца у коме је закључен, односно обустављен (до сада било од дана до дана);
  • измењено је начин одређивања периода ослобађања од плаћања чланарине за чланове над којима је покренут поступак ликвидације: ослобођење почиње од месеца у коме је отворен поступак ликвидације (до сада било од дана);
  • предвиђен је још један случај када је могуће остварити попуст на чланарину: у случају стицања статуса социјалног предузетништва;
  • предвиђено је да Надзорни одбор врши контролу законитости рада Коморе, контролише спровођење Статута и општих аката Коморе, контролише финансијско и материјално пословање Коморе и стручних служби и остварује увид у извршавање обавеза чланова Коморе.

Подсећамо да је на сајту Привредне коморе Србије омогућен обрачун износа чланарине ПКС на основу унетог ПИБ-а или матичног броја. Тренутно још увек није омогућен обрачун чланарине за 2024. годину.

Поделите: