Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 153 od 21.12.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ZAKON o digitalnoj imovini
 • ZAKON o fiskalizaciji
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ODLUKA o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2021. godini

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 153 od 21.12.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o digitalnoj imovini
 • ZAKON o fiskalizaciji
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • ZAKON o izmenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • ZAKON o izmenama i dopuni Zakona o tržištu kapitala
 • ZAKON o izmenama i dopuni Zakona o javnoj svojini
 • ZAKON o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • ZAKON o izmeni Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi”
 • ZAKON o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Vlada
 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa podrške sprovođenju mera populacione politike u Republici Srbiji za 2020. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10809/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10820/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10822/2020
Druge organizacije
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti grada Vranja
 • ODLUKA o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2021. godini

Podelite: