Објављен „Службени гласник РС“ број 151 од 15.12.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о начину и поступку издавања међународне потврде (сертификата) о безбедности хране која се извози, изгледу обрасца међународне потврде, као и евиденцији о издатим потврдама
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцу потврде о здравственој исправности (енг. Health Certificate) и потврде о слободној продаји (енг. Free Sale Certificate) предмета опште употребе

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 151 од 15.12.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове порушених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у јуну 2020. године
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 131-10296/2020
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о систему извршења буџета Републике Србије
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима, начину и поступку за добијање назива примаријус
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о начину и поступку издавања међународне потврде (сертификата) о безбедности хране која се извози, изгледу обрасца међународне потврде, као и евиденцији о издатим потврдама
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцу потврде о здравственој исправности (енг. Health Certificate) и потврде о слободној продаји (енг. Free Sale Certificate) предмета опште употребе
 • УПУТСТВО о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2020. годину
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2021. годину
Друге организације
 • ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ПОСЛОВНИК о измени и допуни Јавнобележничког пословника
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичном подручју на територији општине Кнић
ОГЛАСИ

Поделите: