Објављен „Службени гласник РС“ број 69 од 9.7.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о условима и начину чувања и стављања на увид електронских фактура и начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у папирном облику
 • УРЕДБА о условима и начину коришћења система за управљање фактурама
 • УРЕДБА о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника
 • ПРАВИЛНИК о елементима електронске фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге документације кроз систем електронских фактура, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начину примене стандарда електронског фактурисања
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура
 • ПРАВИЛНИК о начину поступања Централног информационог посредника
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 69 од 9.7.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о избору председника судова
 • ОДЛУКА о престанку функције председника Прекршајног суда у Зрењанину
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Аргентини
Влада
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о условима и начину чувања и стављања на увид електронских фактура и начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у папирном облику
 • УРЕДБА о условима и начину коришћења система за управљање фактурама
 • УРЕДБА о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника
 • УРЕДБА о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о Плану мреже здравствених установа
 • ОДЛУКА о образовању Одбора за организацију састанка на високом нивоу посвећеном обележавању 60. годишњице Покрета несврстаних земаља
 • ОДЛУКА о образовању Савета за давање предлога и мишљења у вези са радом термоелектрана и заменских капацитета из свих извора енергије до 2050. године
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Савета за сузбијање насиља у породици
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за праћење и реализацију пројекта „Изградња термоелектране – топлане Крагујевац”
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња брзе саобраћајнице – Државни пут првог реда број 21 Нови Сад – Рума – Шабац, у наставку државни пут првог реда број 19 Шабац–Лозница, и то за деоницу: Рума–Шабац–Лозница”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Фонда за иновациону делатност
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Фонда за иновациону делатност
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Београдске филхармоније
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Београдске филхармоније
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Акредитационог тела Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Акредитационог тела Србије
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за међународну политику и привреду у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Музеја примењене уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Управног одбора Музеја примењене уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Музеја примењене уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Музеја примењене уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Музеја Николе Тесле
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Музеја Николе Тесле
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Комисије за издавање потврде на основу којих се утврђује право на исплату доспелих обавеза према депонентима Дафимент банке а.д. Београд, у ликвидацији и грађанима који су девизна средства положили на основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи са Југоскандиком д.д. Београд код Банке приватне привреде Црне Горе д.д. Подгорица
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије Републике Србије и Румуније за економску сарадњу
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије Републике Србије и Румуније за економску сарадњу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Музеја Николе Тесле
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Музеја наивне и маргиналне уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Музеја наивне и маргиналне уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Музеја наивне и маргиналне уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Надзорног одбора Музеја наивне и маргиналне уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Завода за проучавање културног развитка
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Завода за проучавање културног развитка
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Ломеу, Република Того
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6420/2021-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6422/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6437/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6427/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6423/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6424/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6435/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6431/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6432/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6434/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6440/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6438/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6425/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6426/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6428/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6430/2021
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног привредног друштва „Саваˮ друштво сa ограниченом одговорношћу, Сремска Митровица за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва „5. EVROPSKE UNIVERZITETSKE IGRE BEOGRAD 2020ˮ д.о.о. Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Привредног друштва „5. EVROPSKE UNIVERZITETSKE IGRE BEOGRAD 2020ˮ д.о.о. Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити за 2020. годину и нераспоређене добити из ранијих година Националне корпорације за осигурање стамбених кредита
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о повећању основног капитала „Аеродроми Србије”, друштво с ограниченом одговорношћу, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6509/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6511/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6512/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6528/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6589/2021
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о елементима електронске фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге документације кроз систем електронских фактура, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начину примене стандарда електронског фактурисања
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура
 • ПРАВИЛНИК о начину поступања Централног информационог посредника
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла за 2021. годину
 • УПУТСТВО о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19
 • УПУТСТВО о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава са посебним ризиком од заразне болести COVID-19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 417-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 417-3/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 417-4/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 417-5/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 417-6/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 417-7/21
Правосуђе
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Пословника о раду Етичког одбора Државног већа тужилаца
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о спровођењу одредаба Закона о дигиталној имовини које се односе на давање дозволе за пружање услуга повезаних с дигиталним токенима и сагласности Комисије за хартије од вредности
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину давања и одузимања сагласности за пружање услуга повезаних с дигиталним токенима у страној држави
 • ПРАВИЛНИК о начину израчунавања минималног капитала и извештавању о минималном капиталу пружаоца услуга повезаних с дигиталним токенима
 • ПРАВИЛНИК о садржини и форми евиденције коју води пружалац услуга повезаних с дигиталним токенима који држи новчана средства, односно дигиталне токене корисника
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације
 • ПРАВИЛНИК о условима управљања информационо-комуникационим системом пружаоца услуга повезаних с дигиталним токенима
 • ПРАВИЛНИК о оглашавању иницијалне понуде дигиталних токена за коју није одобрен бели папир и оглашавању у вези дигиталних токена за које није одобрен накнадни бели папир
 • ПРАВИЛНИК о спречавању злоупотреба на тржишту дигиталних токена
 • ПРАВИЛНИК о белом папиру и накнадном белом папиру који се односе на дигиталне токене
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0171/20-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0181/20-11
Друге организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја „Предео изузетних одлика Овчарско-кабларска клисура”
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Медиана”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Naissus”, Ниш
ОГЛАСИ

Поделите: