Правилник о начину поступања Централног информационог посредника
(важи до 30.12.2021.)

„Службени гласник РС“, број 69/2021

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се начин поступања Централног информационог посредника у обаљању послова управљања системом електронских фактура и вођења Регистра информационих посредника који су добили сагласност Министарства финансија.

Члан 2.

Централни информациони посредник управља системом електронских фактура, и одговоран је за његово функционисање.

Централни информациони посредник:

1) успоставља одговарајућу организацију послова и радних задатака;

2) именује администраторе система електронских фактура;

3) успоставља механизме за аутентикацију и ауторизовани приступ систему електронских фактура, у складу са прописима којима се уређују информациона безбедност и електронска идентификација и заштита података о личности;

4) ажурно управља правима приступа инфраструктури и софтверским решењима које успоставља и које користи;

5) предузима друге мере у циљу развоја система електронских фактура у складу са потребама.

Члан 3.

Централни информациони посредник дужан је да обезбеди кадрове који имају стручност, искуство и квалификације за примену административних и управљачких процедура.

Члан 4.

Централни информациони посредник води Регистар информационих посредника који су добили сагласност Министарства финансија.

Регистар информационих посредника из става 1. овог члана је јавна доступна евиденција информационих посредника.

Регистар информационих посредника из става 1. овог члана нарочито садржи:

1) назив информационог посредника;

2) порески идентификациони број (у даљем тексту: ПИБ) информационог посредника;

3) матични број информационог посредника;

4) адресу седишта информационог посредника;

5) име и презиме лица којем је информациони посредник доделио приступ систему електронских фактура;

6) број и датум решења којим се одобрава обављање послова информационог посредника;

7) број и датум решења којим се опозива одобрење за обављање послова информационог посредника;

8) назив, ПИБ, матични број и адреса седишта лица која су информационом посреднику поверила један или више послова у вези са издавањем, слањем, примањем и чувањем електронских фактура.

Ако се након добијања сагласности Министарства финансија промене подаци који се воде у регистру из става 2. овог члана, информациони посредник обавештава Централног информационог посредника о насталим променама у електронском облику.

У случају да се промена података који се воде у регистру из става 2. овог члана односи на промену лица која су информационом посреднику поверила један или више послова у вези са издавањем, слањем, примањем и чувањем електронских фактура, информациони посредник о сопственом трошку предузима одговарајуће мере ради обезбеђења преноса података лица која су информационом посреднику поверила један или више послова у вези са издавањем, слањем, примањем и чувањем електронских фактура, а у складу са интерним техничким упутством које се објављује на интернет страници Министарства финансија и које садржи техничка објашњења за рад у систему.

Члан 5.

Централни информациони посредник регистрованом информационом посреднику доставља техничко упутство за повезивање система информационог посредника са системом електронских фактура и техничке параметре који су специфични за конкретног информационог посредника, као што су подаци за аутентикацију и други приступни параметри.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2022. године.

Поделите: