Објављен „Службени гласник РС“ број 48 од 13.5.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за април 2021. године
 • УРЕДБA о допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 48 од 13.5.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о престанку функције председника Прекршајног суда у Лазаревцу
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Влада
 • УРЕДБA о допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • УРЕДБA о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2021. години
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о плану и критеријумима набавки за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
 • ОДЛУКА о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
 • ОДЛУКА о образовању Заједничке групе за унапређење позиције Републике Србије на листи Светске банке „Doing Business”
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за развој и успостављање електронског система еАграр
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за јавно-приватно партнерство
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја Николе Тесле
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Музеја Николе Тесле
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу директора Музеја жртава геноцида
 • РЕШЕЊЕ o именовању вршиоца дужности директора Музеја жртава геноцида
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Студентског културног центра Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Студентског културног центра Ниш
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић”
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за међународну политику и привреду у Београду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Географског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Географског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Техничког факултета у Бору Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Техничког факултета у Бору Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ o именовању вршиоца дужности председника Управног одбора Истраживачко-развојног института за вештачку интелигенцију Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Савета за статистику
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Савета за статистику
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Међувладине мешовите комисије са Румунијом
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Међувладине мешовите комисије са Румунијом
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Клиничко-болничког центра Приштина
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог управног одбора Клиничко-болничког центра Приштина, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Надзорног одбора Клиничко-болничког центра Приштина
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог надзорног одбора Клиничко-болничког центра Приштина, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Клиничко-болничког центра Косовска Митровица
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог управног одбора Клиничко-болничког центра Косовска Митровица, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог надзорног одбора Клиничко-болничког центра Косовска Митровица, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Апотекарске установе Косовска Митровица
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог управног одбора Апотекарске установе Косовска Митровица, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Апотекарске установе Косовска Митровица
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог надзорног одбора Апотекарске установе Косовска Митровица, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника и чланова Управног и Надзорног одбора Здравственог центра Пећ
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог управног одбора Дома здравља Пећ, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог надзорног одбора Дома здравља Пећ, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Здравственог центра Гњилане
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог управног одбора Здравственог центра Гњилане, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Здравственог центра Гњилане
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог надзорног одбора Здравственог центра Гњилане, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља Штрпце
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог управног одбора Дома здравља Штрпце, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Штрпце
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог надзорног одбора Дома здравља Штрпце, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ o именовању координатора преговарачких кластера координације за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Тима за подршку преговорима
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног друштва „Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу, Врбас за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Инђија, Република Србија и града Приједор, Република Српска, Босна и Херцеговина
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4133/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4134/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4139/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4129/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности 05 број 465-4131/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4135/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4137/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4138/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4248/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-4132/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-4136/2021
Министарства
 • УПУТСТВО о измени Упутства о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 324-1/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 324-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 324-3/21
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-89/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-94/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-100/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-181/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-183/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-185/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-186/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-187/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-192/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-211/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-218/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-245/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Неготину
Други државни органи и државне организације
 • СТАТУТ Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
 • УПУТСТВО за израду и спровођење плана интегритета (пречишћен текст)
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за април 2021. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: