Објављен „Службени гласник РС“ број 59 од 11.6.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за мај 2021. године
 • УРЕДБА о измени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 59 од 11.6.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о националној бази података за спречавање и борбу против тероризма
 • ЗАКОН о давању гаранције Републике Србије у корист OTP banke Srbija a.d. Novi Sad за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад по основу Уговора о дугорочном кредиту ради гасификације Борског и Зајечарског округа и изградњу разводног гасовода Параћин–Бољевац–Рготина–Неготин–Прахово
 • ЗАКОН о давању гаранције Републике Србије у корист OTP banke Srbija a.d. Novi Sad за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад по основу Уговора о дугорочном кредиту за изградњу разводног гасовода Лесковац–Врање
 • ЗАКОН о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa AD Beograd за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас”, Нови Сад по основу Уговора о кредиту ради гасификације Колубарског округа и изградњу разводног гасовода Београд–Ваљево–Лозница
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Комисије за контролу државне помоћи за 2020. годину
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. јануара 2020. до 31. децембра 2020. године
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о спроведеном мониторингу Канцеларије за јавне набавке за 2020. годину
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Годишњег извештаја Комисије за хартије од вредности за 2020. годину
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Колумбији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Вашингтону
Влада
 • УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета на територији Републике Србије
 • УРЕДБА о измени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о организацији и начину обављања послова централизованих јавних набавки на републичком нивоу
 • ОДЛУКА о образовању Међуресорне радне групе за припрему, израду и спровођење oквирног документа за издавање зелених обвезница Републике Србије на међународном финансијском тржишту
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за припрему Предлога стратегије заштите података о личности са Акционим планом
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радног тима за координацију активности на реализацији Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи аутопута Е-763, деоница Прељина–Пожега
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор друштвених наука, новинарства и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за игре на срећу у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за игре на срећу у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за игре на срећу у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Музеја Југославије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Управног одбора Музеја Југославије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Музеја жртава геноцида
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Музеја жртава геноцида
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Музеја савремене уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Музеја савремене уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Републичке установе Филмске новости
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Републичке установе Филмске новости
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Архива Југославије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Архива Југославије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Републичког завода за заштиту споменика културе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Сурдулици
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Сурдулици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Архитектонског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Филолошког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању заменика члана – представника Владе у Социјално-економском савету Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана – представника Владе у Одбору за утврђивање репрезентативности синдиката и удружења послодаваца
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Косовска Каменица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Комисије за психоактивне контролисане супстанце
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Комисије за психоактивне контролисане супстанце
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Комисије за Хиландар
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Комисије за Хиландар
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Тара”, Бајина Башта
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног друштва „Сибница” друштво са ограниченом одговорношћу, Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Галовица” друштво са ограниченом одговорношћу, Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Акредитационог тела Србије за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника основних производа шумарства – дрвних сортимената Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5582/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5597/2021
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину коришћења тахографа
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о легитимацији
 • ПРАВИЛНИК о изменaма Правилника о условима за издавање дозволе за рад Агенције за привремено запошљавање и полагање стручног испита за рад те агенције
 • УПУТСТВО о начину утврђивања састава и броја чланова Конкурсне комисије која спроводи поступак доделе средстава из Буџетског фонда за националне мањине
 • СТРУЧНО УПУТСТВО за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2021/2022. годину
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-137/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-164/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-242/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-243/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-283/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-287/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-296/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-312/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику Тужиоца за организовани криминал
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о адекватности капитала банке
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о извештавању банака
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о роковима за усклађивање унутрашњих аката банке о управљању ризицима банке и за достављање извештаја банака
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за мај 2021. године
 • ИСПРАВКА Правилника о организацији Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Have Stars д.о.о. Нови Пазар
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање „Лозница развој”, Лозница
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Комуналног јавног предузећа „Наш дом”, Лозница
ОГЛАСИ

Поделите: