Објављен „Службени гласник РС“ број 152 од 18.12.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о начину вођења обавезних евиденција и извештавања о промету за сваку врсту класичне игре на срећу
 • ПРАВИЛНИК о садржини евиденција о основицама за обрачунавање и плаћање накнаде за приређивање посебних игара на срећу у играчницама и о садржини месечног обрачуна накнаде за приређивање тих игара

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 152 од 18.12.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о избору члана Фискалног савета
 • ОДЛУКА о избору чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије
 • ОДЛУКА о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2020. години
 • УРЕДБА о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у 2021. години
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о изгледу, форми и садржини службене значке и службене легитимације
 • ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Прешево и образовању Привременог органа општине Прешево
 • ОДЛУКА о оснивању привредног друштва „DATA CLOUD TECHNOLOGYˮ д.о.о. Крагујевац
 • ОДЛУКА о висини накнаде за рад чланова посебних стручних комисија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планинаˮ, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планинаˮ, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Академије техничко-уметничких струковних студија Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Академије техничко-уметничких струковних студија Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Лесковцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Лесковцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности члана Високог службеничког савета
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Високог службеничког савета
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности чланова Жалбене комисије Владе
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Жалбене комисије Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова – представника Владе у Одбору за утврђивање репрезентативности синдиката и удружења послодаваца
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Сталног међувладиног комитета са Краљевином Мароко
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Сталног међувладиног комитета са Краљевином Мароко
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Прешево
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-10429/2020
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-10432/2020
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-10431/2020
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-10435/2020
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног привредног друштва „Сава” друштво с ограниченом одговорношћу, Сремска Митровица за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Сава” друштво с ограниченом одговорношћу, Сремска Митровица за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити за 2019. годину Водопривредног друштва „Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу, Врбас
 • РЕШЕЊЕ o давању сагласности на Финансијски план Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Агенције за квалификације за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Предлог годишњег плана централизованих јавних набавки за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Аеродром Росуље” са по Крушевац
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду Јавног предузећа „Аеродром Поникве” Ужице
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10655/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10656/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10667/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10668/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10666/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10669/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10670/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10671/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10672/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10673/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10674/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10675/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10676/2020-1
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10681/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10685/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10700/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10702/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о врстама игара на срећу (каталог о врстама игара на срећу)
 • ПРАВИЛНИК о начину вођења обавезних евиденција и извештавања о промету за сваку врсту класичне игре на срећу
 • ПРАВИЛНИК о техничким и функционалним карактеристикама столова и аутомата за игре на срећу, начину и поступку испитивања испуњености потребних услова
 • ПРАВИЛНИК о облику и садржини налепнице за означавање и регистрацију стола за игре на срећу, аутомата за игре на срећу и уплатно-исплатног места у кладионици
 • ПРАВИЛНИК о условима за обављање поправке столова и аутомата за игре на срећу
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима за спровођење аудио и видео надзора, начину чувања документације и телесне заштите у играчници, спровођење видео надзора и чување документације у аутомат клубу, односно кладионици
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима за чување трајне базе података о лицима која улазе у играчницу
 • ПРАВИЛНИК о садржини евиденција о основицама за обрачунавање и плаћање накнаде за приређивање посебних игара на срећу у играчницама и о садржини месечног обрачуна накнаде за приређивање тих игара
 • ПРАВИЛНИК о информационо-комуникационом систему за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима
 • ПРАВИЛНИК о начину утврђивања испуњености услова за добијање одобрења за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима
 • ПРАВИЛНИК о начину вођења обавезних евиденција и извештавања о оствареном промету по аутомату
 • ПРАВИЛНИК о информационо-комуникационом систему за приређивање посебних игара на срећу – клађење
 • ПРАВИЛНИК о начину утврђивања испуњености услова за добијање одобрења за приређивање посебних игара на срећу – клађење
 • ПРАВИЛНИК о начину вођења обавезних евиденција и извештавања о оствареном промету по уплатно-исплатном месту у кладионици
 • ПРАВИЛНИК о информационо-комуникационом систему за приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације
 • ПРАВИЛНИК о начину утврђивања услова за добијање одобрења за приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације
 • ПРАВИЛНИК о начину вођења обавезних евиденција и извештавања о оствареном промету за посебне игре на срећу преко средстава електронске комуникације
 • ПРАВИЛНИК о начину утврђивања испуњености услова за добијање сагласности за приређивање наградне игре у роби и услугама и начину извештавања o резултатима наградне игре
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу
 • ПРАВИЛНИК о начину вођења базе података о лицима која су остварила добитак код приређивача игара на срећу
 • ПРАВИЛНИК о поступку активирања средстава наменског депозита, односно банкарске гаранције
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима за добробит животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме у објектима у којима се држе, узгајају и стављају у промет животиње у производне сврхе, начину држања, узгајања и промета појединих врста и категорија животиња, као и садржини и начину вођења евиденције о животињама
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о начину вођења евиденције о поступцима извршења и обезбеђења и финансијском пословању јавног извршитеља, начину извештавања, садржини извештаја о раду јавног извршитеља и начину поступања са архивом
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о надзору над радом јавних извршитеља
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-780/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-811/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-814/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-821/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-824/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-839/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-861/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-886/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-888/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-895/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-949/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-989/2020-01
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњених места у Националном савету албанске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњених места у Националном савету бошњачке националне мањине
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о критеријумима за препознавање дискриминације корисника лучких услуга
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-729/2020-1
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Националне службе за запошљавање за 2021. годину
 • ИЗМЕНЕ МИНИМАЛНИХ УСЛОВА за избор у звања наставника на универзитету
Друге организације
 • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за високо образовање
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац”, Чачак
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак”, Чачак
ОГЛАСИ

Поделите: