Објављен „Службени гласник РС“ број 17 од 26.2.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБA о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јануар 2021. године
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за децембар 2020. године
 • ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде по запосленом за четврти квартал 2020. године
 • ПОДАТАК о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији за 2020. годину
 • ПОДАЦИ о просечној годишњој заради и просечној годишњој заради без пореза и доприноса у Републици Србији за 2020. годину
 • ПОДАЦИ о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јула 2020. до 31. децембра 2020. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 17 од 26.2.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Годишњег извештаја о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2019. годину
Влада
 • УРЕДБA о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • УРЕДБA о издавању привремене дозволе за лек – вакцине за имунизацију становништва против заразне болести COVID-19
 • УРЕДБA о изменама и допунама Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19
 • УРЕДБA о допуни Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19
 • УРЕДБA о измени Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи кроз докапитализацију учесника на тржишту ради отклањања поремећаја у привреди проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19
 • ОДЛУКА о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2021/2022. годину
 • ОДЛУКA о изради Просторног плана подручја посебне намене нове луке у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Завода за социјално осигурање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Косовско-поморавског управног округа са седиштем у Гњилану
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за мултидисциплинарна истраживања у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Фонда за иновациону делатност
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Фонда солидарности
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о именовању члана Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика председника и чланова Савета за младе
 • РЕШЕЊЕ о именовању заменика председника и чланова Савета за младе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовитог комитета са Швајцарском Конфедерацијом
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовитог комитета са Швајцарском Конфедерацијом
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Генералног конзулата Босне и Херцеговине у Републици Србији, са седиштем у Новом Пазару
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Аеродроми Србије” д.о.о. Ниш за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Аеродром Росуље” Крушевац за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Дунав–Тиса–Дунав Водопривредног привредног друштва „Северна Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу, Суботица за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа „Национални парк Тара”, Бајина Башта
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о раду АД Аеродром „Никола Тесла” Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у боксу, у Београду 2021. године
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1449/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1526/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1447/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1497/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1500/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1587/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1588/2021
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима у погледу здравствене способности чланова посаде бродова и других пловила, као и условима и начину вршења здравственог надзора
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за 2021. годину
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србији
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 165-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 172-1/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 172-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 152-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 152-3/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 152-4/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 152-5/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 152-6/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 152-7/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 152-8/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 152-9/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 152-10/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 161-1/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 161-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 161-3/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 161-4/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 161-5/21
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јануар 2021. године
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за децембар 2020. године
 • ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде по запосленом за четврти квартал 2020. године
 • ПОДАТАК о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији за 2020. годину
 • ПОДАЦИ о просечној годишњој заради и просечној годишњој заради без пореза и доприноса у Републици Србији за 2020. годину
 • ПОДАЦИ о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јула 2020. до 31. децембра 2020. године
Друге организације
 • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за делатност путне привреде Републике Србије
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈП „Комуналац”, Ириг
ОГЛАСИ

Поделите: