Објављен „Службени гласник РС“ број 64 од 25.6.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о порезу на додату вредност
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за април 2021. године
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима које мора да испуњава квалификовано средство за креирање електронског потписа односно печата и условима које мора да испуњава именовано тело
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Регистру квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 64 од 25.6.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Барбадосу, на нерезиденцијалној основи са седиштем у Вашингтону
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2021. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Програма финансирања пројеката од јавног интереса које реализују удружења са територија изразито недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) у 2021. години
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2021. години
 • УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „Борба против рака”
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и царинских реферата
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене експлоатације злата на истражном простору „Потај Чука – Тисница”
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Ломеу, Република Того
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за обнову и унапређење објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства, социјалне заштите и спорта
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња београдског метроа”
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за сарадњу са Међународном организацијом Франкофоније
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Републичке установе Филмске новости
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Републичке установе Филмске новости
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла „Напредак”, Ћуприја
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла „Напредак”, Ћуприја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла „Напредак”, Ћуприја
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла „Напредак”, Ћуприја
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета драмских уметности Универзитета уметности у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Националног просветног савета
 • РЕШЕЊЕ o именовању координатора преговарачког Кластера 2 Унутрашње тржиште Координације за вођење преговора о приступању Републике Србије Eвропској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Тима за подршку преговорима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и секретара српског дела Југословенско-румунске хидротехничке комисије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, секретара и чланова српског дела Српско-румунске комисије за одрживо управљање прекограничним водама
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Пошта Србије” за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања привредног друштва „Енерго-Зеленаˮ д.о.о. Инђија за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Програма пословања са финансијским планом Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Агенције за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Црвеног крста Србије „Припрема за деловање у несрећама – обезбеђивање минималних хуманитарних потреба и примена утврђених стандарда у опремању и обуци тимова Црвеног крста за деловање у несрећама – 2021. година”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6019/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6025/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6031/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6090/2021
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о порезу на додату вредност
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима које мора да испуњава квалификовано средство за креирање електронског потписа односно печата и условима које мора да испуњава именовано тело
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Регистру квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата
 • ПРАВИЛНИК о изменама о допунама Правилника о просторним и техничким условима за рад агенције за запошљавање, условима стручне оспособљености запослених, програму, садржини и начину полагања испита за рад у запошљавању
 • УПУТСТВО о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19
 • РЕШЕЊЕ о одобравању отварања путног прелаза са ограниченим роком функционисања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00187/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00783/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-01507/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-04987/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о установљењу региона провенијенције букве
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-1/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-3/21
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00436/2021-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-472/2021-09
 • ИСПРАВКА Правилника о изменама и допуни Правилника о врсти, висини и условима гаранције путовања, висини депозита у Зависности од категорије лиценце, начину активирања, намени средстава, као и о другим условима које мора да испуни организатор путовања
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о спровођењу одредаба Закона о дигиталној имовини које се односе на одобрење белог папира при издавању виртуелних валута
 • ОДЛУКА о спречавању злоупотребa на тржишту виртуелних валута
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Пословника Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • ОДЛУКА о утврђивању привремене надлежности Службе Дирекције Фонда са седиштем у Приштини и Филијале Косовска Митровица за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања и финансијско-рачуноводствено пословање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршитељке дужности помоћнице Поверенице за заштиту равноправности
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0496/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0947/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0229/19-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0219/20-11
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за април 2021. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Пут”, Нови Сад
ОГЛАСИ

Поделите: