Објављен „Службени гласник РС“ број 156 од 25.12.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о поступку и начину одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19
 • УРЕДБА о допунама Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
 • ДИНАРСКИ ИЗНОСИ месечних зарада из члана 15в ст. 5. и 6. Закона о порезу на доходак грађана, за 2021. годину
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за октобар 2020. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 156 од 25.12.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о усвајању Кодекса понашања народних посланика
Влада
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о поступку и начину одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19
 • УРЕДБА о допунама Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности
 • УРЕДБА о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђити непосредном погодбом, испод тржишне цене, односно без накнаде
 • УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије
 • УРЕДБА о условима и начину спровођења субвенционисане куповине нових возила која имају искључиво електрични погон, као и возила која уз мотор са унутрашњим сагоревањем покреће и електрични погон (хибридни погон)
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
 • ОДЛУКА о утврђивању Енергетског биланса Републике Србије за 2021. годину
 • ОДЛУКА о измени и допунама Одлуке о броју и распореду изасланстава одбране Републике Србије у иностранству
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Савета за националне мањине
 • ОДЛУКА о образовању Организационог одбора за откривање споменика Стефану Немањи у Београду
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Управног одбора Пројекта унапређења трговине и саобраћаја Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању међуресорне Радне групе за координацију, праћење и подршку реализације Пројекта изградње аутопута Е-761: Појате–Прељина („Моравски коридор”)
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за избор стручног надзора у циљу реализације пројекта изградње инфраструктурног коридора ауто-пута Е-761, деоница Појате–Прељина („Моравски коридор”)
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за разминирање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Центра за разминирање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за разминирање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Центра за разминирање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Музеја савремене уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Музеја савремене уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Народне библиотеке Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Народне библиотеке Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Установе Студентски центар „Ужицеˮ у Ужицу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Установе Студентски центар „Ужицеˮ у Ужицу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Књажевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Књажевцу
 • РЕШЕЊЕ разрешењу члана Националног савета за високо образовање
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника и чланова Управног одбора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла „Протеинкаˮ, Сомбор
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла „Протеинкаˮ, Сомбор
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Привременог органа општине Сува Река
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова – представника Владе у Комисију за избор миритеља и арбитара
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Музеја позоришне уметности Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Музеја позоришне уметности Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Музеја позоришне уметности Србије
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10901/2020
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10903/2020
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10904/2020
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10905/2020
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10910/2020
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10911/2020
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10907/2020
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10908/2020
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10912/2020
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10914/2020
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног привредног друштва „Шидина” д.о.о. Шид за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ДТД Водопривредног друштва „Средња Бачка” д.о.о. Бечеј за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног привредног друштва „Дунав и Тиса” друштво са ограниченом одговорношћу, Сомбор за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода над расходима по завршном рачуну Агенције за управљање лукама за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на повећање капитала Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Агенције за реституцију
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Ценовника услуга Јавног предузећа „Емисиона техника и везе”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду Јавног предузећа „Аеродром Росуље” са ПО Крушевац
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Бела Паланка, Република Србија и општине Мјешћицко, Пољска
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Чајетина, Република Србија и општине Источни Стари Град, Босна и Херцеговина
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11071/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11073/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11076/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11132/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11133/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10747/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10749/2020
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ накнада прописаних Законом о накнадама за коришћење јавних добара
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ пореза на употребу, држање и ношење добара
 • ДИНАРСКИ ИЗНОСИ месечних зарада из члана 15в ст. 5. и 6. Закона о порезу на доходак грађана, за 2021. годину
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржини Регистра заложног права на покретним стварима и правима и документацији потребној за регистрацију
 • ПРАВИЛНИК о саставу и начину рада Комисије за накнаду штете лицима неосновано лишеним слободе или неосновано осуђеним
 • ПРАВИЛНИК о саставу и начину рада Комисије за рехабилитационо обештећење
 • ПРАВИЛНИК о методологији за развој стандарда квалификација
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-8535/2018
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1018/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1017/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1019/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1020/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1021/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1022/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1023/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1024/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1025/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије број 119-05-1026/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1027/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1028/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1029/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1030/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1031/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01032/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1035/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1033/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1036/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1034/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1037/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1038/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1039/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1040/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1041/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1042/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1043/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1044/2020-01
 • ОДЛУКА o избору судије, број 119-05-01045/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01046/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01047/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01048/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01049/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01050/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01051/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01052/2020-01
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника генералног секретара – Сектор за заједничке послове у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника генералног секретара – Сектор за заједничке послове у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за октобар 2020. године
Друге организације
 • СТАТУТ Фармацеутске коморе Србије
 • ПРАВИЛНИК о Листи забрањених допинг средстава
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Кладово
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Јединство”, Бојник
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Јавног предузећа „Топлана”, Беочин
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца „Обреновац”
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац
ОГЛАСИ

Поделите: