Објављен „Службени гласник РС“ број 99 од 22.10.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подношењу пореске пријаве електронским путем
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменaмa Правилника о начину и поступку достављања података о издатим фискалним рачунима Пореској управи
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменaмa Правилника о начину чувања и заштите података у интерној меморији електронског фискалног уређаја
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о начину провере пријављених фискалних рачуна
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБA о допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржини и начину вођења Регистра произвођача јаких алкохолних пића, обрасцу захтева за упис у регистар и обрасцу годишњег извештаја

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 99 од 22.10.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБA о допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • УРЕДБA о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за заштиту животне средине и у сектору енергетике
 • УРЕДБA о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у облику накнаде за обављање услуга од општег економског интереса
 • УРЕДБA о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) за обављање услуга од општег економског интереса
 • ОДЛУКA о отварању Конзулата Републике Србије у Красногорску, Руска Федерација
 • ОДЛУКA о измени Одлуке о образовању Комисије Републике Србије за спровођење Конвенције о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању
 • ОДЛУКA о образовању Међуресорне радне групе за уређење и развој Јужне Србије на територији градова Лесковaц и Прокупљe и општина Куршумлија, Медвеђа, Лебане и Бојник
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за железнице
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Музеја науке и технике
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Музеја науке и технике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о именовању српског дела српско-северномакедонске Мешовите комисије за одређивање тачне локације за изградњу заједничког граничног прелаза Миратовац–Лојане и његове техничке параметре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Красногорску, Руска Федерација
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-9435/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-9437/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-9438/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-9439/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-9440/2021
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат” друштво са ограниченом одговорношћу Зрењанин за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име друштва с ограниченом одговорношћу садржи међународно признату трословну ознаку Републике Србије „SRB”
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Стратешког плана за борбу против превара и управљање неправилностима у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2021−2023. године
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Јединствене методологије за праћење фискалних ризика у Републици Србији
 • УСКЛАЂЕНИ НАЈВИШИ ИЗНОСИ локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна
 • ПРАВИЛНИК о изменaмa Правилника о начину и поступку достављања података о издатим фискалним рачунима Пореској управи
 • ПРАВИЛНИК о изменaмa Правилника о начину чувања и заштите података у интерној меморији електронског фискалног уређаја
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о начину провере пријављених фискалних рачуна
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подношењу пореске пријаве електронским путем
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима у погледу објеката и опреме које морају испуњавати одгајивачке организације и организације са посебним овлашћењима, као и о условима у погледу стручног кадра које морају испуњавати организације са посебним овлашћењима
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржини и начину вођења Регистра произвођача јаких алкохолних пића, обрасцу захтева за упис у регистар и обрасцу годишњег извештаја
 • ОДЛУКA о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IA реда А5 (Е-761) у Мрчајевцима на животну средину
 • ОДЛУКA о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзих саобраћајница IБ реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка и Кладово–Неготин на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о номиналним износима новчане социјалне помоћи
Правосуђе
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју судија у судовима
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о условима за издавање одобрења за транспорт опасне робе страном авио-превозиоцу
 • ПРАВИЛНИК о попуњавању радних места у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • ПРАВИЛНИК о допунaма Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље”
 • ОДЛУКA о утврђивању цена пружања јавне услуге у Народној библиотеци Србије
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ o именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Стандард”, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ o именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац”, Књажевац
ОГЛАСИ

Поделите: