Правилник о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна
(важи до 04.02.2022.)

„Службени гласник РС“, бр. 31/2021 и 99/2021

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овим правилником уређују се врсте фискалних рачуна, типови трансакција, начини плаћања, позивање на број другог фискалног рачуна, односно другог релевантног документа и појединости осталих елемената фискалног рачуна из члана 5. став 2. Закона о фискализацији („Службени гласник РС”, бр. 153/20 и 96/21 – у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

Обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, као податак о врсти фискалног рачуна, у смислу члана 5. став 2. тачка 1) Закона, на фискалном рачуну, наводи један од следећих података:

1) промет;

2) аванс.

Рачуном за промет, у смислу става 1. тачка 1) овог члана, сматра се фискални рачун који се издаје ради евидентирања оствареног промета добра и услуга на мало (у даљем тексту: промет на мало).

Рачуном за аванс, у смислу става 1. тачка 2) овог члана, сматра се фискални рачун који се издаје ради евидентирања примљеног аванса за будући промет на мало.

Обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, може издати и следећа фискална документа, која се не сматрају фискалним рачунима у смислу члана 5. став 1. Закона:

1) копија рачуна;

2) рачун обуке;

3) предрачун.

Копијом рачуна, у смислу става 4. тачка 1) овог члана, сматра се копија рачуна за промет или копија рачуна за аванс, а која се издаје истовремено са издавањем рачуна за промет, односно рачуна за аванс или се издаје, односно преузима накнадно, за потребе обвезника фискализације или купца добара, односно корисника услуга.

Рачуном обуке, у смислу става 4. тачка 2) овог члана, сматра се фискални документ издат у сврхе обуке особља обвезника фискализације, тестирања електронског фискалног уређаја или у друге сврхе, којим се не врши евидентирање промета на мало, односно примљеног аванса за промет на мало.

Предрачуном, у смислу става 4. тачка 3) овог члана, сматра се фискални документ који се издаје пре оствареног промета на мало и пре примљеног аванса за будући промет на мало, ради обавештавања купца добара, односно корисника услуга о подацима од значаја за будући промет на мало, односно будући примљени аванс за промет на мало.

Фискални документи из става 4. овог члана морају да се визуелно јасно разликују од фискалних рачуна из става 1. овог члана, независно од начина издавања у складу са одредбом члана 10. овог правилника, тако што ће садржати следеће напомене:

1) „КОПИЈА” за фискални документ из става 4. тачка 1) овог члана;

2) „ОБУКА” за фискални документ из става 4. тачка 2) овог члана;

3) „ПРЕДРАЧУН” за фискални документ из става 4. тачка 3) овог члана;

4) „ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН” за фискалне документе из става 4. овог члана.

Напомена из става 8. овог члана мора бити написана на фискалном документу на такав начин да се не може изменити или обрисати, и то величином фонта која је најмање двоструко већа од текста којим се приказују остали подаци на фискалном документу.

Фискални документи из става 4. тач. овог члана се не сматрају фискалним рачуном којим се потврђује да је појединачно остварени промет на мало, укључујући и примљени аванс за будући промет на мало, евидентиран у електронском фискалном уређају.

Члан 3.

Обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, као податак о типу трансакције, у смислу члана 5. став 2. тачка 2) Закона, на фискалном рачуну наводи један од следећих података:

1) продаја;

2) рефундација, односно поништавање рачуна.

Продајом, у смислу става 1. тачка 1) овог члана, сматра се тип трансакције који подразумева промет на мало, укључујући и примљени аванс за будући промет на мало.

Рефундацијом, у смислу става 1. тачка 2) овог члана, сматра се тип трансакције који подразумева повраћај уплате или дела уплате за промет на мало или повраћај целог или дела аванса за будући промет на мало, из било ког разлога, као и тип трансакције који подразумева враћање и замену добара испоручених купцу добара, из било ког разлога.

Поништавањем рачуна, у смислу става 1. тачка 2) овог члана, сматра се тип трансакције који подразумева исправљање грешке након издавања фискалног рачуна, а који се не може сматрати рефундацијом у смислу става 3. овог члана.

Члан 4.

Обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, у оквиру податка о називу прометованог добра, односно пружене услуге, у смислу члана 5. став 2. тачка 6) Закона, на фискалном рачуну може навести и глобални број трговинске јединице (GTIN) или други број који се користи за јединствену идентификацију трговинских јединица (добара или услуга) у складу са прописима којима се регулише област трговине.

Члан 5.

Електронски фискални уређај обвезника фискализације добија податке о пореским стопама које су од значаја за податке из члана 5. став 2. тач. 6)−10) Закона из Система за управљање фискализацијом.

Систем за управљање фискализацијом дефинише ознаке за пореске стопе које се користе, администрира претходно дефинисане пореске стопе, одређује датуме за промену пореских стопа и примењује измене пореских стопа.

Члан 6.

Обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, у оквиру податка о начину плаћања, у смислу члана 5. став 2. тачка 11) Закона, на фискалном рачуну наводи један од следећих података, зависно од средства плаћања којим купац, односно корисник услуга плаћа испоручена добра, односно пружене услуге:

1) „готовина” – ако се плаћање врши готовим новцем (новчаницама и кованим новцем);

2) „инстант плаћање” – ако се плаћање врши инстант трансфером одобрења на продајном месту”;

3) „платна картица” – ако се плаћање врши платном картицом;

4) „чек” – ако се плаћање врши чеком;

5) „пренос на рачун” – ако се плаћање врши налогом за уплату или налогом за пренос;

6) „ваучер” – ако се плаћање врши ваучером, новчаним боновима, интерним картицама или сличним средством плаћања;

7) „друго безготовинско плаћање” – ако се плаћање врши безготовински другим средством плаћања које се сматра дозвољеним у Републици Србији, у складу са законом.

У случају да купац, односно корисник услуга, испоручена добра, односно пружене услуге плаћа користећи више од једног начина плаћања, обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, у оквиру податка о начину плаћања, у смислу члана 5. став 2. тачка 11) Закона, на фискалном рачуну може навести и више података из става 1. овог члана, при чему је у обавези да искаже и плаћене износе подељене по појединачним начинима плаћања.

Члан 7.

Обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, податке о дану, месецу, години, сату, минути и секунди сачињавања фискалног рачуна из члана 5. став 2) тачка 12) Закона, на фискалном рачуну исказује у 24-сатном формату, тј. dd.mm.yyyy HH:mm:ss.

Члан 8.

Јединствени редни број фискалног рачуна, у смислу члана 5. став 2) тачка 13) Закона, мора да омогући разликовање фискалног рачуна у односу на све остале фискалне рачуне које је издао обвезник фискализације, а који означава издаваоца и локацију са које се издаје рачун преко електронског фискалног уређаја, независно од врсте рачуна из члана 2. овог правилника и типа трансакције из члана 3. овог правилника.

Члан 9.

Поред јединственог редног броја фискалног рачуна из члана 8. овог правилника, обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, на фискалном рачуну исказује и следећа два одвојена податка, у смислу члана 5. став 2) тачка 14) Закона, и то:

1) јединствени редни број фискалног рачуна по врсти рачуна, а који мора да омогући разликовање одређеног фискалног рачуна у односу на све остале фискалне рачуне те врсте, у смислу члана 2. овог правилника, које је издао обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, независно од типа трансакције из члана 3. овог правилника;

2) јединствени редни број фискалног рачуна по типу трансакције, а који мора да омогући разликовање одређеног фискалног рачуна у односу на све остале фискалне рачуне који се односе на тај тип трансакције, у смислу члана 3. овог правилника, које је издао обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, независно од врсте рачуна из члана 2. овог правилника.

Члан 10.

Када се фискални рачун издаје у штампаној форми, обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, на фискалном рачуну исказује дводимензионални бар-кôд (енг. QR – Quick Response – у даљем тексту: QR кôд), у смислу члана 5. став 2. тачка 15) Закона, који садржи све елементе електронског потписа и који не сме бити исписан на слици или логу, нити садржати слику или лого.

QR кôд је квадратног облика, димензија не мањих од 40 mm x 40 mm и не већих од 50 mm x 50 mm.

Пример QR кôда из става 2. овог члана, одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део (Прилог – QR кôд).

Када се фискални рачун издаје у електронској форми, обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, на фискалном рачуну исказује хиперлинк за верификацију, у смислу члана 5. став 2. тачка 15) Закона, којем се може приступити преко свих уређаја који имају приступ интернету.

QR кôд из става 1. овог члана и хиперлинк за верификацију из става 4. овог члана се користе за проверу фискалног рачуна, у складу са чланом 10. став 1. Закона.

Члан 11.

Обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, на фискалном рачуну исказује позив на број другог фискалног рачуна, односно релевантног документа, у смислу члана 5. став 2. тачка 16) Закона, у случају:

1) издавања фискалног рачуна у оквиру кога је наведен податак о типу трансакције „рефундација”, у смислу члана 3. став 1. тачка 2) овог правилника, када се исказује позив на јединствени редни број фискалног рачуна у оквиру кога је наведен податак о типу трансакције „продаја”, у смислу члана 2. став 1. тачка 1) овог правилника, а на који се односи повраћај уплате или дела уплате за промет на мало, повраћај целог или дела аванса за будући промет на мало или враћање и замену добара испоручених купцу добара;

2) издавања рачуна за промет на мало, у смислу члана 2. став 1. тачка 1) овог правилника, у оквиру кога је плаћање извршено путем аванса, у целости или делимично, када се исказује позив на јединствени редни број једног или више рачуна за аванс, у смислу члана 2. став 1. тачка 2) овог правилника;

3) издавања копије рачуна, у смислу члана 2. став 4. тачка 1) овог правилника, када се исказује позив на јединствени редни број рачуна за промет на мало, у смислу члана 9. став 1. тачка 1) овог правилника или рачуна за аванс, у смислу члана 9. став 1. тачка 2) овог правилника;

4) издавања рачуна за промет на мало, у смислу члана 2. став 1. тачка 1) овог правилника, који се односи на промет на мало извршеног на основу података из предрачуна, у смислу члана 2. став 4. тачка 3) овог правилника, када се исказује позив на јединствени редни број тог предрачуна;

5) издавања рачуна за аванс, у смислу члана 2. став 1. тачка 2) овог правилника, који се односи на плаћање извршено на основу података из предрачуна, у смислу члана 2. став 4. тачка 3) овог правилника, када се исказује позив на јединствени редни број тог предрачуна.

Обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, на фискалном рачуну исказује позив на број другог релевантног документа, у смислу члана 5. став 2. тачка 16) Закона, у случају да поред фискалног рачуна купцу добара, односно кориснику услуга издаје и други рачун или сличан документ, а који се не сматра фискалним рачуном у смислу члана 5. став 1. Закона.

У случају из става 2. овог члана, обвезник фискализације на фискалном рачуну исказује позив на број или други идентификациону ознаку другог рачуна или сличног документа из става 2. овог члана.

Обвезник фискализације, у случају издавања рачуна за аванс који се односи на плаћање извршено у складу са чланом 6. став 1. тачка 5) овог правилника, у рачуну исказује поред података из члана 5. став 2. тачка 12) Закона и датум када су средства пренета на рачун обвезника фискализације.

Рачун из става 4. овог члана може се издати најкасније наредног радног дана од дана пријема авансне уплате.

Члан 12.

Обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, на фискалном рачуну може да исказује и рекламне поруке, бројеве телефона и друге податке у текстуалном формату од значаја за обвезника фискализације и/или купца добара, односно корисника услуга.

Подаци из става 1. овог члана не смеју бити приказани истим фонтом као и остали подаци на фискалном рачуну, при чему сама величина фонта мора бити мања од текста којим се приказују остали подаци на фискалном рачуну.

Члан 13.

Обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, фискални рачун идаје купцу добара, односно кориснику услуга у штампаној форми, а која омогућава проверу фискалног рачуна, у складу са чланом 10. став 1. Закона.

Обвезник фискализације може фискални рачун из става 1. овог члана доставити електронским путем, искључиво уз сагласност купца добара, односно корисника услуге.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, обвезник фискализације који обавља промет на мало искључиво путем интернета, преко електронског фискалног уређаја, фискални рачун издаје купцу добара, односно кориснику услуга у електронској форми, а која омогућава проверу фискалног рачуна, у складу са чланом 10. став 1. Закона.

Фискални рачун се купцу добара, односно кориснику услуга издаје у једном примерку.

Независно од начина издавања, подаци на фискалном рачуну морају бити исказани на српском језику, ћириличким и/или латиничким писмом.

Члан 14.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. новембра 2021. године.

 

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Правилник о изменама и допунама Правилника о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна: „Сл. гласник РС“, број 99/2021

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу 1. новембра 2021. године.

Поделите: