Правилник о подношењу пореске пријаве електронским путем

„Службени гласник РС“, број 113/2013, 104/2018 и 99/2021

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређујe начин подношења пореске пријаве електронским путем.

Члан 2.

Пореска пријава у електронском облику је електронски документ који има садржај и структуру пореске пријаве у складу са законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација и који је порески обвезник електронским путем поднео Пореској управи.

Члан 3.

Подношење пореских пријава електронским путем обавља се употребом електронских сервиса Пореске управе.

Електронски сервиси Пореске управе су сервиси који омогућавају подношење пореских пријава електронским путем, као и давање информација и докумената у електронском облику, а за које је Пореска управа путем електронског сервиса омогућила да се могу добити електронским путем.

Правила приступа електронским сервисима Пореске управе јединствена су за све пореске обвезнике и односе се на све електронске сервисе Пореске управе.

Члан 4.

У поступку подношења пореске пријаве електронским путем, Пореска управа преко електронских сервиса омогућава приступ пореским обвезницима.

Пореска пријава у електронском облику сматра се поднетом када порески обвезник електронским путем прими обавештење да је пријава поднета.

Члан 5.

Пореску пријаву електронским путем може да поднесе лице које је:

1) порески обвезник, укључујући и пореског плаца;

2) порески пуномоћник овлашћен за подношење пореске пријаве електронским путем;

3) законски заступник;

4) заступник по службеној дужности.

Ако је законски заступник правно лице, пореску пријаву електронским путем може да поднесе физичко лице које је законски заступник овластио за подношење пореске пријаве електронским путем.

Законски заступник из става 2. овог члана може да овласти више физичких лица за подношење пореских пријава електронским путем, и та лица не могу то овлашћење преносити на друга лица.

Подносилац пореске пријаве електронским путем дужан је да електронски потпише пореску пријаву у складу за законом којим се уређује електронски потпис.

Члан 6.

Давање, односно одузимање овлашћења за подношење пореске пријаве електронским путем, осим за заступника по службеној дужности, врши се:

1) употребом електронског сервиса Пореске управе, ако давалац овлашћења поседује важећи квалификовани електронски сертификат;

2) подношењем пријаве за давање, односно одузимање овлашћења на Обрасцу ПЕП – Овлашћење за употребу електронских сервиса надлежној организационој јединици Пореске управе, ако давалац овлашћења не поседује важећи квалификовани електронски сертификат.

Овлашћење дато за употребу свих електронских сервиса Пореске управе, сматра се и овлашћењем за употребу електронских сервиса јединица локалних самоуправа.

Образац ПЕП – Овлашћење за употребу електронских сервиса одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Овлашћење за употребу електронских сервиса дато до ступања на снагу овог правилника сматра се овлашћењем за употребу свих електронских сервиса Пореске управе, односно за употребу електронских сервиса јединица локалних самоуправа.

Члан 6а

Одредбе овог правилника сходно се примењују и на подношење пореских пријава електронским путем употребом електронских сервиса јединица локалних самоуправа.

Члан 7.

До окончања увођења електронских сервиса за све пореске облике, односно за све пореске обвезнике, порески обвезници који су сврстани у велике пореске обвезнике у складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација, подносе пореске пријаве електронским путем у складу са Правилником о подношењу пореске пријаве електронским путем за велике пореске обвезнике („Службени гласник РС”, бр. 18/12 и 113/13).

Изузетно од става 1. овог члана, почев од 1. јануара 2014. године порески обвезници из става 1. овог члана дужни су да за порез на додату вредност и порез по одбитку, осим за порез на добит правних лица, подносе пореске пријаве електронским путем у складу са одредбама овог правилника.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Правилник о изменама и допунама Правилника о подношењу пореске пријаве електронским путем: „Сл. гласник РС“, бр. 104/2018

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2019. године.

Правилник о измени Правилника о подношењу пореске пријаве електронским путем: „Сл. гласник РС“, број 99/2021

Члан 1.

У Правилнику о подношењу пореске пријаве електронским путем („Службени гласник РС”, бр. 113/13 и 104/18), досадашњи Образац ПЕП – Овлашћење за употребу електронских сервиса замењује се новим Обрасцем ПЕП – Овлашћење за употребу електронских сервиса, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: