Објављен „Службени гласник РС“ број 104 од 28.12.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2019. годину
 • ИЗНОС највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2019. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подношењу пореске пријаве електронским путем (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о Листи јурисдикција са преференцијалним пореским системом
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку достављања и садржини обавештења која Пореска управа доставља Агенцији за привредне регистре
 • УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије
 • ОДЛУКA о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ пореза на употребу, држање и ношење добара

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 104 од 28.12.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Савезној Републици Сомалији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Савезној Републици Сомалији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
Влада
 • УРЕДБА о ближим условима за успостављање електронске управе
 • УРЕДБА о организационим и техничким стандардима за одржавање и унапређење Јединствене информационо-комуникационе мреже електронске управе и повезивање органа на ту мрежу
 • УРЕДБА о начину вођења Метарегистра, начину одобравања, суспендовања и укидања приступа сервисној магистрали органа и начину рада на Порталу еУправа
 • УРЕДБА о начину рада Портала отворених података
 • УРЕДБА о ближим условима за израду и одржавање веб презентације органа
 • УРЕДБА о условима и поступку пријема на службу у Војсци Србије и Министарство одбране професионалних припадника Војске Србије, кадета и државних службеника и намештеника
 • УРЕДБА о начину и поступку пријема цивилних лица на службу у Војсци Србије
 • УРЕДБА о износу и начину исплате накнада за вршење војне обавезе
 • УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије
 • УРЕДБА о утврђивању подручја „Луковска Бања”
 • УРЕДБА о проглашењу Споменика природе „Тупижничка леденица”
 • УРЕДБА о проглашењу Споменика природе „Пећински систем Самар”
 • УРЕДБА о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2017. годину
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године
 • ОДЛУКA о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
 • ОДЛУКА о утврђивању Виле сликара Јожефа Варкоњија у Зрењанину за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању Хидроелектране „Гамзиград” у Гамзиградској Бањи код Зајечара за споменик културе
 • ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор трговине, угоститељства и туризама
 • ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор пољопривреде, производње хране, шумарства, рибарства и ветерине
 • ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор индустријског развоја
 • ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор саобраћаја и услуга транспорта
 • ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор здравства и социјалне заштите
 • ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор осталих услуга
 • ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор образовања и васпитања
 • ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор информационих и комуникационих технологија, електротехнике, аутоматике и електронике
 • ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор природних наука, математике и статистике
 • ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор уметност и хуманизам (хуманистичке науке)
 • ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор друштвених наука, новинарства и информисања
 • ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор пословне администрације
 • ОДЛУКА о висини накнаде за рад чланова секторских већа
 • ОДЛУКА о висини накнаде за рад председника и чланова Управног одбора Агенције за квалификације
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Међуресорне радне групе за спровођење Агенде Уједињених нација о одрживом развоју до 2030. године
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Центра за разминирање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за лиценцирање стечајних управника
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Агенције за лиценцирање стечајних управника
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Развојне агенције Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Развојне агенције Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средње ПТТ школе у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средње ПТТ школе у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Завода за проучавање културног развитка
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Музеја наивне и маргиналне уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Међуресорске радне групе за спровођење Анекса А Споразума о питањима сукцесије
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за међународну политику и привреду у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за међународну политику и привреду у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за заштиту биља и животну средину у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за заштиту биља и животну средину у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за савремену историју у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за савремену историју у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Археолошког института у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Археолошког института у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Астрономске опсерваторије у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Астрономске опсерваторије у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за ратарство и повртарство у Новом Саду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за ратарство и повртарство у Новом Саду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Института за стандардизацију Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Института за стандардизацију Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању чланова Националног Комитета за безбедност у ваздухопловству
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Скијалишта Србије”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Скијалишта Србије”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Милану, Република Италија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Милану, Република Италија
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12552/2018
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12553/2018
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12554/2018
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12555/2018
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12557/2018
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12559/2018
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд за период 2018–2020. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд за 2018–2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Комисије за заштиту конкуренције за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Србијагас”, Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Југоимпорт — СДПР” у Друштво с ограниченом одговорношћу „Утва — Авио индустрија”, Панчево
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Пошта Србије” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу нераспоређене добити Јавног предузећа „Пошта Србије” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о расподели исказане добити предузећа према Финансијском извештају за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о правима, обавезама, одговорностима и заради запослених и директора Агенције за квалификације
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Бајина Башта, Република Србија и града Форт Вилијам, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12921/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12931/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12956/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12957/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-12592/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-12593/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12595/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12588/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12591/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности
 • РЕШЕЊЕ о уступању, без накнаде, Српском православном манастиру Св. Петка, ствари одузете у поступку пореске контроле
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ пореза на употребу, држање и ношење добара
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку достављања и садржини обавештења која Пореска управа доставља Агенцији за привредне регистре
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подношењу пореске пријаве електронским путем
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о Листи јурисдикција са преференцијалним пореским системом
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења регистара и евиденционих листа о производњи, обради, преради и промету дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради
 • ПРАВИЛНИК o измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима у погледу објеката и опреме које морају испуњавати одгајивачке организације и организације са посебним овлашћењима, као и о условима у погледу стручног кадра које морају испуњавати организације са посебним овлашћењима
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника o захтевима за безбедност пловила за рекреацију и пловила на водомлазни погон
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу исправе на основу које се врши пренос хипотеке на броду или на карату брода на друго лице
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу и садржини захтева за издавање дозволе, обрасцу дозволе и другим обрасцима који прате извоз и увоз робе која би се могла користити за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање
 • ПРАВИЛНИК о начину подношења захтева и поступку издавања сагласности за изградњу, постављање објеката, промену њихове намене, као и постављању инсталација, опреме и уређаја на подручју граничног прелаза и давању претходне сагласности за почетак радова на подручју граничног прелаза
 • ПРАВИЛНИК о садржају захтева за издавање, начину издавања и одузимања, изгледу и садржају исправа предвиђених Законом о граничној контроли
 • ПРАВИЛНИК o начину вршења граничних провера и начину издавања, изгледу и садржају аката које полицијски службеници сачињавају приликом обављања послова граничних провера
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о увозу медицинских средстава која нису регистрована
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о имунизацији и начину заштите лековима
 • РЕШЕЊЕ о брисању политичке странке националне мањине из Регистра политичких странака
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2019. годину
 • ИЗНОС највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2019. годину
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-75/2016
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-837/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-865/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-905/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-957/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-987/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-993/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1025/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1145/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1146/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1147/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1153/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1157/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1158/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1159/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1161/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1174/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1175/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1236/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1241/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-29/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-30/2018-01
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о ценама закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијалне регулације и цене помоћних услуга за 2019. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-801/2018-1
Друге организације
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, Cyrus Energy д.о.о Београд
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Cyrus Energy д.о.о Београд
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији града Ниша
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији града Врања
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији града Прокупља
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Аранђеловац
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Крупањ
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Кањижа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Бачка Топола
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Прогрес”, Коцељева
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора „Јавног предузећа за урбанизам”, Зрењанин
ОГЛАСИ

Поделите: