Правилник о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе
(важи до 08.02.2019.)

Службени гласник РС“, број 116/2004, 99/2010 и 104/2018

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин разврставања сталних средстава по групама и начин утврђивања амортизације сталних средстава за пореске сврхе.

Члан 2.

Стална средства која подлежу амортизацији разврставају се по групама и стопама амортизације утврђеним у члану 10 став 3 Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС“, бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15, 113/17 и 95/18), и то:

Број групе Врста сталних средстава Амортизациона стопа
1 2 3
I 1. Асфалтне површине 2,5%
2. Авионске писте
3. Бране за акумулацију вода
4. Цеви за гасовод
5. Докови за везивање бродова
6. Електране
7. Електрични далеководи
8. Ескалатори - покретне степенице
9. Хангари
10. Лукобрани
11. Марине
12. Мостови
13. Надвожњаци и вијадукти
14. Нафтоводи
15. Одводни и доводни канали
16. Паркинг површине
17. Путеви и ауто-путеви
18. Рибњаци
19. Складишта и резервоари
20. Спортски објекти (стадиони, базени, спортске хале и др.)
21. Силоси на пољопривредним добрима
22. Тунели
23. Водоводи и цевоводи
24. Железничка инфраструктура
25. Зграде
26. Све остале непоменуте непокретности
II 1. Авиони 10%
2. Аутомобили
3. Бродови и остали пловни објекти
4. Клима уређаји
5. Лифтови
6. Бојлери
7. Намештај у бродовима
8. Медицинска опрема
9. Ограде
10. Опрема за канцеларију
11. Опрема за производњу и дистрибуцију соларне енергије
12. Опрема за производњу и дистрибуцију електричне енергије, гаса, топлоте и воде
13. Вагони
14. Виногради
15. Воћњаци
16. Нематеријална улагања (концесије, лиценце, патенти, жигови, модели, ауторска права, франшиза и друга права)
III 1. Алат и инвентар 15%
2. Аутобуси
3. Опрема за термо електране
4. Опрема за производњу млека и млечних производа
5. Фискалне касе
6. Флипери
7. Хладњаче за поврће
8. Калкулатори
9. Камиони и приколице
10. Лабораторијска опрема
11. Машине за чишћење житарица
12. Опрема за фотокопирање
13. Намештај који није поменут на другим местима
14. Опрема за истраживање
15. Постројења за прављење бетона
16. Покретна опрема за производњу електричне енергије (агрегати и сл.)
17. Радари
18. Телевизијске антене
19. Сва остала стална средства (осим непокретности) која нису посебно назначена у групама II до V
IV 1. Намештај у авионима 20%
2. Опрема за контролу загађења ваздуха и воде - нелиценцирана
3. Опрема за емитовање радио и ТВ програма
4. Опрема за нафтне бушотине
5. Опрема за обраду руде
6. Резервни делови за авионе
7. Телеграфска и телефонска опрема (жице и разни каблови)
V 1. Аутомобили за изнајмљивање или лизинг и такси возила 30%
2. Билбордови
3. Браници за путеве и пруге
4. Електричне рекламе
5. Електронска опрема за процесирање података (компјутери) и системски и апликациони софтвери
6. Опрема за информатичку инфраструктуру (Yupak, Интернет)
7. Филмови
8. Телевизијске рекламе и спотови
9. Грађевинска покретна опрема
10. Калупи за ливење
11. Књиге у библиотеци које се изнајмљују
12. Индустријски ножеви
13. Опрема за сечу дрвећа
14. Платно (теписи, застори, завесе, итисони и сл.)
15. Покретна опрема која користи електричну енергију (бушилица, брусилица и сл.)
16. Покретни кампови
17. Скенери за бар код
18. Трактори
19. Униформе
20. Видео игре - на новчић
21. Видео траке, CD, DVD и сл.
22. Основно стадо

 

Стална средства која нису посебно наведена у групама од II до V разврставају се у III групу.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, нематеријална средства чији је век трајања дужи од једне године и која се сагласно прописима којима се уређује рачуноводство и МРС, односно МСФИ и МСФИ за МСП (у даљем тексту: прописи о рачуноводству), признају као таква у пословним књигама обвезника, не разврставају се по групама и амортизују се на начин прописан овим правилником.

Под нематеријалним средствима из става 3. овог члана подразумевају се улагања извршена у одређена немонетарна средства без физичког садржаја, као што су: концесије, патенти, робне и услужне марке, жигови, модели, лиценце, франшизе и остала нематеријална средства.

Члан 3.

Амортизација за стална средства разврстана у прву групу амортизације утврђује се применом пропорционалне методе за свако средство посебно.

Амортизација из става 1 овог члана обрачунава се применом прописане стопе на набавну вредност сталног средства.

За стална средства из ове групе, стечена у току пореског периода, амортизација из става 1. овог члана обрачунава се применом пропорционалне методе за свако стечено средство посебно, сразмерно времену од када је започет обрачун амортизације до краја пореског периода. Обрачун амортизације започиње од дана када стална средства, сагласно прописима о рачуноводству, постану расположива за коришћење.

Амортизација за стална средства из ове групе на којима су, у складу са прописима о рачуноводству извршена накнадна улагања, која се укључују у вредност сталних средстава у смислу повећања вредности тих сталних средстава (у даљем тексту: накнадна улагања), обрачунава се на начин прописан одредбама ст. 1. до 3. овог члана.

За стална средства из ове групе, отуђена у току пореског периода, амортизација из става 1. овог члана обрачунава се до дана отуђења тог средства.

Члан 3а

Амортизација за стална средства из члана 2. став 3. овог правилника утврђује се применом пропорционалне методе за свако средство посебно.

Амортизација из става 1. овог члана обрачунава се применом стопе која се утврђује на основу века трајања сталног средства одређеног у складу са прописима о рачуноводству, а који је опредељен моментом признавања тих средстава у пословним књигама обвезника, на основицу коју чини набавна вредност сваког средства посебно.

Амортизација за стална средства из члана 2. став 3. овог правилника која су стечена у току пореског периода, на којима су извршена накнадна улагања, односно која су отуђена у току пореског периода, обрачунава се сходном применом одредаба члана 3. ст. 3. до 5. овог правилника.

Члан 4.

Амортизација за стална средства разврстана у групе амортизације од II до V утврђује се применом дегресивне методе на укупну вредност средстава разврстаних по појединој групи.

Амортизација из става 1 овог члана обрачунава се применом прописане стопе, у првој години на набавну вредност, а у наредним годинама на износ неотписане вредности сталних средстава групе (у даљем тексту: салдо групе) утврђене на крају претходне године, увећане за вредност прибављених и умањене за вредност отуђених сталних средстава из те групе током године. Вредност отуђених сталних средстава одговара њиховој набавној вредности умањеној за припадајући износ пореске амортизације сваког отуђеног средства.

За износ накнадних улагања, извршених на постојећим сталним средствима, већ разврстаним у неку од амортизационих група (од II до V), увећава се салдо групе у коју су та средства разврстана, почев од пореског периода у коме су накнадна улагања завршена.

Умањење на име амортизације на крају године одузима се од салда групе, а неотписана вредност представља почетни салдо групе у наредној години.

Члан 4а.

За стална средства разврстана у I групу која су стечена путем статусне промене, обвезник – стицалац наставља обрачун амортизације на начин и до истека преосталог амортизационог века који је, у складу са овим правилником, утврдио обвезник који та средства преноси статусном променом.

За стална средства из члана 2. став 3. овог правилника која су стечена путем статусне промене, обвезник утврђује амортизацију сходном применом става 1. овог члана.

За стална средства разврстана у групе од II до V, која су стечена путем статусне промене, набавна вредност у текућем пореском периоду је неотписана вредност тих средстава код обвезника који их преноси путем статусне промене, утврђена на начин да се појединачна вредност тих средстава умањује за припадајући износ пореске амортизације који се односи на свако средство посебно.

За стална средства разврстана у групе од II до V која се у пореском периоду преносе путем статусне промене, обвезник утврђује почетни салдо групе тако што из салда групе утврђеног на крају претходног пореског периода искључује средства пренета путем статусне промене и то по набавној вредности тих средстава умањеној за припадајући износ пореске амортизације тих средстава.

Изузетно од става 4. овог члана, у случају када се путем статусне промене сва стална средства преносе искључиво једном обвезнику, обвезник – стицалац салдо групе утврђен на крају претходног пореског периода увећава за одговарајући салдо групе сталних средстава стечених статусном променом.

У случају када је услед покретања, закључења или обуставе поступка ликвидације порески период краћи од календарске године, амортизација за стална средства разврстана у групе од II до V утврђује се сразмерно броју дана пореског периода за који се подносе пореска пријава и порески биланс.

Одредба става 5. овог члана сходно се примењује и у случају стечајног поступка.

Члан 5.

Обрачун амортизације сталних средстава разврстаних у групе од II до V врши се на Обрасцу ОА – Обрачун амортизације сталних средстава, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Обрачун амортизације сталних средстава разврстаних у I групу, као и нематеријалних средстава, врши се на Обрасцу ОА/I – Обрачун амортизације непокретности, односно на Обрасцу ОА/Н – Обрачун амортизације нематеријалних средстава, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 6.

Ако вредност по основу отуђења сталних средстава у току пореске године за групе амортизације од II до V прелази салдо групе, салдо групе на крају године једнак је нули.

Члан 7.

Ако је крајњи салдо поједине групе амортизације од II до V мањи од пет просечних месечних бруто зарада исплаћених по запосленом у Републици у последњем месецу периода за који се врши обрачун амортизације, према објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, целокупан салдо те групе признаје се као расход амортизације и салдо групе једнак је нули.

Члан 8.

Не обрачунава се амортизација за стална средства која се по прописима који уређују рачуноводство воде као залихе.

Члан 9.

Основицу за амортизацију сталних средстава на дан 1. јануара 2004. године код правних лица која примењују међународне рачуноводствене стандарде од 1. јануара 2004. године чини неотписана вредност сталних средстава утврђена на дан 31. децембра 2003. године, у складу са прописима о рачуноводству који су се примењивали на годишње финансијске извештаје за 2003. годину.

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе: „Сл. гласник РС“, бр. 99/2010

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе: „Сл. гласник РС“, бр. 104/2018

Члан 6.

Одредбе овог правилника које се односе на утврђивање амортизације нематеријалних средстава и сталних средстава која се састоје из непокретних и покретних делова, примењују се на утврђивање амортизације тих средстава која су, сагласно прописима о рачуноводству, постала расположива за коришћење почев од 1. јануара 2018. године.

Члан 7.

Обрачун амортизације сталних средстава стечених статусном променом закључно са 31. децембром 2017. године, утврђује се у складу са одредбама Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе („Службени гласник РС”, бр. 116/04 и 99/10).

Члан 8.

За стална средства која су у складу са Правилником о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе („Службени гласник РС”, бр. 116/04 и 99/10) разврстана у неку од амортизационих група од II до V, а на којима су почев од 1. јануара 2019. године, извршена накнадна улагања у износу већем од 10% износа неотписане рачуноводствене вредности тог средства, обрачун амортизације врши се према одредбама члана 10б Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РСˮ, бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15, 113/17 и 95/18).

Обрачун амортизације сталних средстава из става 1. овог члана, започиње у пореском периоду у којем су накнадна улагања завршена, на основицу која одговара набавној вредности сталног средства умањеној за припадајући износ пореске амортизације и увећаној за извршена накнадна улагања.

У случају примене ст. 1. и 2. овог члана, стална средства се искључују из салда групе утврђеног за порески период у којем су накнадна улагања завршена, и то у износу набавне вредности умањене за припадајући износ пореске амортизације сваког сталног средства посебно.

Члан 9.

Одредбе овог правилника примењују се на начин утврђивања амортизације почев за 2018. годину.

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2019. године.

Образац ОА – Обрачун амортизације сталних средстава

obrazac-oa

Образац ОА/I
Образац ОА/Н

Поделите: