Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину
(важи до 31.12.2019.)

Службени гласник РС“, број 108/2013, 118/2013, 101/2017, 48/2018 и 104/2018

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се обрасци пореских пријава за утврђивање:

1) пореза на имовину;

2) пореза на наслеђе и поклон;

3) пореза на пренос апсолутних права.

Члан 2.

Пореска пријава о утврђеном порезу, односно за утврђивање пореза на имовину подноси се на Обрасцу ППИ-1 – Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 20__. годину (у даљем тексту: Образац ППИ-1) или на Обрасцу ППИ-2 – Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (у даљем тексту: Образац ППИ-2), који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Саставни део Обрасца ППИ-1 су:

1) Образац Прилог-1 (у даљем тексту: Прилог-1);

2) Образац Прилог-2 – Непокретности које су ослобођене плаћања пореза (у даљем тексту: Прилог-2).

Члан 3.

Пореску пријаву на Обрасцу ППИ-1 подноси обвезник пореза на имовину (у даљем тексту: обвезник) који води пословне књиге, из члана 4. став 5. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС”, бр. 26/01, 45/02 – СУС, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – УС, 47/13, 68/14 – др. закон и 95/18 – у даљем тексту: Закон), односно лице које у складу са чланом 4. став 2. Закона испуњава обавезе нерезидентног правног лица из порескоправног односа, и то:

1) правно лице које води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије;

2) огранак или други организациони део нерезидентног правног лица који се, у складу са законом којим се уређује опорезивање добити правних лица, сматра пословном јединицом (у даљем тексту: огранак нерезидентног обвезника), који обавља делатност у Републици Србији и води пословне књиге у складу са законом којим се уређује рачуноводство у Републици Србији – на права, коришћење или државину на непокретности на територији Републике Србије за које је обвезник нерезидентно правно лице а држалац огранак тог лица;

3) предузетник који води пословне књиге – за имовину коју је евидентирао у својим пословним књигама (у даљем тексту: имовина у пословним књигама), осим предузетника који порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности плаћа на паушално утврђен приход;

4) друго лице које води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије, осим предузетника – за имовину која није евидентирана у његовим пословним књигама.

Пореска пријава из става 1. овог члана подноси се тако да се једном пореском пријавом обухвате све непокретности на територији исте јединице локалне самоуправе за које је обвезник једно лице.

Члан 4.

У Образац ППИ-1 подаци се уносе на следећи начин:

1) испод назива обрасца Образац ППИ-1 подносилац пријаве са леве стране уноси назив јединице локалне самоуправе и њене организационе јединице којој подноси пореску пријаву, са десне стране у одговарајућој кућици означава да ли подноси пореску пријаву или измењену пореску пријаву, у складу са чланом 40. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18 и 95/18 – у даљем тексту: ЗПППА), а у назив обрасца уноси број календарске године за коју се утврђује порез (у даљем тексту: пореска година) и за коју подноси пореску пријаву.

Измењена пореска пријава, у односу на податке у поднетој пореској пријави, садржи промењене податке и податке који остају исти.

2) У Део 1. Подаци о обвезнику пореза, односно о огранку нерезидентног обвезника – уносе се:

(1) под Бројем 1.1. Пословно име, односно име и презиме – уноси се пословно име или име и презиме обвезника, а ако пријаву подноси огранак нерезидентног обвезника, у складу са чланом 4. став 2. Закона, уноси се пословно име под којим огранак наступа у правном промету;

(2) под Бројем 1.2. Порески идентификациони број (ПИБ, односно ЈМБГ) – уноси се ПИБ или ЈМБГ у зависности од врсте обвезника;

(3) под Бројем 1.3. Матични број – уноси се матични број обвезника, односно огранка, добијен од Агенције за привредне регистре, односно другог прописаног регистра – за обвезнике којима се издаје матични број;

(4) под Бројем 1.4. Претежна делатност – уносе се шифра и назив претежне делатности обвезника, према податку из евиденције органа надлежног за послове статистике;

(5) под Бројем 1.5. Датум уписа у регистар – уноси се датум уписа у регистар;

(6) под Бројем 1.6. Подаци о седишту/пребивалишту – боравишту – уносе се подаци о адреси обвезника: општина, место, назив улице, број и слово (ако постоји словна ознака уз број), спрат, број посебног дела објекта (стана, локала и сл.) и слово – ако постоји словна ознака уз број, број телефона и е-маил-податак о електронској адреси обвезника; кад пореску пријаву подноси огранак нерезидентног обвезника, под Бр. 1.2. до 1.6. уносе се подаци о том огранку.

3) У Део 2. Пријављујем: – уноси се податак о томе да ли се пријављује утврђени порез за пореску годину или се пријављује измена пријављеног утврђеног пореза за пореску годину, тако што се заокружује или Број 2.1. или Број 2.2.

Број 2.1. Утврђени порез за 20__ годину – заокружује се код првог утврђивања пореза за пореску годину и уноси се број те пореске године.

Број 2.2. ___ измену утврђеног пореза за 20__ годину, због промене – заокружује се само ако у току пореске године дође до промене која је од утицаја на висину утврђеног пореза и уноси се број измене утврђеног и пријављеног пореза (тако што се код прве измене уноси број један, код друге измене број два и тако редом) и број пореске године за коју је утврђен порез чији износ се мења. У истој колони у кућицу уноси се један од бројева од један до пет, који одговара врсти промене због које се мења утврђени и пријављени порез за пореску годину, и то:

– 1 – настанак пореске обавезе у току пореске године;

– 2 – престанак пореске обавезе у току пореске године;

– 3 – почетак евидентирања непокретности у пословним књигама предузетника који порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности не плаћа на паушално утврђен приход, у току пореске године;

– 4 – престанак евидентирања непокретности у пословним књигама предузетника који порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности не плаћа на паушално утврђен приход, у току пореске године (укључујући и престанак евидентирања због престанка обављања делатности);

– 5 – уступање непокретности за коју је остварено право на пореско ослобођење, другом лицу уз накнаду које у току 12 месеци (непрекидно или са прекидима) траје дуже од 183 дана, у складу са чланом 12. ст. 3. и 4. Закона.

У истој колони после врсте промене уноси се дан настанка те промене.

Једном пореском пријавом пријављује се једна или више истоврсних промена до којих је дошло на исти дан, на територији исте јединице локалне самоуправе.

4) Када се први пут подноси пореска пријава за пореску годину у Део 3. Утврђени порез за 20__ годину – уноси се број пореске године за коју је утврђен порез и износ утврђеног пореза за ту годину, као збир утврђеног пореза за ту годину за све непокретности обвезника са Броја 8. из Прилога-1, које се налазе на територији исте јединице локалне самоуправе.

(1) Под Бројем 3.1. Износ пореза за прво тромесечје – уноси се износ утврђеног пореза за прво тромесечје пореске године, за све непокретности обвезника са Броја 8.1. из Прилога-1, које се налазе на територији исте јединице локалне самоуправе;

(2) под Бројем 3.2. Износ пореза за друго тромесечје – уноси се износ утврђеног пореза за друго тромесечје пореске године, за све непокретности обвезника са Броја 8.2. из Прилога-1, које се налазе на територији исте јединице локалне самоуправе;

(3) под Бројем 3.3. Износ пореза за треће тромесечје – уноси се износ утврђеног пореза за треће тромесечје пореске године, за све непокретности обвезника са Броја 8.3. из Прилога-1, које се налазе на територији исте јединице локалне самоуправе;

(4) под Бројем 3.4. Износ пореза за четврто тромесечје – уноси се износ утврђеног пореза за четврто тромесечје пореске године, за све непокретности обвезника са Броја 8.4. из Прилога-1, које се налазе на територији исте јединице локалне самоуправе.

Када се пријављује промена утврђеног пореза у Део 3. уноси се износ последњег утврђеног пријављеног пореза за пореску годину и свако тромесечје те године.

5) У Део 4. Износ увећања – умањења утврђеног пореза са Броја 3. након промене са Броја 2.2. – уносе се подаци само када у току пореске године дође до измене утврђеног и пријављеног пореза због промене са Броја 2.2, тако што се уноси износ увећања – умањења утврђеног пореза након промене у односу на износ последњег утврђеног и пријављеног пореза за пореску годину. Када због промене долази до увећања утврђеног пријављеног пореза, у кућицу испред износа пореза уноси се знак: „+“, а када долази до умањења – уноси се знак: „-„.

(1) Под Бројем 4.1. Износ увећања – умањења утврђеног пореза за прво тромесечје – уноси се износ увећања – умањења утврђеног пореза за прво тромесечје пореске године након промене у односу на износ последњег утврђеног и пријављеног пореза за то тромесечје, тако што се уноси збир Бр. 9.1. из Прилога-1, који су саставни део пријаве којом се пријављује промена. Када због промене долази до увећања утврђеног пријављеног пореза, у кућицу испред износа пореза уноси се знак: „+“, а када долази до умањења – уноси се знак: „-„;

(2) под Бројем 4.2. Износ увећања – умањења утврђеног пореза за друго тромесечје – уноси се износ увећања – умањења утврђеног пореза за друго тромесечје пореске године након промене у односу на износ последњег утврђеног и пријављеног пореза за то тромесечје, тако што се уноси збир Бр. 9.2. из Прилога-1, који су саставни део пријаве којом се пријављује промена. Када због промене долази до увећања утврђеног пријављеног пореза, у кућицу испред износа пореза уноси се знак: „+“, а када долази до умањења – уноси се знак: „-„;

(3) под Бројем 4.3. Износ увећања – умањења утврђеног пореза за треће тромесечје – уноси се износ увећања – умањења утврђеног пореза за треће тромесечје пореске године након промене у односу на износ последњег утврђеног и пријављеног пореза за то тромесечје, тако што се уноси збир броја 9.3. из Прилога-1, који су саставни део пријаве којом се пријављује промена. Када због промене долази до увећања утврђеног пријављеног пореза, у кућицу испред износа пореза уноси се знак: „+“, а када долази до умањења – уноси се знак: „-„;

(4) под Бројем 4.4. Износ увећања – умањења утврђеног пореза за четврто тромесечје – уноси се износ увећања – умањења утврђеног пореза за четврто тромесечје пореске године након промене у односу на износ последњег утврђеног и пријављеног пореза за то тромесечје, тако што се уноси збир Броја 9.4. из Прилога-1, који су саставни део пријаве којом се пријављује промена. Када због промене долази до увећања утврђеног пријављеног пореза, у кућицу испред износа пореза уноси се знак: „+“, а када долази до умањења – уноси се знак: „-„.

6) У Део 5. ___ Утврђени порез за 20__ годину након промене са Броја 2.2. – уносе се подаци само када у току пореске године дође до измене утврђеног и пријављеног пореза због промене са Броја 2.2, тако што се уноси износ утврђеног пореза за пореску годину након промене, као збир утврђеног пореза за ту годину за све непокретности обвезника из Прилога-1 (непокретности на којима није било промена утврђеног пореза и непокретности на којима је било промена због којих је измењен износ утврђеног пореза), које се налазе на територији исте јединице локалне самоуправе.

(1) Под Бројем 5.1. Износ пореза за прво тромесечје – уноси се податак о утврђеном порезу за прво тромесечје пореске године након промене, за све непокретности обвезника из Прилога-1, које се налазе на територији исте јединице локалне самоуправе;

(2) под Бројем 5.2. Износ пореза за друго тромесечје – уноси се податак о утврђеном порезу за друго тромесечје пореске године након промене, за све непокретности обвезника из Прилога-1, које се налазе на територији исте јединице локалне самоуправе;

(3) под Бројем 5.3. Износ пореза за треће тромесечје – уноси се податак о утврђеном порезу за треће тромесечје пореске године након промене, за све непокретности обвезника из Прилога-1, које се налазе на територији исте јединице локалне самоуправе;

(4) под Бројем 5.4. Износ пореза за четврто тромесечје – уноси се податак о утврђеном порезу за четврто тромесечје пореске године након промене, за све непокретности обвезника из Прилога-1, које се налазе на територији исте јединице локалне самоуправе.

7) У Део 6. Попис прилога на обрасцима Прилог-1 и Прилог-2 – под Бројем 6.1. уписује се број прилога на Обрасцу Прилог-1, а под Бројем 6.2. уписује се број прилога на Обрасцу Прилог-2, које је подносилац пријаве поднео уз пореску пријаву.

8) У Део 7. Попис приложених доказа – уноси се списак приложених докумената које је подносилац пријаве поднео, а који су од значаја за утврђивање пореза на имовину.

9) У Део 8. Напомена подносиоца пријаве – уноси се, ако је потребна, напомена подносиоца пореске пријаве везана за подношење пореске пријаве.

Подносилац пријаве на крају пријаве означава једну од кућица која одговара својству у коме подноси пријаву, уписује свој ПИБ и ЈМБГ, пословно име, односно име и презиме, пребивалиште, односно седиште, уноси место и датум попуњавања пореске пријаве и потписује је, а кад пријаву подноси преко јавног бележника то означава у одговарајућој кућици.

Кад се пријава не поднесе преко јавног бележника који је саставио, оверио или потврдио jавнобележничку исправу, односно донео извршну одлуку у вршењу законом поверених овлашћења, по основу које се врши промет непокретности, у моменту извршења те радње, јавни бележник о томе сачињава белешку у којој наводи разлоге за неподношење пријаве од стране пореског обвезника.

Члан 5.

Прилог-1 садржи податке о утврђивању пореза за непокретност за коју нема основа за пореско ослобођење, тако да број Прилога-1 који се подноси уз једну пореску пријаву на Обрасцу ППИ-1 одговара броју непокретности (неизграђеног земљишта, односно земљишта са објектом – објектима или њиховим посебним деловима који чине грађевинску целину – у даљем тексту: објекат, истог обвезника који се на том или испод тог земљишта налазе, односно за објекат који се налази на земљишту или испод земљишта за које је обвезник друго лице) на које се порез плаћа, а које се налазе на територији исте јединице локалне самоуправе.

Саставни део Прилога-1 је Образац Подприлог уз Прилог-1 (у даљем тексту: Подприлог), који се попуњава на засебном примерку за неизграђено земљиште за које се утврђује порез у Прилогу-1, односно на засебном примерку за сваки објекат и за припадајуће земљиште на коме се, односно испод кога се налази тај објекат за које се утврђује порез у Прилогу-1 (тако да број Подприлога одговара броју објеката који се налазе на истом земљишту увећан за један).

Када су све непокретности обвезника ослобођене плаћања пореза, обвезник уз пореску пријаву на Обрасцу ППИ-1 не подноси Прилог-1 (нити Подприлози као саставни део Прилога-1).

Члан 6.

У Прилог-1 подаци се уносе на следећи начин:

1) подносилац пријаве на левој страни Прилога-1 уноси редни број Прилога-1, тако што први примерак тог обрасца (у коме су унети подаци за неизграђено земљиште, односно за објекат и припадајуће земљиште, односно за објекат када се порез на земљиште не плаћа) означава бројем један, а на сваком наредном примерку тог обрасца уноси наредни број.

Подносилац пријаве уноси одговарајуће податке о месту непокретности за коју се у Прилогу – 1 утврђује порез (место, катастарска општина, број катастарске парцеле, зона у којој се налази, назив улице, број и слово – ако постоји словна ознака уз број, спрат, број и слово посебног дела објекта – ако постоји словна ознака уз број).

2) Под Бројем 1. Пореска стопа – уноси се стопа по којој је утврђен порез на имовину, осим кад у току пореске године престане пореска обавеза, односно кад предузетник који води пословне књиге престане да евидентира непокретност у пословним књигама.

3) Под Бројем 2. Утврђена пореска основица – уноси се износ утврђене пореске основице за све непокретности из Подприлога (сабирањем Броја И.9. из свих Подприлога) који су саставни део Прилога-1 у који се уносе подаци.

Када на земљишту чија вредност је укључена у пореску основицу под Бројем 2. у току пореске године настане пореска обавеза за објекат или дође до друге промене из члана 4. тачка 3) овог правилника која се означава под бројем три или пет (почетак евидентирања непокретности у пословним књигама предузетника који порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности не плаћа на паушално утврђен приход, односно уступање непокретности за коју је остварено право на пореско ослобођење другом лицу уз накнаду које у току 12 месеци траје дуже од 183 дана, у складу са чланом 12. ст. 3. и 4. Закона), или дође до истоветне промене за земљиште, под Бројем 2. Прилога – 1 који се подноси утврђује се пореска основица само за ту непокретност.

Када у току пореске године дође до промене из члана 4. тачка 3) овог правилника која се означава под бројем два или четири (престанак пореске обавезе у току пореске године, односно престанак евидентирања непокретности у пословним књигама предузетника који порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности не плаћа на паушално утврђен приход, укључујући и престанак евидентирања због престанка обављања делатности), не уносе се подаци под Бројем 2.

4) Под Бројем 3. Обрачунат порез – уноси се износ обрачунатог пореза за све непокретности из Подприлога који су саставни део Прилога-1 у који се уносе подаци, тако што се утврђена пореска основица са Броја 2. дели бројем дана у пореској години и множи бројем дана за који се пореска обавеза за пореску годину утврђује самоопорезивањем и пореском стопом са Броја 1.

У случају из тачке 3) став 2. овог члана, под Бројем 3. обрачунава се порез само за непокретност на којој је настала пореска обавеза или је дошло до промене из члана 4. тачка 3) овог правилника која се означава под бројем три или пет.

Када у току пореске године дође до промене из члана 4. тачка 3) овог правилника која се означава под бројем два или четири, не уносе се подаци под Бројем 3.

5) Под Бројем 4. Површина земљишта под објектом за коју се остварује пореско ослобођење – уноси се збир површина унетих у делу Е. из свих Подприлога који су саставни део Прилога-1 у који се уносе подаци.

Када су на истом објекту више лица порески обвезници, односно када у оквиру објекта постоје посебне целине за које су више лица порески обвезници, при чему су та лица обвезници и за земљиште на коме се објекат налази, под Бројем 4. уноси се сразмерни део површине земљишта под објектом на који се порез плаћа, који одговара сразмери површине објекта за коју је обвезник конкретно лице у односу на укупну површину објекта.

Када се на земљишту налази искључиво складишни и/или стоваришни објекат, односно објекат из члана 2б став 1. Закона, односно у случају из члана 7. став 7. и члана 12. став 3. Закона, не попуњава се Број 4.

6) Под Бројем 5. Умањење пореза за површину земљишта са Броја 4. – уноси се износ за који се умањује пореска обавеза због остваривања права на пореско ослобођење за површину земљишта под објектом, односно делом објекта на који се порез плаћа (са Броја 4.), тако што се вредност земљишта са Броја И.9. Подприлога дели са корисном површином земљишта из Дела Ђ. Подприлога и множи површином земљишта са Броја 4. Прилога-1, потом дели са бројем дана у пореској години и множи бројем дана за који се у пореској години за земљиште за које се уносе подаци утврђује порез и потом множи пореском стопом са Броја 1. Прилога-1.

Када се на земљишту налази искључиво складишни и/или стоваришни објекат, односно објекат из члана 2б став 1. Закона, односно у случају из члана 7. став 7. и члана 12. став 3. Закона, не попуњава се Број 5.

7) Под Бројем 6. Умањење пореза за пореско ослобођење на делу непокретности, осим умањења са Броја 5. – под Бројем 6.1. уноси се умањење пореза за део непокретности за који се остварује пореско ослобођење, осим умањења са Броја 5, а под Бројем 6.2. уносе се подаци о површини за коју се остварује право на умањење пореза и о законском основу за умањење (члан, став и тачка Закона).

8) Под Бројем 7. Укупно умањење пореза – уноси се укупно умањење пореза за непокретност из Прилога-1 (збир умањења са Бр. 5. и 6.).

9) Под Бројем 8. Утврђени порез за 20__ годину – уноси се износ утврђеног пореза за пореску годину (као разлика обрачунатог пореза са Броја 3. и износа укупно умањеног пореза са Броја 7.).

Под Бр. 8.1. до 8.4. уноси се износ пореза за прво, друго, треће и четврто тромесечје, тако што се износ утврђеног пореза за пореску годину са Броја 8. дели бројем дана за који се пореска обавеза утврђује и множи бројем дана за који се за свако тромесечје утврђује порез.

Када се пријављује промена утврђеног пореза за пореску годину, за непокретности из Прилога-1 под Бројем 8. уноси се износ последњег утврђеног пријављеног пореза из одговарајућег редног броја Прилога-1 за пореску годину, а под Бр. 8.1. до 8.4. уноси се последњи износ пореза за прво, друго, треће и четврто тромесечје.

10) Под Бројем 9. Увећање, односно умањење утврђеног пореза за 20__ год. за непокретност из Подприлога због промене – попуњава се само када се пријављује промена са Броја 2.2. Обрасца ППИ-1, тако што се уноси износ увећања, односно умањења утврђеног пореза за пореску годину за непокретност из Подприлога због промене, а у кућицу испред износа уноси се знак: „+“ – када се због промене утврђен већи износ од износа претходно утврђеног пореза, односно знак: „-“ – када је због промене утврђен мањи износ од износа претходно утврђеног пореза.

У случају промене у току пореске године из члана 4. тачка 3) овог правилника која се означава бројем један, три или пет (настанак пореске обавезе, односно почетак евидентирања непокретности у пословним књигама предузетника који порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности не плаћа на паушално утврђен приход, односно уступање непокретности за коју је остварено право на пореско ослобођење другом лицу уз накнаду које у току 12 месеци траје дуже од 183 дана, у складу са чланом 12. ст. 3. и 4. Закона), под Бројем 9. уноси се знак: „+“ и разлика обрачунатог пореза са Броја 3. и износа умањеног пореза са Броја 7, за непокретност из Подприлога на којој је дошло до промене.

У случају промене из члана 4. тачка 3) овог правилника која се означава бројем два или четири (престанак пореске обавезе у току пореске године, односно престанак евидентирања непокретности у пословним књигама предузетника који порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности не плаћа на паушално утврђен приход, укључујући и престанак евидентирања због престанка обављања делатности), на свим непокретностима за које је у једном Прилогу-1 обрачуната пореска основица, под Бројем 9. уноси се знак: „-“ и износ који се добија тако што се утврђени порез са броја 8. Прилога-1 подели бројем дана за који је пореска обавеза утврђена и помножи бројем дана од промене до истека пореске године са Броја 3.3. Подприлога.

Кад у току пореске године престане пореска обавеза на некој од непокретности из Подприлога, односно на уделу у непокретности из Подприлога (који је мањи од удела у непокретности за који је утврђен порез), под Бројем 9. уноси се знак: „-” и износ који је једнак припадајућем утврђеном порезу за ту непокретност, односно за тај удео у непокретности на коме је пореска обавеза престала, за период од дана престанка пореске обавезе до истека пореске године.

Кад предузетник који води пословне књиге у току пореске године престане да евидентира у пословним књигама неку од непокретности из Подприлога, односно удео у непокретности из Подприлога (који је мањи од удела у непокретности за који је утврђен порез), под Бројем 9. уноси се знак: „-” и износ који се утврђује на начин из става 4. ове тачке.

Под Бр. 9.1. до 9.4. уноси се износ увећања, односно умањења утврђеног пореза за прво, друго, треће и четврто тромесечје, на непокретности из Подприлога након промене, тако што се износ увећања, односно умањења утврђеног пореза за пореску годину са Броја 9. за тромесечје у коме је дошло до промене дели бројем дана од промене до истека пореске године и множи бројем дана од промене до истека тог тромесечја, а за наредна тромесечја – дели бројем дана од промене до истека пореске године и множи бројем дана у сваком од тих тромесечја.

11) Под Бројем 10. Утврђени порез за 20__ год. након промене која се пријављује – уноси се износ утврђеног пореза за пореску годину након промене (као збир претходно утврђеног пореза за све непокретности из Подприлога за које је утврђен порез у Прилогу-1 коригован за увећање – умањење пореза након промене).

Под Бр. 10.1. до 10.4. уноси се износ утврђеног пореза за прво, друго, треће и четврто тромесечје пореске године након промене која се пријављује, тако што се износ пореза за тромесечје пореске године (под Бр. 8.1. до Бр. 8.4.) у коме је дошло до промене и за тромесечја која следе том тромесечју, увећава, односно умањује због промене (за износ под Бр. 9.1. до Бр. 9.4.).

Кад се уз пореску пријаву којом се пријављује утврђени порез за пореску годину, Прилог-1 подноси за земљиште и објекте за које пореску основицу чини вредност објеката увећана за вредност припадајућег земљишта, за које се порез за прво тромесечје утврђује за различит број дана, за сваку од непокретности за коју број дана није исти порез се утврђује у засебном Прилогу-1, у који се уноси исти редни број.

Кад се у току пореске године пријављује промена утврђеног пореза на непокретностима из става 3. овог члана, последњим утврђеним порезом који се тада уноси у Прилог-1 сматра се збир пореза у обрасцима Прилог-1 из става 3. овог члана.

Члан 7.

У Подприлог уз Прилог-1 подаци се уносе на следећи начин:

1) подносилац пријаве на десној страни уноси редни број Прилога-1 чији је Подприлог саставни део, а потом редни број Подприлога тако што први примерак тог обрасца (у коме су унети подаци за земљиште или за објекат) означава бројем један, наредни примерак тог обрасца у коме су унети подаци за објекат који се налази на истом земљишту означава бројем два, наредни примерак тог обрасца у коме су унети подаци за објекат који се налази на истом земљишту означава бројем три и тако редом, док у Подприлоге који су саставни део истог Прилога-1 не унесе податке о земљишту и објектима за које се пореска основица утврђује као вредност објекта увећана за вредност припадајућег земљишта; кад се порез утврђује за неизграђено земљиште, односно за један објекат који се налази на земљишту истог обвезника на које се порез на имовину не плаћа, Прилог-1 има један Подприлог; кад се порез утврђује за објекат са земљиштем, број Подприлога одговара броју објеката увећаном за један (Подприлог у који се уносе подаци за земљиште на коме се налазе ти објекти).

2) У Деo А. Предмет опорезивања – уноси се број од један до осам, који одговара врсти права, коришћењу или државини пореског обвезника на непокретности за коју се уносе подаци у Подприлогу, и то:

(1) 1 – за право својине, односно за право својине на земљишту површине преко 10 ари;

(2) 2 – за право закупа, односно коришћења, стана или куће за становање, конституисано у корист физичког лица, на период дужи од једне године или на неодређено време, за који је прописано плаћање непрофитне закупнине или закупнине која се обрачунава применом прописаних критеријума и мерила, дефинисано чланом 2. ст. 5. и 6. Закона;

(3) 3 – за право коришћења грађевинског земљишта површине преко 10 ари, у складу са законом којим се уређује правни режим грађевинског земљишта;

(4) 4 – за право коришћења непокретности у јавној својини од стране имаоца права коришћења, у складу са законом којим се уређује јавна својина;

(5) 5 – за коришћење непокретности у јавној својини од стране корисника непокретности, у складу са законом којим се уређује јавна својина;

(6) 6 – за државину непокретности на којој ималац права својине није познат или није одређен;

(7) 7 – за државину непокретности у јавној својини, без правног основа;

(8) 8 – за државину и коришћење непокретности по основу уговора о финансијском лизингу.

3) У Део Б. Врста непокретности – уноси се:

(1) број од један до осам, за одговарајуће земљиште, односно за одговарајући објекат, за који се уносе подаци у Подприлогу, и то:

− 1 – за грађевинско земљиште;

− 2 – за пољопривредно земљиште;

− 3 – за шумско земљиште;

− 4 – за друго земљиште;

− 5 – за стан;

− 6 – за кућу за становање;

− 7 – за пословну зграду, односно за други (надземни и подземни) грађевински објекат који служи за обављање делатности;

− 8 – за гаражу, односно за гаражно место;

(2) врста непокретности у колони (словима) – кад се порез утврђује за непокретности из члана 7. ст. 4. и 8. Закона.

4) У Део В. Коришћење грађевинског земљишта – кад је предмет опорезивања неизграђено грађевинско земљиште које се користи искључиво за гајење биљака, односно садног материјала, односно шума, уноси се број од један до три у кућицу, и то:

(1) 1 – кад се неизграђено грађевинско земљиште користи искључиво за гајење биљака, односно садног материјала;

(2) 2 – кад се неизграђено грађевинско земљиште користи искључиво за гајење шума;

(3) 3 – кад се неизграђено грађевинско земљиште користи искључиво делом за гајење биљака, односно садног материјала а преосталим делом за гајење шума.

5) У Део Г. Удео обвезника – уноси се величина идеалног дела, односно припадајућег дела у заједничкој својини, у складу са чланом 4. ст. 3. и 4. Закона, кад се Подприлог подноси за идеални део непокретности, односно за део непокретности у заједничкој својини.

6) У Део Д. Укупна површина непокретности – уноси се укупна површина објекта, у складу са извештајем о затеченом стању објекта, чији је саставни део елаборат геодетских радова за незаконито изграђени објекат, само кад се пријава подноси за незаконито изграђени објекат, дефинисан законом којим се уређује озакоњење објеката.

7) У Део Ђ. Корисна површина непокретности за коју је настала пореска обавеза – уноси се податак о корисној површини земљишта, односно о корисној површини објекта, утврђеној у складу са чланом 6. став 2. Закона, а ако се Подприлог подноси за удео у непокретности – уноси се податак о корисној површини припадајућег удела.

8) У Део Е. Површина земљишта под објектом за коју се остварује пореско ослобођење, уноси се:

(1) површина земљишта под објектом за коју се остварује пореско ослобођење – кад се Подприлог попуњава за земљиште ако обвезник има право на пореско ослобођење у складу са чланом 12. став 1. тачка 8) и ст. 3. и 7. Закона, тако што се уноси површина земљишта под објектом за коју се то право остварује;

(2) зона у којој се налази земљиште, односно објекат за који се уносе подаци.

9) У Део Ж. Дан настанка пореске обавезе – уноси се дан када је настала пореска обавеза за земљиште, односно за објекат за који се у Подприлог уносе подаци.

10) У Део З. Период за који се порез за 20__ годину утврђује самоопорезивањем, уносе се подаци, и то:

(1) под Бројем З.1. Дан од којег се утврђује порез за 20__ годину – уноси се дан од којег се утврђује порез за пореску годину за непокретност за коју се у Подприлогу уносе подаци и, под истим бројем (после уношења дана од којег се утврђује порез за пореску годину), у поље основ уноси се један од бројева од један до три, и то:

− 1 – кад је пореска обавеза настала пре 1. јануара пореске године или када је дан од када се утврђује порез – дан настанка пореске обавезе у току године;

− 2 – кад је дан од којег се утврђује порез – дан евидентирања непокретности у пословним књигама обвезника – предузетника;

− 3 – кад је дан од којег се утврђује порез – 184-и дан од дана уступања непокретности за коју је остварено право на пореско ослобођење, другом лицу уз накнаду које у току 12 месеци (непрекидно или са прекидима) траје дуже од 183 дана у складу са чланом 12. ст. 3. и 4. Закона.

(2) под Бројем З.2. Дан до којег се утврђује порез за 20__ годину – уноси се дан до којег се утврђује порез за пореску годину за непокретност за коју се у Подприлогу уносе подаци и, под истим бројем (после уношења дана до којег се утврђује порез за пореску годину), у поље основ уноси се број један или два, и то:

− 1 – кад је дан до којег се утврђује порез – дан престанка пореске обавезе у току пореске године а пре утврђивања пореза;

− 2 – кад је дан до којег се утврђује порез – дан престанка евидентирања непокретности у пословним књигама обвезника – предузетника у току пореске године (укључујући и престанак евидентирања због престанка обављања делатности), а пре утврђивања пореза.

Кад се Подприлог подноси због престанка пореске обавезе или престанка евидентирања у пословним књигама предузетника, дела непокретности за коју је утврђен порез, под Бројем З.2. уноси се дан до којег се утврђује порез за пореску годину на том делу непокретности.

(3) под Бројем З.3. Број дана за који се пореска обавеза за 20__ годину утврђује самоопорезивањем, односно број дана од промене до истека пореске године, уноси се:

− код утврђивања пореза – број дана за који се пореска обавеза за пореску годину утврђује самоопорезивањем;

− код измене утврђеног пореза због промене – број дана од промене до истека пореске године у којој је дошло до промене;

− кад се Подприлог подноси због промене на делу непокретности, под Бројем З.3. уносе се број дана од промене на том делу непокретности до истека пореске године и корисна површина тог дела непокретности.

(4) под Бројем З.4. Дан подношења последње пореске пријаве у којој је утврђен порез за 20__ годину – уноси се дан на који је поднета последња пореска пријава у којој је утврђен порез за непокретност из Подприлога; ако за ту непокретност није поднета пореска пријава, за земљиште се подаци под овим бројем не попуњавају, а за објекат се уноси дан када је поднета последња пореска пријава у којој је утврђен порез за земљиште на коме се објекат налази.

11) У Део И. Пореска основица – под Бројем И.9. и под одговарајућим Бројем од И.1. до И.8. уноси се вредност непокретности која одговара вредности непокретности за који се подноси Подприлог, и то:

(1) под Бројем И.1. Фер вредност непокретности исказана у пословним књигама на последњи дан пословне године обвезника у 20__ години – податке уноси само обвезник који је вредност непокретности у пословним књигама на последњи дан пословне године у години која претходи години за коју се утврђује порез (у даљем тексту: текућа година) исказао по методу фер вредности у складу са међународним рачуноводственим стандардима (МРС), односно међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ) и усвојеним рачуноводственим политикама (у даљем тексту: фер вредност), тако што уноси број текуће године и фер вредност непокретности.

(2) под Бројем И.2. Вредност непокретности процењена према просечној цени 1 m² одговарајуће непокретности у зони – уносе се подаци за непокретност (осим за експлоатациона поља и објекте из члана 7. ст. 4. и 8. Закона) обвезника који вредност непокретности у пословним књигама на последњи дан пословне године у текућој години није исказао по фер вредности, за коју је пореска обавеза постојала на дан 1. јануара пореске године, ако је јединица локалне самоуправе на чијој територији се та непокретност налази, у складу са Законом, утврдила просечну цену 1 m² одговарајуће непокретности у зони, на следећи начин:

− под Бројем И.2. уноси се податак о вредности непокретности која је производ корисне површине непокретности из Дела Ђ. и просечне цене 1 m² одговарајуће непокретности у зони са Броја И.2.1. Ако се непокретност, за сврху утврђивања пореске основице, делом разврстава у различите врсте, односно у различите зоне, за које је утврђена просечна цена 1 m² одговарајуће непокретности у зони, уноси се податак о њеној вредности (као збиру припадајућих вредности свих врста, односно у свим зонама), а под И.2.1. не уносе се подаци;

− под Бројем И.2.1. Просечна цена 1 m² одговарајуће непокретности у зони – уноси се податак о просечној цени 1 m² одговарајуће непокретности у зони у којој се непокретност налази, према акту јединице локалне самоуправе објављеном у складу са Законом, осим у случају кад се вредност утврђује за непокретност за коју су делом различити врста, односно зона;

(3) под Бројем И.3. Вредност непокретности кад ни у зони ни и граничној зони, није било најмање три промета одговарајућих непокретности – за непокретност (осим објеката из члана 7. ст. 4. и 8. Закона) обвезника који вредност непокретности у пословним књигама на последњи дан пословне године у текућој години није исказао по фер вредности, а пореска обавеза за ту непокретност је постојала на дан 1. јануара пореске године и у зони у којој се непокретност налази и граничним зонама није било најмање три промета одговарајућих непокретности, уносе се подаци на следећи начин:

− под Бројем И.3. уноси се податак о вредности непокретности која је производ корисне површине непокретности из Дела Ђ, просечне цене са Броја И.3.1. и коефицијента непокретности са Броја И.3.2;

− под Бројем И.3.1. Просечна цена 1 m² одговарајуће непокретности на основу које је за 20__ годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони – уноси се број текуће године и податак о просечној цени 1 m² одговарајуће непокретности на основу које је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони, према акту јединице локалне самоуправе;

− под Бројем И.3.2. Коефицијент непокретности у зони у којој се она налази – уноси се коефицијент непокретности у зони у којој се непокретност налази, према акту јединице локалне самоуправе, односно према одредбама члана 7а ст. 3. и 5. Закона.

(4) под Бројем И.4. Вредност објекта из члана 7. став 4. Закона исказана посебно од вредности припадајућег земљишта у пословним књигама на последњи дан пословне године обвезника у 20__ години – уносе се подаци само за објекте из члана 7. став 4. Закона чија је вредност у пословним књигама на последњи дан пословне године обвезника у текућој години исказана посебно од вредности припадајућег земљишта, тако што се уноси број текуће године и вредност објекта у пословним књигама на последњи дан пословне године обвезника у текућој години, која је исказана одвојено од вредности припадајућег земљишта.

(5) под Бројем И.5. Грађевинска вредност објекта из члана 7. став 4. Закона процењена од стране овлашћеног вештака грађевинске струке са стањем на последњи дан пословне године обвезника у 20__ години – уносе се подаци само за објекте из члана 7. став 4. Закона чија вредност у пословним књигама на последњи дан пословне године обвезника у текућој години није исказана посебно од вредности припадајућег земљишта, тако што се уноси број текуће године и грађевинска вредност објекта из члана 7. став 4. Закона процењена од стране овлашћеног вештака грађевинске струке са стањем на последњи дан пословне године обвезника у текућој години.

(6) под Бројем И.6. Набавна вредност непокретности у пословним књигама обвезника у пореској години – уноси се набавна вредност непокретности у пословним књигама обвезника, за непокретности за које пореску основицу чини набавна вредност, у складу са чланом 7. став 9. Закона.

(7) под Бројем И.7. Вредност непокретности исказана у пословним књигама на последњи дан пословне године обвезника у 20__ години – уноси се број текуће године и вредност непокретности у пословним књигама на последњи дан пословне године обвезника у текућој години, за:

− објекте из члана 7. став 8. Закона;

− експлоатациона поља,

− непокретности обвезника који вредност непокретности у пословним књигама на последњи дан пословне године у текућој години не исказује по фер вредности, за које је пореска обавеза постојала на дан 1. јануара пореске године и налазе се на територији јединице локалне самоуправе која није донела и објавила акте из члана 7а став 6. Закона у складу са Законом;

(8) под Бројем И.8. Утврђена основица пореза на имовину за текућу годину за непокретност за коју је обвезник држалац у случају из члана 7. став 10. Закона – уноси се податак о утврђеној основици пореза на имовину за ту непокретност за текућу годину, односно о утврђеној основици за одговарајућу непокретност у истој зони обвезника који не води пословне књиге за текућу годину, за непокретност на којој је предмет опорезивања државина, ако у зони у којој се налази и граничним зонама није било најмање три промета одговарајућих непокретности.

(9) под Бројем И.9. Вредност непокретности – уноси се вредност непокретности из Подприлога (из одговарајућих Бр. И.1. до И.8.) која чини основицу пореза на имовину;

12) У Део Ј. Корисна површина непокретности чија је вредност збир вредности – уносе се подаци само за непокретност чију вредност делом чине вредности под Бр. И.1 до И.8, тако што се после речи: „вредност са И.__” уноси број који одговара делу вредности непокретности унетој под одговарајућим Бр. И.1. до И.8. и корисна површина тог дела;

13) У Део К. Попуњава се за непокретност за коју су делом различити врста, односно зона – уносе се подаци само кад су за непокретност делом различити врста, односно зона, тако што се у одговарајућу кућицу уписује број који означава врсту непокретности сходно Делу Б. Подприлога, односно ознака – број зоне и корисна површина сваког одговарајућег дела непокретности, а збир припадајућих вредности за сваки од делова непокретности уписује се под Бројем И.9.

Подносилац пријаве не уноси податке у Део И. (укључујући Бр. И.1. до И.9.) кад се Подприлог подноси због престанка пореске обавезе или престанка евидентирања непокретности у пословним књигама предузетника.

Подносилац пријаве на крају Подприлога уноси место и датум попуњавања Подприлога и потписује га.

Члан 8.

Прилог-2 садржи податке о свим непокретностима обвезника на територији исте јединице локалне самоуправе за које обвезник није обрачунао порез због остваривања права на пореско ослобођење.

Када је број непокретности за које се остварује право на пореско ослобођење већи од седам, обвезник подноси одговарајући број Прилога-2 за непокретности које нису обухваћене у претходном примерку Прилога-2.

Када обвезник нема право на пореско ослобођење, уз пореску пријаву на Обрасцу ППИ-1 не подноси Прилог-2.

Члан 9.

У Прилог-2 подаци се уносе на следећи начин:

1) са леве стране у односу на назив обрасца Прилог-2 уз Образац ППИ-1, подносилац пријаве уноси редни број Прилога, тако што први примерак тог обрасца, у коме су попуњени подаци за до седам непокретности које су ослобођене плаћања пореза, означава бројем један, наредни примерак обрасца у коме су попуњени подаци од осме до највише 14. непокретности које су ослобођене плаћања пореза, означава бројем два и тако редом док за све непокретности на територији исте јединице локалне самоуправе на које се порез на имовину не плаћа због остваривања права на пореско ослобођење, не буду унети подаци у Прилогу-2.

2) У колони – Р. бр. – уноси се редни број непокретности за коју се уносе подаци, а која је ослобођена плаћања пореза.

3) У колони – Подаци о непокретности – уноси се предмет опорезивања, врста непокретности, зона, удео у непокретности – кад се пријава подноси за удео у непокретности, укупна површина непокретности, корисна површина непокретности за коју је настала пореска обавеза, као и други подаци зависно од врсте непокретности (место, катастарска општина, број катастарске парцеле или парцела које чине физичку целину, назив улице, број и слово – ако постоји словна ознака уз број, спрат, број посебног дела непокретности и слово – ако постоји словна ознака уз број посебног дела и др.), дан од којег се за непокретност утврђује порез за 20__ годину, дан до којег се за непокретност утврђује порез за 20__ годину и законски основ за пореско ослобођење (члан, став и тачка Закона која је основ за пореско ослобођење).

4) Податак о предмету опорезивања уноси се тако што се у поље изнад предмета опорезивања уноси један од бројева који одговара праву, коришћењу или државини на непокретности која је предмет опорезивања а која је ослобођена плаћања пореза, и то:

(1) 1 – за право својине, односно за право својине на земљишту површине преко 10 ари;

(2) 2 – за право закупа, односно коришћења, стана или куће за становање, конституисано у корист физичког лица, на период дужи од једне године или на неодређено време, за који је прописано плаћање непрофитне закупнине или закупнине која се обрачунава применом прописаних критеријума и мерила, дефинисано чланом 2. ст. 5. и 6. Закона;

(3) 3 – за право коришћења грађевинског земљишта површине преко 10 ари, у складу са законом којим се уређује правни режим грађевинског земљишта;

(4) 4 – за право коришћења непокретности у јавној својини од стране имаоца права коришћења, у складу са законом којим се уређује јавна својина;

(5) 5 – за коришћење непокретности у јавној својини од стране корисника непокретности, у складу са законом којим се уређује јавна својина;

(6) 6 – за државину непокретности на којој ималац права својине није познат или није одређен;

(7) 7 – за државину непокретности у јавној својини, без правног основа;

(8) 8 – за државину и коришћење непокретности по основу уговора о финансијском лизингу.

5) Податак о врсти непокретности уноси се тако што се у поље изнад врсте непокретности уноси један од бројева који одговара врсти непокретности која је ослобођена плаћања пореза, и то:

(1) 1 – за грађевинско земљиште;

(2) 2 – за пољопривредно земљиште;

(3) 3 – за шумско земљиште;

(4) 4 – за друго земљиште;

(5) 5 – за стан;

(6) 6 – за кућу за становање;

(7) 7 – за пословну зграду, односно за други (надземни и подземни) грађевински објекат који служи за обављање делатности;

(8) 8 – за гаражу, односно за гаражно место.

6) Податак о величини удела у непокретности уноси се кад се пријава подноси за идеални део непокретности, односно за део непокретности у заједничкој својини, тако што се уноси величина идеалног дела, односно припадајућег дела у заједничкој својини, у складу са чланом 4. ст. 3. и 4. Закона.

7) Податак о укупној површини непокретности уноси се кад се пријава подноси за незаконито изграђени објекат, дефинисан законом којим се уређује озакоњење објеката, уношењем податка о укупној површини тог објекта, у складу са извештајем о затеченом стању објекта, чији је саставни део елаборат геодетских радова за незаконито изграђени објекат.

8) Податак о корисној површини непокретности уноси се у складу са чланом 6. став 2. Закона, за непокретност, односно део непокретности за који је настала пореска обавеза, изражен у метрима квадратним. Кад се пријава подноси за удео у непокретности уписује се корисна површина припадајућег удела.

9) У реду – Дан од којег се утврђује порез за 20__ год. – уноси се дан од којег се утврђује порез за пореску годину за непокретност за коју се уносе подаци, а у поље основ – један од бројева од један до три, и то:

(1) 1 – кад је пореска обавеза настала пре 1. јануара пореске године или кад је дан од када се утврђује порез – дан настанка пореске обавезе у току пореске године;

(2) 2 – кад је дан од којег се утврђује порез – дан евидентирања непокретности у пословним књигама обвезника-предузетника;

(3) 3 – кад је дан од којег се утврђује порез – 184-и дан од дана уступања непокретности за коју је остварено право на пореско ослобођење, другом лицу уз накнаду које у току 12 месеци (непрекидно или са прекидима) траје дуже од 183 дана, у складу са чланом 12. ст. 3. и 4. Закона.

10) У реду – Дан до којег се утврђује порез за 20__ год. – уноси се дан до којег се утврђује порез за пореску годину за непокретност за коју се уносе подаци, а у поље основ уноси се број један или два, и то:

(1) 1 – кад је дан до којег се утврђује порез за пореску годину – дан престанка пореске обавезе у току пореске године а пре утврђивања пореза;

(2) 2 – кад је дан до којег се утврђује порез – дан престанка евидентирања непокретности у пословним књигама обвезника – предузетника у току пореске године (укључујући и престанак евидентирања због престанка обављања делатности предузетника) а пре утврђивања пореза.

Подносилац пријаве на крају Прилога-2 уноси место и датум попуњавања Прилога-2 и потписује га.

Члан 10.

Пореску пријаву на Обрасцу ППИ-2 подноси обвезник пореза на имовину који не води пословне књиге, из члана 4. став 5. Закона, и то:

1) предузетник који порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности плаћа на паушално утврђен приход;

2) предузетник који води пословне књиге – за имовину која није евидентирана у његовим пословним књигама;

3) друго лице које не води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије.

Пореска пријава из става 1. овог члана подноси се за сваку непокретност посебно.

Када се на земљишту налази објекат за који је (за цео објекат, односно за удео на објекту или за посебни део објекта: стан, гаража и сл.) обвезник исто лице, подноси се једна пореска пријава за земљиште а друга пореска пријава за сваки објекат (односно за удео на објекту или посебни део објекта) који се налази на том земљишту.

Члан 11.

У Образац ППИ-2 подаци се уносе на следећи начин:

1) са леве стране уноси се назив јединице локалне самоуправе и њене организационе јединице којој се подноси пореска пријава;

2) са десне стране испод назива обрасца Образац ППИ-2, у одговарајућој кућици, подносилац пријаве означава да ли подноси пореску пријаву или измењену пореску пријаву, у складу са чланом 40. ЗПППА; измењена пореска пријава, у односу на податке у поднетој пореској пријави, садржи промењене податке и податке који остају исти.

3) У Део 1. Подаци о пореском обвезнику, уносе се:

(1) под Бројем 1.1. Пословно име, односно име и презиме – уноси се пословно име или име и презиме обвезника;

(2) под Бројем 1.2. Порески идентификациони број (ПИБ, односно ЈМБГ) – уноси се ПИБ или ЈМБГ, у зависности од врсте обвезника;

(3) под Бројем 1.3. Матични број – уноси се матични број обвезника добијен од Агенције за привредне регистре, односно другог прописаног регистра – за обвезнике којима се издаје матични број;

(4) под Бројем 1.4. Подаци о седишту/пребивалишту-боравишту – уносе се подаци о седишту, односно о пребивалишту или боравишту обвезника: општина, место, назив улице, кућни број (број и слово – ако постоји словна ознака уз број), спрат, број стана и слово (ако постоји словна ознака уз број стана), број телефона и e-mail – податак о електронској адреси обвезника.

4) У Део 2. Порески обвезник је – заокружује се један од бројева испред колоне која садржи врсту права, коришћење или државину обвезника на непокретности за коју се подноси пореска пријава.

5) У Део 3. Врста непокретности за коју се подноси пореска пријава – заокружује се један од бројева који се налази испред одговарајуће врсте непокретности за коју се подноси пореска пријава. Кад се пореска пријава подноси за неизграђено грађевинско земљиште које се искључиво користи за гајење биљака, односно садног материјала, у кућицу после речи: „Грађевинско земљиште” уписује се број 1, кад се подноси за неизграђено грађевинско земљиште које се искључиво користи за гајење шума – уписује се број 2, а кад се искључиво користи делом за гајење биљака, односно садног материјала, а делом за гајење шума – уписује се број 3.

6) У Део 4. Место непокретности за коју се подноси пореска пријава – уносе се одговарајући подаци о месту непокретности за коју се подноси пореска пријава, зависно од њене врсте: место, назив улице, број и слово (ако постоји словна ознака уз број), спрат, број и слово посебног дела објекта (стана, гараже и сл.) – ако постоји словна ознака уз број посебног дела објекта, катастарска општина, број катастарске парцеле и број листа непокретности.

7) У Део 5. Подаци који опредељују дан настанка пореске обавезе – уноси се:

(1) датум најранијег од дана који опредељује настанак пореске обавезе побројан под Бр. 5.1. до 5.5. Кад се пореска пријава подноси за објекат у изградњи који није оспособљен за коришћење, не користи се и за који није издата употребна дозвола, под Бројем 5.1. у кућицу после речи: „Дан стицања” права уписује се и број 1;

(2) изузетно од подтачке (1) ове тачке, кад се пореска пријава подноси за зграду, односно за посебни део зграде (у даљем тексту: зграда) у изградњи, (осим зграде која се сматра економским објектом, односно зграде за чију изградњу грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, односно надлежни орган аутономне покрајине као поверени посао, у складу са законом којим се уређују планирање и изградња), која није оспособљена за коришћење и не користи се, на чијој градњи, доградњи или надградњи (у даљем тексту: градња) су изведени груби грађевински радови са конструктивним склопом, подносилац пореске пријаве уноси и податак о дану под Бр. 5.6. или Бр. 5.7, зависно од тога да ли је за градњу издата или није издата грађевинска дозвола, односно одобрење, која је постала правоснажна.

8) У Део 6. Површина непокретности – уноси се:

(1) под Бројем 6.1. Укупна површина – уноси се укупна површина објекта, у складу са извештајем о затеченом стању објекта, чији је саставни део елаборат геодетских радова за незаконито изграђени објекат, само кад се пријава подноси за незаконито изграђени објекат, дефинисан законом којим се уређује озакоњење објеката;

(2) под Бројем 6.2. Удео пореског обвезника и Бројем 6.3. Површина припадајућег удела пореског обвезника – уносе се подаци о величини удела на непокретности и површини припадајућег удела – само кад је обвезник ималац права, корисник или држалац идеалног дела непокретности, односно припадајућег дела у заједничкој својини, у складу са чланом 4. ст. 3. и 4. Закона;

(3) под Бројем 6.4. Корисна површина непокретности за коју је обвезнику настала пореска обавеза – уноси се податак о корисној површини, у складу са чланом 6. став 2. закона, за непокретност за коју је настала пореска обавеза, изражен у метрима квадратним. кад се пријава подноси за удео у непокретности уписује се корисна површина припадајућег удела.

9) У Део 7. Други подаци од значаја за висину пореске обавезе и начин утврђивања пореза – уноси се:

(1) под Бројем 7.1. – податак о години у којој је извршена изградња, односно последња реконструкција објекта;

(2) под Бројем 7.2. или под Бројем 7.3. – одговарајући податак зависно од чињенице да ли обвезник станује у стану или кући за становање за коју се подноси пореска пријава, у складу са доказом издатим од надлежног органа;

(3) под Бројем 7.4:

– уноси се податак о дану од када у кући за становање или стану за који се подноси пореска пријава, који је површине до 60 m² и који није на грађевинском земљишту, односно на земљишту у грађевинском подручју и не даје се у закуп, станују (према доказу издатом од надлежног органа) само лица старија од 65 година;

– не уноси се податак ако је површина стана или куће за становање за који се подноси пореска пријава већа од 60 m², или се налази на грађевинском земљишту, односно на земљишту у грађевинском подручју, или се даје у закуп, или у њој станује само лице млађе од 65 година, или ако (поред лица старијих од 65 година) станује и лице млађе од 65 година;

(4) под Бројем 7.5. – уноси се податак о дану од када се кућа за становање, односно стан, за који се подноси пореска пријава, површине до 60 m², која није на грађевинском земљишту, односно на земљишту у грађевинском подручју, даје у закуп, односно од када у њој станују и лица млађа од 65 година;

(5) ако се пореска пријава подноси за земљиште или за објекат који није стан или кућа за становање – под Бр. 7.2, 7.3, 7.4. и 7.5. не уносе се подаци;

(6) под Бр. 7.6, 7.7. и 7.8. – уносе се подаци само кад се пријављује почетак или престанак евидентирања непокретности у пословним књигама обвезника који води пословне књиге, односно дан престанка права на пореско ослобођење због уступања непокретности која је ослобођена плаћања пореза другом лицу уз накнаду, које у току 12 месеци траје дуже од 183 дана, у складу са чланом 12. ст. 3. и 4. Закона (уношењем датума који одговара 184-ом дану од дана уступања).

10) У Део 8. Дан престанка пореске обавезе – уноси се податак само кад се пријављује престанак пореске обавезе, тако што се уписује дан на који је пореска обавеза престала, а у поље Основ уписује се одговарајући број, и то:

(1) 1 – кад је пореска обавеза престала престанком права, државине или коришћења из члана 2. став 1. Закона на непокретности, на које се порез на имовину плаћа у складу са чл. 2. и 2а Закона;

(2) 2 – кад је пореска обавеза престала даном престанка постојања непокретности;

(3) 3 – кад је пореска обавеза престала даном почетка примене закона у складу са којим је право, државина или коришћење из члана 2. став 1. Закона на које се порез на имовину плаћао престало бити предмет опорезивања;

(4) 4 – кад је пореска обавеза престала зато што је друго лице стекло право, државину или коришћење на које се порез на имовину плаћа у складу са чл. 2. и 2а Закона.

11) У Део 9. Подаци од значаја за остваривање права на пореско ослобођење – уносе се подаци само кад постоји основ за пореско ослобођење, тако што се из члана 12. Закона уписују став, односно став и тачка, који су основ за пореско ослобођење, као и површина непокретности за коју се захтева остваривање пореског ослобођења по том основу.

12) У Део 10. Површина непокретности за коју се пореском обвезнику утврђује порез – орган јединице локалне самоуправе надлежан за утврђивање, наплату и контролу пореза на имовину уноси податак о површини непокретности за коју се пореском обвезнику утврђује порез.

13) У Део 11. Попис приложених доказа – уноси се списак приложених докумената који су од значаја за утврђивање пореза на имовину.

14) У Део 12. Напомена подносиоца пријаве – уноси се, ако је потребна, напомена подносиоца пореске пријаве везана за подношење пореске пријаве.

Подносилац пријаве на крају пријаве означава једну од кућица која одговара својству у коме подноси пријаву, уписује свој ПИБ и ЈМБГ, пословно име, односно име и презиме, адресу, уноси место и датум попуњавања пореске пријаве и потписује је, а кад пријаву подноси преко јавног бележника – то означава у одговарајућој кућици.

Кад се пријава не поднесе преко јавног бележника који је саставио, оверио или потврдио јавнобележничку исправу, односно донео правоснажну одлуку у вршењу законом поверених овлашћења, по основу које се врши промет непокретности, у моменту извршења те радње, јавни бележник о томе сачињава белешку у којој наводи разлоге за неподношење пријаве од стране пореског обвезника.

Члан 12.

Обвезник пореза на наслеђе и поклон (у даљем тексту: обвезник ПНП) подноси пореску пријаву за утврђивање пореза на наслеђе и поклон на Обрасцу ППИ-3 – Пореска пријава за утврђивање пореза на наслеђе и поклон (у даљем тексту: Образац ППИ-3), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Кад се пореска пријава из става 1. овог члана подноси непосредно Пореској управи, у електронском облику, подноси се употребом електронских сервиса Пореске управе, на начин прописан правилником којим се уређује подношење пореске пријаве електронским путем.

Члан 13.

У Образац ППИ-3 подаци се уносе на следећи начин:

1) испод назива обрасца Образац ППИ-3 подносилац пријаве са леве стране уноси место организационе јединице Министарства финансија – Пореске управе којој подноси пореску пријаву, а са десне стране у одговарајућој кућици означава да ли подноси пореску пријаву или измењену пореску пријаву, у складу са чланом 40. ЗПППА, а ако измењену пореску пријаву подноси у електронском облику уноси се и Идентификациони број пријаве – број пријаве која је поднета у електронском облику која се мења у складу са чланом 40. ЗПППА.

Измењена пореска пријава у односу на податке у пореској пријави садржи промењене податке и податке који остају исти, а подноси се у облику у коме је поднета пореска пријава која се мења.

2) У Део 1. Подаци о пореском обвезнику – уносе се:

(1) под Бројем 1.1. Пословно име, односно име и презиме – уноси се пословно име или име и презиме обвезника ПНП;

(2) под Бројем 1.2. Порески идентификациони број (ПИБ, односно ЈМБГ) – уноси се ПИБ или ЈМБГ у зависности од врсте обвезника ПНП;

(3) под Бројем 1.3. Матични број (правног лица, односно предузетника) – уноси се матични број обвезника ПНП – правног лица, односно предузетника, који је добијен од Агенције за привредне регистре, односно другог прописаног регистра;

(4) под Бројем 1.4. Подаци о седишту/пребивалишту-боравишту – уносе се подаци о седишту, односно о пребивалишту или боравишту обвезника ПНП: општина, место, назив улице, кућни број (број и слово – ако постоји словна ознака уз број), спрат, број стана и слово (ако постоји словна ознака уз број стана), број телефона и е-маил-податак о електронској адреси обвезника ПНП.

3) У Део 2. Подаци о рачуну пореског обвезника – уносе се подаци о месту пословања банке у којој обвезник ПНП има отворен рачун, називу банке и броју рачуна у банци.

4) У Део 3. Подаци о наслеђеној, односно на поклон примљеној имовини – уносе се:

(1) под Бројем 3.1. Правни основ стицања имовине – уносе се подаци о правном основу стицања имовине, и то:

– у Подброју 3.1.1. Наслеђе – уносе се подаци о броју, датуму доношења и датуму правоснажности решења о наслеђивању, које је правни основ стицања имовине;

– у Подброју 3.1.2. Поклон – уносе се подаци о броју и датуму закључења, односно овере, односно правоснажности акта (уговора, изјаве, правоснажног решења и сл.) који је правни основ поклона, односно преноса имовине без накнаде, а ако уговор није закључен у писаној форми – о датуму пријема поклона;

(2) под Бројем 3.2. Подаци о предмету наслеђене, односно на поклон примљене имовине – уносе се подаци о врсти наслеђених, односно на поклон примљених ствари и права: о врсти, месту, површини и уделу у наслеђеној или на поклон примљеној непокретности; о износу и валути наслеђеног или на поклон примљеног новца, штедног улога, депозита у банци, односно новчаног потраживања; о врсти права интелектуалне својине; о врсти, марки, моделу, радној запремини мотора, снази мотора, броју шасије и години производње наслеђеног, односно на поклон примљеног употребљаваног моторног возила; о врсти и години производње наслеђеног, односно на поклон примљеног употребљаваног пловила, односно употребљаваног ваздухоплова; односно о врсти других покретних ствари које су предмет опорезивања порезом на наслеђе и поклон.

5) У Део 4. Подаци за умањење пореске основице, односно за порески кредит – уносе се:

(1) под Бројем 4.1. Износ дугова, трошкова и других терета које је обвезник ПНП дужан да исплати или на други начин измири из наслеђене имовине – подаци се уносе само ако се пореска пријава подноси за наслеђе, и то: подаци о врсти и износу дугова, трошкова и других терета које је обвезник ПНП дужан да исплати или на други начин измири из наслеђене имовине;

(2) под Бројем 4.2. Подаци о претходним наслеђима новца, права, односно ствари које су предмет опорезивања (осим непокретности), од истог оставиоца, у истој календарској години у којој је остварено наслеђе за које се подноси пореска пријава – уносе се подаци о броју, датуму доношења и датуму правоснажности решења о наслеђивању – за претходно остварена наслеђа од истог оставиоца у истој календарској години; о броју и датуму доношења решења о утврђеном порезу на претходно наслеђе (ако је то решење донето);

(3) под Бројем 4.3. Подаци о претходним поклонима новца, права, односно ствари које су предмет опорезивања (осим непокретности), од истог поклонодавца, у истој календарској години у којој је примљен поклон за који се подноси пореска пријава – уносе се подаци о броју и датуму уговора о поклону, односно другом основу пријема поклона од истог поклонодавца у истој календарској години; о броју и датуму доношења решења о утврђеном порезу на претходни поклон (ако је то решење донето);

(4) под Бројем 4.4. Подаци о плаћеном порезу у иностранству, на наслеђе и поклон за које се подноси пореска пријава – уносе се подаци само ако је на исто наслеђе, односно поклон, плаћен порез у иностранству, и то: назив државе у којој је остварено наслеђе или поклон; број и датум акта о утврђивању пореза на наслеђе, односно на поклон остварен у тој држави; датум када је порез плаћен; износ плаћеног пореза; валута у којој је порез плаћен; предмет наслеђа, односно поклона на који је порез утврђен и плаћен у иностранству.

5а) У Део 5. Подаци од значаја за настанак пореске обавезе на непокретности на којој је конституисано право плодоуживања – уносе се подаци од значаја за настанак пореске обавезе на непокретности на којој је конституисано право плодоуживања, тако што се уноси податак о ранијем од следећих дана: дан престанка права плодоуживања, односно дан отуђења те непокретности.

6) У Део 6. Подаци за остваривање права на пореско ослобођење – уноси се основ за пореско ослобођење из члана 21. Закона и назив приложеног документа којим се доказује право на пореско ослобођење по том основу.

7) У Део 7. Попис приложених доказа – уноси се списак приложених докумената које је подносилац пријаве поднео, а који су од значаја за утврђивање пореза на наслеђе и поклон.

8) У Део 8. Напомена подносиоца пријаве – уноси се, ако је потребна, напомена подносиоца пореске пријаве везана за подношење пореске пријаве.

Подносилац пријаве на крају пријаве означава једну од кућица која одговара својству у коме подноси пријаву, уписује свој ПИБ и ЈМБГ, пословно име, односно име и презиме, адресу, уноси место и датум попуњавања пореске пријаве и потписује је, а кад пријаву у вези са прометом непокретности подноси преко јавног бележника то означава у одговарајућој кућици.

Кад се пријава не поднесе преко јавног бележника који је саставио, оверио или потврдио jавнобележничку исправу, односно донео правоснажну одлуку у вршењу законом поверених овлашћења, по основу које се врши промет непокретности, у моменту извршења те радње, јавни бележник о томе сачињава белешку у којој наводи разлоге за неподношење пријаве од стране пореског обвезника.

Члан 14.

Обвезник пореза на пренос апсолутних права (у даљем тексту: обвезник ПАП) подноси пореску пријаву за утврђивање пореза на пренос апсолутних права на Обрасцу ППИ-4 – Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права (у даљем тексту: Образац ППИ-4), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Кад се пореска пријава подноси преко јавног бележника, у вези са прометом непокретности, уз Образац ППИ-4 се, за потребе извршавања надлежности републичког органа надлежног за послове катастра непокретности и водова, прилаже попуњен Прилог-ПАП, који је одштампан уз овај правилник.

Кад се пореска пријава из става 1. овог члана подноси непосредно Пореској управи, у електронском облику, подноси се без Прилога-ПАП, употребом електронских сервиса Пореске управе, на начин прописан правилником којим се уређује подношење пореске пријаве електронским путем.

Члан 15.

У Образац ППИ-4 подаци се уносе на следећи начин:

1) испод назива обрасца Образац ППИ-4 подносилац пријаве са леве стране уноси место организационе јединице Министарства финансија – Пореске управе којој подноси пријаву, а са десне стране у одговарајућој кућици означава да ли подноси пореску пријаву или измењену пореску пријаву, у складу са чланом 40. ЗПППА, а ако измењену пореску пријаву подноси у електронском облику уноси се и Идентификациони број пријаве – број пријаве која је поднета у електронском облику која се мења у складу са чланом 40. ЗПППА.

Измењена пореска пријава у односу на податке у пореској пријави садржи промењене податке и податке који остају исти, а подноси се у облику у коме је поднета пореска пријава која се мења.

2) У Део 1. Подаци о пореском обвезнику – уносе се:

(1) под Бројем 1.1. Пословно име, односно име и презиме – уноси се пословно име или име и презиме обвезника ПАП;

(2) под Бројем 1.2. Порески идентификациони број (ПИБ, односно ЈМБГ) – уноси се ПИБ или ЈМБГ у зависности од врсте обвезника ПАП;

(3) под Бројем 1.3. Матични број (правног лица, односно предузетника) – уноси се матични број обвезника ПАП – правног лица, односно предузетника, који је добијен од Агенције за привредне регистре, односно другог прописаног регистра;

(4) под Бројем 1.4. Подаци о седишту/пребивалишту – боравишту – уносе се подаци о седишту, односно о пребивалишту или боравишту обвезника ПАП: општина, место, назив улице, кућни број (број и слово – ако постоји словна ознака уз број), спрат, број стана и слово (ако постоји словна ознака уз број стана), број телефона и е-маил-податак о електронској адреси обвезника ПАП.

3) У Део 2. Подаци о рачуну пореског обвезника – уносе се подаци о месту пословања банке у којој обвезник ПАП има отворен рачун, називу банке и броју рачуна у банци.

4) У Део 3. Подаци о апсолутним правима која су предмет преноса, односно о грађевинском или водном земљишту у јавној својини датом у закуп – уносе се:

(1) под Бројем 3.1. Правни основ преноса, односно стицања апсолутних права, односно давања у закуп грађевинског или водног земљишта у јавној својини – заокружује се један од Бр. 3.1.1. до 3.1.4. после кога је наведен основ преноса, односно стицања апсолутних права, односно давања у закуп грађевинског или водног земљишта у јавној својини, који одговара основу преноса, односно стицања, односно давања у закуп у конкретном случају и уносе подаци о том основу, и то:

− ако је правни основ уговор, под Бројем 3.1.1. уноси се број и датум закључења уговора и датум примопредаје, односно ступања стицаоца у посед;

− ако је правни основ судска одлука или други појединачни акт државног, односно другог надлежног органа или лица са јавним овлашћењем, под Бројем 3.1.2. уносе се број одлуке или акта, датум доношења и датум правоснажности судске одлуке, односно датум коначности акта;

− ако се врши пренос уз накнаду целокупне имовине правног лица, под Бројем 3.1.3. уносе се врста акта о преносу и датум његовог доношења, односно његове правоснажности, зависно од тога да ли пореска обавеза настаје даном доношења или даном правоснажности;

− ако је основ преноса акт који није побројан под Бр. 3.1.1. до 3.1.3, под Бројем 3.1.4. уносе се врста акта о преносу и датум његовог доношења, односно његове правоснажности, зависно од тога да ли пореска обавеза настаје даном доношења или даном правоснажности акта;

(2) под бројем 3.2. Подаци о пренетим апсолутним правима, односно о грађевинском или водном земљишту у јавној својини датом у закуп:

− заокружује се један од Бр. 3.2.1. до 3.2.9. после кога је наведено апсолутно право које се преноси, односно стиче, односно грађевинско или водно земљиште у јавној својини које се даје у закуп, за које се подноси пореска пријава и уносе подаци о врсти права на непокретности: о врсти, месту, катастарској општини и површини, о уделу у непокретности на којој је то право конституисано – ако је конституисано на идеалном делу или делу у заједничкој својини; о врсти права интелектуалне својине; о врсти, марки, моделу, радној запремини мотора, снази мотора, броју шасије и години производње употребљаваног моторног возила; о врсти и години производње употребљаваног пловила, односно употребљаваног ваздухоплова на коме се право својине преноси; о месту, катастарској општини и површини грађевинског земљишта на коме се преноси право коришћења, односно о месту, катастарској општини и површини грађевинског, односно водног земљишта које се даје у закуп ради изградње објекта;

– за свако земљиште, односно објекат, односно посебни део објекта за који се преко јавног бележника подноси пореска пријава, подноси се посебан примерак Прилог-ПАП за сваку од тих непокретности, са унетим подацима о њеним карактеристикама;

– у случају из алинеје друге ове подтачке, у сваки Прилог-ПАП уписује се редни број земљишта, односно објекта, односно посебног дела објекта за који се уносе подаци, који одговара редном броју са бр. 3.2.1, 3.2.6. и 3.2.7. пореске пријаве.

5) У Део 4. Подаци од значаја за утврђивање пореза – уносе се:

(1) под Бројем 4.1. Уговорена накнада – заокружује се Број 4.1. – осим ако је купљен стечајни дужник као правно лице, као и Бр. 4.1.1. до 4.1.3. иза кога/којих је наведен облик накнаде који је уговорен за апсолутно право које се преноси, односно стиче и уносе подаци о тој накнади:

– под Бројем 4.1.1. у новцу – када се уговорена накнада даје у новцу уносе се подаци о износу уговорене накнаде (без децимала) и о валути у којој је уговорена;

– под Бројем 4.1.2. у другој непокретности – када се уговорена накнада даје у другој непокретности уносе се подаци о врсти непокретности, врсти права на непокретности, уделу у непокретности, адреси и површини те непокретности;

– под Бројем 4.1.3. у другом апсолутном праву – када се уговорена накнада даје у другом апсолутном праву уносе се подаци о врсти тог апсолутног права;

(2) под Бројем 4.2. Износ обавеза стечајног дужника који је продат као правно лице, које је преузео купац – попуњава се само код продаје стечајног дужника као правног лица при којој купац није преузео обавезе правног лица које је купио или је преузео само део тих обавеза, тако што се уносе подаци о износу преузетих обавеза (без децимала) и о валути у којој су преузете.

6) У Део 5. Подаци за остваривање права на пореско ослобођење – уноси се основ за пореско ослобођење из чл. 31, 31а и 31б Закона и назив приложеног документа којим се доказује право на пореско ослобођење по том основу.

7) У Део 6. Попис приложених доказа – уноси се списак приложених докумената који су од значаја за утврђивање пореза на пренос апсолутних права.

8) У Део 7. Напомена подносиоца пријаве – уноси се, ако је потребна, напомена подносиоца пореске пријаве везана за подношење пореске пријаве.

Подносилац пријаве на крају пријаве означава једну од кућица која одговара својству у коме подноси пријаву, уписује свој ПИБ и ЈМБГ, пословно име, односно име и презиме, адресу, уноси место и датум попуњавања пореске пријаве и потписује је, а кад пријаву у вези са прометом непокретности подноси преко јавног бележника то означава у одговарајућој кућици.

Кад се пријава не поднесе преко јавног бележника који је саставио, оверио или потврдио jавнобележничку исправу, односно донео правоснажну одлуку у вршењу законом поверених овлашћења, по основу које се врши промет непокретности, у моменту извршења те радње, јавни бележник о томе сачињава белешку у којој наводи разлоге за неподношење пријаве од стране пореског обвезника.

Члан 15а

У Прилог – ПАП уносе се подaци о земљишту, односно објекту, односно посебном делу објекта за који се подноси пореска пријава, за потребе извршавања надлежности републичког органа надлежног за послове катастра непокретности и водова, тако што се за свако земљиште, односно за сваки објекат, односно за сваки посебни део објекта, за који се подноси пореска пријава подноси посебан примерак обрасца.

У Прилог – ПАП уписује се редни број земљишта, односно објекта, односно посебног дела објекта за који се уносе подаци, који одговара редном броју са бр. 3.2.1, 3.2.6. и 3.2.7. Обрасца ППИ-4.

Члан 16.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину („Службени гласник РС“, бр. 139/04, 63/07, 9/09, 27/11 и 59/13).

Изузетно, за утврђивање пореза на имовину за 2013. годину и за раније године, на непокретности за које је пореска обавеза настала а пореска пријава није поднета до 31. децембра 2013. године, пореска пријава за утврђивање пореза на имовину подноси се на одговарајућем обрасцу прописаном Правилником о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину („Службени гласник РС“, бр. 139/04, 63/07, 9/09, 27/11 и 59/13) и на обрасцу прописаном овим правилником.

Члан 17.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2014. године.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину: „Сл. гласник РС“, бр. 101/2017

Члан 8.

Досадашњи Образац ППИ-3 – Пореска пријава за утврђивање пореза на наслеђе и поклон и Образац ППИ-4 – Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права замењују се новим Обрасцем ППИ-3 – Пореска пријава за утврђивање пореза на наслеђе и поклон и Обрасцем ППИ-4 – Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 9.

Пореске пријаве на новим обрасцима ППИ-3 и ППИ-4 из члана 8. овог правилника подносиће се почев од 1. јануара 2018. године.

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2018. године.

Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину: „Сл. гласник РС“, бр. 48/2018

Члан 9.

Образац ППИ-1 – Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 20__. годину, Образац ППИ-2 – Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину, Образац ППИ-3 – Пореска пријава за утврђивање пореза на наслеђе и поклон и Образац ППИ-4 – Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права, који су саставни део Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину („Службени гласник РС”, бр. 108/13, 118/13 и 101/17), замењују се новим Обрасцем ППИ-1 – Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 20__. годину, Обрасцем ППИ-2 – Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину, Обрасцем ППИ-3 – Пореска пријава за утврђивање пореза на наслеђе и поклон и Обрасцем ППИ-4 – Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Прилог-ПАП одштампан је уз овај правилник.

Члан 10.

Пореске пријаве на обрасцима ППИ-1, ППИ-2, ППИ-3 и ППИ-4 подносиће се за промет непокретности почев од 1. јула 2018. године.

За промет непокретности до 30. јуна 2018. године пореске пријаве подносе се на одговарајућим обрасцима прописаним Правилником о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину („Службени гласник РС”, бр. 108/13, 118/13 и 101/17).

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу 1. јула 2018. године.

Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину: „Сл. гласник РС“, бр. 104/2018

Члан 13.

Образац ППИ-1 – Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 20__. годину, Образац Прилог-1, Образац Подприлог уз Прилог-1, Образац Прилог-2 – Непокретности које су ослобођене плаћања пореза, Образац ППИ-2 – Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину, Образац ППИ-3 – Пореска пријава за утврђивање пореза на наслеђе и поклон и Образац ППИ-4 – Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права, који су саставни део Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину („Службени гласник РС”, бр. 108/13, 118/13, 101/17 и 48/18), замењују се новим Обрасцем ППИ-1 – Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 20__. годину, Обрасцем Прилог-1, Обрасцем Подприлог уз Прилог-1, Обрасцем Прилог-2 – Непокретности које су ослобођене плаћања пореза, Обрасцем ППИ-2 – Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину, Обрасцем ППИ-3 – Пореска пријава за утврђивање пореза на наслеђе и поклон и Обрасцем ППИ-4 – Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Пореске пријаве на новим обрасцима ППИ-1, Прилог-1, Подприлог уз Прилог-1, Прилог-2, ППИ-2, ППИ-3 и ППИ-4, подносиће се почев од 1. јануара 2019. године.

Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 2018. годину и за раније године, односно пореска пријава за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину и за раније године, на непокретности за коју је пореска обавеза настала, а пореска пријава није поднета до 31. децембра 2018. године, подносиће се на одговарајућим обрасцима прописаним Правилником о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину („Службени гласник РС”, бр. 108/13, 118/13, 101/17 и 48/18).

Члан 14.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2019. године.

Образац ППИ-1 – Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 20__ годину
Прилог -1 уз Образац ППИ-1
Подприлог уз Прилог-1
Прилог -2 уз Образац ППИ-1
Образац ППИ-2 – Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину
Образац ППИ-3 – Пореска пријава за утврђивање пореза на наслеђе и поклон
Образац ППИ-4 – Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права
Прилог-ПАП – Подаци о карактеристикама непокретности

Поделите: