Објављен „Службени гласник РС“ број 48 од 22.6.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме
 • УРЕДБА о престанку важења Уредбе о привременим условима за обављање промета брашна

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 48 од 22.6.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ИСПРАВКА Закона о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама Влада
 • УРЕДБА о Шифарнику радних места
 • УРЕДБА о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме
 • УРЕДБА о измени Уредбе о начину остваривања права на осигурање припадника Војске Србије и других снага одбране који се упућују у мултинационалне операције
 • УРЕДБА о престанку важења Уредбе о привременим условима за обављање промета брашна
 • СТРАТЕГИЈА развоја слободних зона у Републици Србији за период од 2018. до 2022. године
 • ОДЛУКА о проглашењу елементарне непогоде
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду нацрта стратешког документа оразвоју система јавног информисања у Републици Србији
 • ОДЛУКА о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2018/2019. годину
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о седишту Управе царина, оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и реферата
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника мин%

Поделите: