Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 48 od 22.6.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • UREDBA o uslovima, načinu i postupku oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme
 • UREDBA o prestanku važenja Uredbe o privremenim uslovima za obavljanje prometa brašna

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 48 od 22.6.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ISPRAVKA Zakona o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama Vlada
 • UREDBA o Šifarniku radnih mesta
 • UREDBA o uslovima, načinu i postupku oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme
 • UREDBA o izmeni Uredbe o načinu ostvarivanja prava na osiguranje pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane koji se upućuju u multinacionalne operacije
 • UREDBA o prestanku važenja Uredbe o privremenim uslovima za obavljanje prometa brašna
 • STRATEGIJA razvoja slobodnih zona u Republici Srbiji za period od 2018. do 2022. godine
 • ODLUKA o proglašenju elementarne nepogode
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za izradu nacrta strateškog dokumenta orazvoju sistema javnog informisanja u Republici Srbiji
 • ODLUKA o finansiranju nabavke udžbenika sredstvima budžeta Republike Srbije za školsku 2018/2019. godinu
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept
 • ODLUKA o dopuni Odluke o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referata
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika min%

Podelite: