Објављен „Службени гласник РС“ број 101 од 10.11.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 101 од 10.11.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о дуалном образовању
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 112
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 113
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Турској
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години
 • ОДЛУКА о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период 2007–2013. године
 • ОДЛУКА о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године
 • ОДЛУКА о емисији штедних обвезница Републике Србије, 05 број 424-10933/2017
 • ОДЛУКА о емисији штедних обвезница Републике Србије, 05 број 424-10935/2017
 • ОДЛУКА о емисији штедних обвезница Републике Србије, 05 број 424-10938/2017
 • ОДЛУКА о емисији штедних обвезница Републике Србије, 05 број 424-10940/2017
 • ОДЛУКА о емисији штедних обвезница Републике Србије, 05 број 424-10941/2017
 • ОДЛУКА о емисији штедних обвезница Републике Србије, 05 број 424-10942/2017
 • ОДЛУКА о емисији штедних обвезница Републике Србије, 05 број 424-10943/2017
 • ОДЛУКА о емисији штедних обвезница Републике Србије, 05 број 424-10944/2017
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Трстенику
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Трстенику
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Музеја на отвореном „Старо село” Сирогојно
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Музеја на отвореном „Старо Село” Сирогојно
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Књажевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Комисије за нестала лица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013–2018. године
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова српског дела српско-мађарске Мешовите комисије за граничну контролу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности за разрешење вршиоца дужности директора Републичког фонда за здравствено осигурање
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности за именовање вршиоца дужности директора Републичког фонда за здравствено осигурање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора — главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Ченаију, Република Индија
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11007/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11008/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11016/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-10732/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-10805/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-10806/2017
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Парка природе „Мокра Гора” д.о.о. за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Предлог годишњег плана централизованих јавних набавки за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Београда, Република Србија и града Сеула, Република Кореја
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Лесковца, Република Србија, и града Бијељине, Република Српска, Босна и Херцеговина
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији радних места у Националној корпорацији за осигурање стамбених кредита
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о критеријумима за утврђивање минималног износа који одређује јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде
 • ПРАВИЛНИК о облику и садржини обрасца понуде финансијске погодбе
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија — Пореска управа
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за банке
 • ОДЛУКА о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из Контног оквира
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о извештавању банака
 • ОДЛУКА о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Ћуприја
ОГЛАСИ

Поделите: