Правилник о облику и садржини обрасца понуде финансијске погодбе

Службени гласник РС“, број 101/2017

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују облик и садржина обрасца понуде финансијске погодбе (у даљем тексту: образац понуде).

Члан 2.

Образац понуде садржи:

1) пословно име и адресу трговца;

2) основна обележја робе, односно услуге;

3) продајну цену робе, односно услуге за плаћање готовином;

4) износ на име учешћа или прве рате;

5) повољности (ако се плаћа готовински а каматна стопа износи 0%);

6) разлику између цене робе, односно услуге ако се плаћа на одложено и за готовину (исказана у процентима).

Члан 3.

Образац понуде је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Понуда финансијске погодбе

 

Поделите: