Правилник о начину и поступку достављања и садржини обавештења којa Пореска управа доставља Агенцији за привредне регистре

„Службени гласник РС“, број 104/2018

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују начин и поступак достављања и садржина обавештења Пореске управе да ће се код привредног субјекта вршити пореска контрола, укључујући и радње Пореске полиције у циљу откривања пореских кривичних дела, обавештења да је пореска контрола завршена, односно окончане радње Пореске полиције, као и обавештења да је привредном субјекту привремено одузет порески идентификациони број (у даљем тексту: ПИБ), односно обавештења да је привредном субјекту враћен ПИБ.

Члан 2.

Централа Пореске управе у електронском облику Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција), на дневном нивоу, доставља обавештења:

1) да ће се код привредног субјекта вршити пореска контрола, односно да је пореска контрола завршена;

2) да ће се код привредног субјекта спроводити радње Пореске полиције у циљу откривања пореских кривичних дела, односно да су окончане радње Пореске полиције;

3) да је привредном субјекту привремено одузет ПИБ, односно да је привредном субјекту враћен ПИБ.

Члан 3.

Датум пријема обавештења да ће се код привредног субјекта вршити пореска контрола, спровести радње Пореске полиције у циљу откривања пореских кривичних дела, као и обавештења да је привредном субјекту привремено одузет ПИБ, представља датум од кога теку обавезе Агенције да не може извршити брисање привредног субјекта из прописаног регистра, регистровати статусне промене и вршити промене података које се односе на оснивача, односно члана, назив, седиште, улог и облик организовања, као ни регистровати прекид или друге промене података у вези обављања делатности предузетника.

Обавезе Агенције из става 1. овог члана, теку до датума пријема обавештења да је пореска контрола завршена, да су окончане радње Пореске полиције, односно до датума пријема обавештења да је привредном субјекту враћен ПИБ.

Агенција може вршити промене података у вези обављања делатности предузетника у случајевима одређивања, односно промене пословође предузетника, у складу са законом.

Члан 4.

Технички аспект достављања обавештења из члана 2. овог правилника, ближе је одређен техничким протоколом.

Члан 5.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину и поступку достављања и садржини обавештења Пореске управе о отпочињању, односно окончању пореске контроле („Службени гласник РСˮ, број 80/16).

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2019. године.

Поделите: