Објављен „Службени гласник РС“ број 19 од 5.3.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • УРЕДБA о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
    (пречишћен текст прописа погледајте овде)
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
    (пречишћен текст прописа погледајте овде)
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу
    (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 19 од 5.3.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију
Влада
  • УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у јануару 2021. године
  • УРЕДБА о утврђивању Средњорочног програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за период од 2021. до 2025. године
  • УРЕДБА о откупу станова додељених за решавање стамбених потреба истраживача, наставника, сарадника и уметника
  • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
  • УРЕДБА о условима и начину заједничког извршавања поверених послова
  • УРЕДБА о допунама Уредбе о основном коефицијенту плате према чину и дужности, односно задацима и пословима које професионални припадник Војске Србије обавља за време службе у иностранству
  • УРЕДБA о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  • ОДЛУКА о образовању Радне групе за решавање проблема мешовитих миграционих токова
  • ОДЛУКА о образовању Радне групе за ажурирање Националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма
  • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Савета за праћење примене препорука Уједињених нација за људска права
  • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
  • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
  • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра финансија
  • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
  • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра финансија
  • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
  • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
  • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
  • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
  • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
  • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
  • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра одбране
  • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
  • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашњих послова
  • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај секретара Министарства унутрашњих послова
  • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
  • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
  • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
  • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица
  • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица
  • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за иновациону делатност
  • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Универзитета у Београду
  • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Универзитета у Београду
  • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Медицинског факултета Универзитета у Београду
  • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Хемијског факултета Универзитета у Београду
  • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Образовно-научноистраживачког центра „Милутин Миланковић”
  • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Надзорног одбора Образовно-научноистраживачког центра „Милутин Миланковић”
  • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Ивањици
  • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Ивањици
  • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Босилеграду
  • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Босилеграду
  • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за заштиту споменика културе Краљево
  • РЕШЕЊЕ о именовању директора Завода за заштиту споменика културе Краљево
  • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Природњачког музеја у Београду
  • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Природњачког музеја
  • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Природњачког музеја у Београду
  • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Природњачког музеја
  • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Музеја примењене уметности
  • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Музеја примењене уметности
  • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Музеја примењене уметности
  • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Музеја примењене уметности
  • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Централног института за конзервацију
  • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника и чланова Управног одбора Централног института за конзервацију
  • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Централног института за конзервацију
  • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и члана Националног комитета за безбедност у ваздухопловству
  • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Националног комитета за обезбеђивање у ваздухопловству
  • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Националног комитета за олакшице у ваздушном саобраћају
  • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Националног ваздухопловног комитета
  • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Савета за безбедност и здравље на раду
  • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Савета за безбедност и здравље на раду
  • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о именовању директора привредног друштва „DATA CLOUD TECHNOLOGY” д.о.о. Крагујевац
  • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1746/2021
  • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1945/2021
  • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд за период 2021‒2023. године
  • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Железнице Србије” a.д. за 2020. годину
  • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд за 2021. годину
  • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац” за 2021. годину
  • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План и програм рада Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања за 2021. годину
  • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Ерозија” друштво са ограниченом одговорношћу, Ниш за 2019. годину
  • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
  • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1793/2021
  • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1794/2021
  • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1797/2021
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о програму стручног оспособљавања и усавршавања знања, начину полагања стручног испита и испита за проверу знања и садржини и изгледу лиценце за ревизора, односно проверавача
  • ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2021. годину
  • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења, број 740-05-00851/2020-22
  • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења, број 740-05-00998/2020-22
  • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
  • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00090/2021-09
  • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00091/2021-09
  • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00092/2021-09
Правосуђе
  • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-144/2021-01
  • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-145/2021-01
  • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-146/2021-01
  • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-147/2021-01
  • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-148/2021-01
  • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-149/2021-01
  • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-150/2021-01
  • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 37268/19, Стојановић против Србије и 7 других представки
  • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 23079/11, АКТИВА ДОО против Србије
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о обрачуну, начину и роковима уплате редовног доприноса чланова Фонда за заштиту инвеститора
  • РЕШЕЊЕ о одређивању износа месечне новчане накнаде (посебни додатак) за рехабилитовано лице
  • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0983/18-11
  • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0230/19-11
Друге организације
  • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби Строгог резервата природе „Јарешник”
  • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.о.о. Београд
  • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
  • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
Локална самоуправа
  • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Зоолошки врт”, Јагодина
  • РЕШЕЊЕ Скупштине града Ваљева број 112-145/2021-04
ОГЛАСИ

Поделите: