Објављен „Службени гласник РС“ број 86 од 3.9.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 86 од 3.9.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања
Влада
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма подршке акредитованим регионалним развојним агенцијама у 2021. години
 • УРЕДБА о утврђивању Канцеларије за информационе технологије и електронску управу као пружаоца квалификоване услуге од поверења
 • СТРАТЕГИЈА развоја информационог друштва и информационе безбедности у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године
 • ОДЛУКА о оснивању Образовно-научног центра „Јастребац”
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
 • ОДЛУКА о преносу друштвеног капитала Акционарског друштва за осигурање Триглав осигурање а.д.о. Београд
 • ОДЛУКА о образовању Координационог тела за ефикасну заштиту права интелектуалне својине у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја позоришне уметности Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Музеја позоришне уметности Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Архива Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Државног архива Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Републичке установе Филмске новости
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Републичке установе Филмске новости
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Краљеву
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Краљеву
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Ученичког центра Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Ученичког центра Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа – Мост”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за осигурање депозита
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Агенције за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова и заменика чланова Националног савета за сарадњу са Међународним трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова и заменика чланова Националног савета за сарадњу са Међународним трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године
 • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о одређивању снабдевача који ће снабдевати јавне снабдеваче природним гасом
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевање природним гасом крајњих купаца који немају право на јавно снабдевање
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Тара” за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Нови Сад – Гас д.о.о. за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада и финансијског пословања РП „ФЕЛДСПАТ” д.о.о. Бујановац за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по Завршном рачуну Агенције за безбедност саобраћаја за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала привредног друштва „Аеродроми Србије” д.о.о. Ниш у привредно друштво „Аеродром Требиње” д.о.о. Требиње, Република Српска
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Новог Сада, Република Србија и града Источно Сарајево, Република Српска, Босна и Херцеговина
 • РЕШЕЊЕ о уступању стране робе без плаћања противвредности
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7996/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8007/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8008/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8099/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8100/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8116/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7982/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7983/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7985/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7986/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7988/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7989/2021
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Четвртог акционог плана за енергетску ефикасност Републике Србије за период до 31. децембра 2021. године
Министарства
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 541-1/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 541-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 541-3/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 541-4/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 541-5/21
 • ЛИСТА о допунама Листе супстанци које изазивају забринутост
 • ЛИСТА о допунама Листе супстанци кандидата за Листу супстанци које изазивају забринутост
Правосуђе
 • УПУТСТВО за спровођење поступка предлагања кандидата за изборног члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова
 • ОДЛУКА о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборног члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова
 • ОДЛУКА о изборним радњама и роковима за спровођење поступка предлагања кандидата за изборног члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова
 • ПРАВИЛА о раду бирачких одбора за спровођење поступка предлагања кандидата за изборног члана Високог савета судства из реда судија aпелационих судова
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о уступању потраживања Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање уз накнаду
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у августу 2021. године
Друге организације
 • ИСПРАВКА Малопродајних цена дуванских прерађевина, Меrcata VT д.о.о. Нови Сад
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда”
ОГЛАСИ

Поделите: