Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
(важи до 17.05.2019.)

Садржај

„Службени гласник РС“, број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 104/2018 и 14/2019

Пречишћен текст прописа

 

1. Основне одредбе

Члан 1.

Овим правилником прописују се рачуни за уплату јавних прихода на које се уплаћују јавни приходи и примања, као подрачуни система консолидованог рачуна трезора (у даљем тексту: рачуни за уплату јавних прихода), услови и начин вођења рачуна за уплату јавних прихода, као и распоред средстава са тих рачуна, код Управе за трезор.

Члан 2.

Рачуни за уплату јавних прихода прописују се на основу захтева надлежног органа, односно организације за обавезно социјално осигурање, у којем је наведен закон, односно други пропис, којим се уводе јавни приходи и примања.

Јавни приходи и примања уплаћују се искључиво преко рачуна за уплату јавних прихода прописаних овим правилником.

Члан 3.

Јавни приходи и примања, за чију су уплату прописани рачуни овим правилником, распоређују се у буџет Републике, односно буџет локалне власти, организацијама за обавезно социјално осигурање и другим корисницима који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора.

Члан 4.

Рачуни за уплату јавних прихода воде се према Плану рачуна за уплату јавних прихода, у оквиру консолидованог рачуна трезора.

План рачуна за уплату јавних прихода из става 1. овог члана одштампан је као Прилог 1 уз овај правилник и чини његов саставни део.

2. Структура броја рачуна за уплату јавних прихода

Члан 5.

Број рачуна за уплату јавног прихода састоји се из три дела, одвојена цртицама, и то:

1) троцифрени број Управе за трезор код Народне банке Србије (у даљем тексту: НБС) – 840, као пружаоца платних услуга, из колоне 1 Прилога 1;

2) тринаестоцифрени број рачуна (максимално са водећим нулама), који има следећу структуру:

(1) 2.1. шестоцифрени број економске класификације (конто) из колоне 2 Прилога 1,

(2) 2.2. троцифрени број ознаке рачуна за уплату јавних прихода – 843, из колоне 3 Прилога 1;

3) двоцифрени контролни број по стандарду ИСО – 7064, МОДУЛ 97 из колоне 4 Прилога 1 (у даљем тексту: модел 97).

На пример, број рачуна за уплату пореза на зараде се уписује на следећи начин: 840-711111843-52.

Код електронског записа, рачун из става 2. овог члана попуњава се обавезно са водећим нулама у низу (без цртица, односно размака), и гласи: 840000071111184352.

3. Обавезни елементи на обрасцима платних налога

Члан 6.

Приликом уплате на обрасцима платних налога (налог за уплату или налог за пренос) обавезно се попуњавају следећи елементи: назив платиоца, назив примаоца плаћања, број текућег рачуна платиоца (код налога за пренос), шифра плаћања, број текућег рачуна примаоца плаћања, износ, позив на број одобрења по моделу 97, место и датум пријема, потпис, односно сагласност платиоца/примаоца.

Члан 7.

У елемент шифра плаћања уписује се нумерички податак од три цифре, и то тако што се најпре уноси класификација према облику плаћања (готовински – 1, безготовински – 2 или обрачунски – 3), а затим класификација према основу плаћања (колона 6 Прилога 1).

Члан 8.

У елемент број текућег рачуна примаоца плаћања уноси се број рачуна за уплату јавног прихода из члана 5. овог правилника.

Члан 9.

Пружалац платних услуга, приликом извршавања платних налога у обавези је да без корекције обухвати све описне и нумеричке податке уписане на елементима из платног налога.

Пружалац платних услуга неће извршити платни налог, ако налог није попуњен у складу са овим правилником.

Пружалац платних услуга, обавештава корисника платних услуга о одбијању извршења платног налога, у складу са чланом 36. ст. 2. и 3. Закона о платним услугама („Службени гласник РС”, број 139/14).

4. Ниво уплате јавних прихода и примања

Члан 10.

Уплата јавних прихода и примања врши се по нивоима, у складу са ознакама из колоне 7 Прилога 1, за које су овим правилником прописане шифре у Прилогу 3 – Списак општина, градова, аутономних покрајина и Републике са шифрама трезора и надлежним организационим јединицама Управе за трезор, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део:

1) ознака 1 – на нивоу општине, са шифром општине;

2) ознака 1/г – на нивоу града, са шифром града;

3) ознака 2 – на нивоу града (посебна ознака трезора града која се разликује од шифара градских општина – збирни трезор), са шифром града;

4) ознака 3 – на нивоу аутономне покрајине, са шифром аутономне покрајине;

5) ознака 4 – на нивоу Републике, са шифром Републике.

5. Структура позива на број одобрења рачуна за уплату
јавних прихода

Члан 11.

У елемент број модела позива на број одобрења уноси се 97.

Структура елемента позив на број одобрења, по моделу 97, садржана је у Прилогу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Позив на број одобрења код модела 97 састоји се из три дела, и то:

1) двоцифрени контролни број по моделу 97;

2) троцифрени број општине, града, аутономне покрајине или Републике из колоне 3 Прилога 3;

3) обележје за идентификацију обвезника јавног прихода (порески идентификациони број, јединствени матични број грађана, шифра пореског обвезника и друго).

Члан 12.

Код рачуна за уплату јавних прихода за које аналитику уплата води Пореска управа и локална пореска администрација, у колони 8 Прилога 1 уписана реч: „ПУ” (Пореска управа), односно „ЛПА” (локална пореска администрација), означава да је обавезно попуњавање обележја за идентификацију обвезника јавног прихода.

Ако је у колони 8 Прилога 1 уписана реч: „ПУ”, у елемент – позив на број одобрења, обавезно се уноси двоцифрени контролни број, шифра општине, града или Републике, из колоне 3 Прилога 3 и обележје за идентификацију обвезника (порески идентификациони број – ПИБ, јединствени матични број грађана – ЈМБГ, број решења, број уговора, редни број или сличан документ на основу којег се може вршити идентификација обвезника, а може имати од једне до 15 цифара).

Ако је у колони 8 Прилога 1 уписана реч: „ЛПА”, а надлежни орган утврди обавезу уношења обележја за идентификацију обвезника локалних јавних прихода, у елемент – позив на број одобрења уписује се: двоцифрени контролни број, шифра општине или града из колоне 3 Прилога 3 и обележје за идентификацију обвезника локалног јавног прихода.

Обележје за идентификацију може да буде ПИБ, ЈМБГ, број решења, број уговора, редни број или сличан документ на основу којег се може вршити идентификација обвезника, а може имати од једне до 15 цифара.

Ако у колони 8 Прилога 1 није уписана реч: „ПУ” или „ЛПА”, а надлежни орган није утврдио обавезу уношења обележја за идентификацију обвезника јавног прихода, односно локалног јавног прихода, у елемент – позив на број одобрења, обавезно се уноси контролни број и шифра општине, града, аутономне покрајине или Републике, из колоне 4 Прилога 3.

Код уплате пореза на додату вредност, за промет добара са територије АП Косово и Метохија на територију Републике Србије ван територије АП Косово и Метохија, у позив на број одобрења уноси се порески идентификациони број пореског обвезника – примаоца добара.

Члан 13.

Структура елемента позив на број одобрења код уплате новчаних казни по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку састоји се из шест делова, и то:

1) двоцифрени контролни број по моделу 97;

2) троцифрени број општине, града, аутономне покрајине или Републике из колоне 3 Прилога 3;

3) петоцифрени јединствени број корисника јавних средстава (ЈБ КЈС);

4) двоцифрени број подносиоца захтева који ближе одређује организациону јединицу корисника јавних средстава;

5) једноцифрени број године;

6) шестоцифрени серијски број прекршајног налога.

Преглед рачуна за уплату новчаних казни по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку, на које се примењује став 1. овог члана, садржан је у Прилогу 6, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 14.

Структура елемента позив на број одобрења за уплату јавних прихода утврђених решењем о принудној наплати састоји се из пет делова, и то:

1) двоцифрени контролни број по моделу 97;

2) троцифрени број општине, града, аутономне покрајине или Републике из колоне 3 Прилога 3;

3) порески идентификациони број или шифра пореског обвезника;

4) петоцифрени број економске класификације из колоне 2 Прилога 1, и то почев од друге до шесте цифре;

5) словна ознака за начин измирења обавезе у складу са актом Пореске управе.

6. Уплата јавних прихода на евиденционе рачуне и рачуне
за обједињену наплату прихода за посебне намене

Члан 15.

Изузетно од чл. 5, 8. и 11. овог правилника, ради обезбеђивања посебних евиденција и обједињавања наплате прихода, одређени јавни приходи уплаћују се на рачуне са ознаком 845 – евиденциони рачуни прихода органа и других корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, и ознаком 848 – рачуни за обједињену наплату прихода за посебне намене.

Са рачуна из става 1. овог члана средства се преносе на одговарајуће рачуне за уплату јавних прихода – рачуни 843.

Члан 16.

На рачун 845 – евиденциони рачуни прихода органа и других корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, уплаћују се:

1) (брисана)

2) приходи које органи управе и правосудни органи остваре обављањем своје делатности;

3) приходи од царина и других увозних дажбина, акциза и пореза на додату вредност при увозу, као и други приходи које наплати Управа царина, осим акциза и пореза на додату вредност при увозу рекламног материјала и узорака који се бесплатно примају из иностранства;

4) приходи директних корисника буџетских средстава Републике Србије;

5) донације, помоћи и трансфери у корист нивоа Републике Србије;

6) јавни приходи наплаћени у поступку принудне наплате;

7) средства остварена од продаје капитала у поступку приватизације;

8) средства остварена од продаје акција Акционарског фонда;

9) приходи, односно примања установа културе;

10) приходи завода за извршење кривичних санкција;

11) приходи, односно примања устанoва социјалне заштите.

Приходи од административних и судских такси у целости се распоређују на рачуне 843 – Републичка административна такса, односно Републичка судска такса.

Средства остварена од продаје капитала у поступку приватизације и средства остварена од продаје акција Акционарског фонда са евиденционих рачуна – 845, распоређује Управа за трезор, по добијању обавештења од министарства надлежног за послове привреде.

Члан 17.

На рачун 848 – рачуни за обједињену наплату прихода за посебне намене, уплаћују се обједињено јавни приходи за одређене намене. Распоређивање обједињене наплате прихода за посебне намене врши се по елементима које задаје надлежни орган, на основу попуњеног позива на број задужења по моделу 97 са контролним бројем.

7. Структура броја евиденционог рачуна и рачуна
за обједињену наплату прихода за посебне намене

Члан 18.

Број рачуна за уплату прихода из члана 16. овог правилника састоји се из три дела, одвојена цртицама, и то:

1) троцифрени број Управе за трезор код НБС – 840, као пружаоца платних услуга, из колоне 1 Прилога 1;

2) тринаестоцифрени број рачуна (максимално са водећим нулама), који има следећу структуру:

(1) 2.1. нумеричка ознака (максимално десет места) из колоне 2 Прилога 1,

(2) 2.2. троцифрени број ознаке евиденционих рачуна јавних прихода – 845, из колоне 3 Прилога 1;

3) двоцифрени контролни број по моделу 97.

Јавни приходи које обрачунава и наплаћује Управа царина, осим акциза и пореза на додату вредност при увозу рекламног материјала и узорака који се бесплатно примају из иностранства, уплаћују се на рачун број: 840-955845-10 или за електронско плаћање 840000000095584510.

Донације, помоћи и трансфери у корист нивоа Републике Србије уплаћују се на рачун број: 840-29550845-64 или за електронско плаћање 840000002955084564.

Јавни приходи наплаћени у поступку принудне наплате уплаћују се на рачун број: 840-1700845-84 или за електронско плаћање 840000000170084584.

Средства остварена од продаје капитала у поступку приватизације уплаћују се на рачун број: 840-1817845-30 или за електронско плаћање 840000000181784530.

Средства остварена од продаје акција Акционарског фонда уплаћују се на рачун број: 840-19541845-35 или за електронско плаћање 840000001954184535.

Приходи, односно примања установa културе уплаћују се на рачун број: 840-31120845-93 или за електронско плаћање 840000003112084593.

Приходи завода за извршење кривичних санкција уплаћују се на рачун број: 840-31121845-03 или за електронско плаћање 840000003112184503.

Приходи, односно примања установa социјалне заштите уплаћују се на рачун број 840-31218845-03 или за електронско плаћање 840-0000031218845-03.

Члан 19.

Број рачуна за уплату прихода из члана 17. овог правилника састоји се из три дела, одвојена цртицама, и то:

1) троцифрени број Управе за трезор код НБС – 840, као пружаоца платних услуга, из колоне 1 Прилога 1;

2) тринаестоцифрени број рачуна (максимално са водећим нулама), који има следећу структуру:

(1) 2.1. нумеричка ознака (максимално десет места) из колоне 2 Прилога 1,

(2) 2.2. троцифрени број ознаке рачуна за уплату јавних прихода – 848, из колоне 3 Прилога 1;

3) двоцифрени контролни број по моделу 97.

Средства обједињене наплате за регистрацију моторних возила уплаћују се на рачун број: 840-1848-16 или за електронско плаћање 840000000000184816.

Средства обједињене наплате пореза и доприноса по одбитку и самоопорезивањем, осим на приходе од самосталних делатности, уплаћују се на рачун број: 840-4848-37 или за електронско плаћање 840000000000484837.

8. Структура позива на број одобрења код уплате јавних
прихода на евиденционе рачуне и рачуне за обједињену
наплату прихода за посебне намене

Члан 20.

(Брисан)

Члан 21.

Структура елемента позив на број одобрења код уплате јавних прихода које наплаћује Управа царина, осим јавних прихода наплаћених у царинском поступку у путничком промету и поштанском саобраћају, састоји се из четири дела, и то:

1) двоцифрени контролни број по моделу 97;

2) петоцифрени број царинарнице, односно њене организационе јединице (шифра), из колоне 2 Прилога 4;

3) четвороцифрени број за идентификацију царинског документа;

4) шестоцифрени број јединствене царинске исправе (ЈЦИ).

Списак царинарница и њихових организационих јединица и шифре за попуњавање исправа у царинском поступку, садржани су у Прилогу 4, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 21а

Структура елемента позив на број одобрења код уплате јавних прихода које наплаћује Управа царина у царинском поступку у путничком промету и поштанском саобраћају, састоји се из три дела, и то:

1) двоцифрени контролни број по моделу 97;

2) петоцифрени број царинарнице, односно њене организационе јединице (шифра), из колоне 2 Прилога 4;

3) једанаестоцифрени број за идентификацију царинског документа (ЦПД).

Члан 22.

Структура елемента позив на број одобрења за уплате донација, помоћи и трансфера у корист нивоа Републике Србије, састоји се из шест делова, и то:

1) двоцифрени контролни број по моделу 97;

2) петоцифрени јединствени број корисника јавних средстава (ЈБ КЈС);

3) двоцифрени број извора финансирања;

4) двоцифрени број подизвора финансирања;

5) шестоцифрени број прихода по економској класификацији;

6) двоцифрени број подекономске класификације.

Члан 23.

Структура елемента позив на број одобрења за уплату средстава остварених од продаје капитала у поступку приватизације и од продаје акција Акционарског фонда, састоји се из два дела, и то:

1) двоцифрени контролни број по моделу 97;

2) троцифрени број Републике, из колоне 3 Прилога 3.

Члан 23а

Структура елемента позив на број одобрења за уплате прихода, односно примања установа културе и прихода завода за извршење кривичних санкција, састоји се из шест делова, и то:

1) двоцифрени контролни број по моделу 97;

2) петоцифрени јединствени број корисника јавних средстава (ЈБ КЈС);

3) двоцифрени број извора финансирања;

4) двоцифрени број подизвора финансирања;

5) шестоцифрени број прихода по економској класификацији;

6) двоцифрени број подекономске класификације.

Члан 23б

Структура елемента позив на број одобрења за уплате прихода, односно примања установа социјалне заштите састоји се из шест делова, и то:

1) двоцифрени контролни број по моделу 97;

2) петоцифрени јединствени број корисника јавних средстава (ЈБ КЈС);

3) двоцифрени број извора финансирања;

4) двоцифрени број подизвора финансирања;

5) шестоцифрени број прихода, односно примања по економској класификацији;

6) двоцифрени број подекономске класификације.

Члан 24.

Структура елемента позив на број одобрења код обједињене наплате за регистрацију моторних возила, састоји се из пет делова, и то:

1) двоцифрени контролни број по моделу 97;

2) ознака врсте сервиса – дужине два словна карактера који означавају врсту сервиса;

3) идентификација – податак дужине четрнаест алфанумеричких карактера;

4) Г – фиксна ознака – латинично слово Г;

5) редни број – дужине један алфанумерички карактер (0-9, после броја 9 се користе велика слова абецеде, а када се искористе сва слова поново се прелази на цифре).

Члан 25.

Структура елемента позив на број одобрења код обједињене наплате пореза и доприноса по одбитку и самоопорезивањем, осим на приходе од самосталних делатности, састоји се из четири дела, и то:

1) двоцифрени контролни број по моделу 97;

2) једноцифрени префикс;

3) шеснаестоцифрени референтни број додељен од стране Пореске управе;

4) једна словна ознака додељена од стране Пореске управе.

9. Уплата доприноса за обавезно здравствено осигурање

Члан 26.

Допринос за обавезно здравствено осигурање запослених (на терет запосленог и на терет послодавца) уплаћује се на прописане рачуне према општини, односно граду у којој запослени има пребивалиште.

Изузетно од става 1. овог члана, допринос за здравствено осигурање за запослене који имају пребивалиште на територији града Београда и града Ниша, може се уплатити и на прописане рачуне према градској општини на чијој територији је седиште послодавца.

10. Распоред јавних прихода и примања

Члан 27.

Управа за трезор врши распоред и пренос средстава са рачуна за уплату јавних прихода на рачуне корисника јавних прихода и примања.

Уплаћени јавни приходи и примања распоређују се корисницима јавних прихода и примања, у складу са законом, односно према припадности и прописаним стопама учешћа појединих корисника у распореду тих прихода и примања.

Распоред јавних прихода и примања према припадности садржан је у колони 9 Прилога 1:

1) ознака 1 – приходи и примања који припадају општини;

2) ознака 2 – приходи и примања који припадају граду;

3) ознака 2/о – приходи који припадају филијали организације за обавезно социјално осигурање;

4) ознака 3 – приходи и примања који припадају аутономној покрајини;

5) ознака 4 – приходи и примања који припадају Републици;

6) ознака 4/о – приходи и примања који припадају организацијама за обавезно социјално осигурање;

7) ознака 4/п – приходи који припадају Јавном предузећу „Путеви Србије”.

Уплаћени јавни приходи и примања распоређују се корисницима сваког радног дана.

Корисници јавних прихода и примања могу, у сарадњи са Управом за трезор, утврдити и друге рокове за распоред уплаћених јавних прихода и примања.

11. Повраћај јавних прихода

Члан 28.

Повраћај више или погрешно уплаћених јавних прихода обвезника, врши Управа за трезор на терет рачуна за уплату јавних прихода, у складу са чланом 60. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон и 103/15).

Повраћај јавних прихода из става 1. овог члана, Управа за трезор врши на основу решења Пореске управе, локалне пореске администрације, односно другог акта надлежног органа.

За све више или погрешно уплаћене јавне приходе обвезника, за које у колони 8 Прилога 1 није уписана реч: „ПУ” или „ЛПА”, односно за које аналитику уплата не води Пореска управа или локална пореска администрација, надлежни орган по чијем налогу је ивршено плаћање издаје потврду обвезнику да средства нису, односно неће бити искоришћена по својој намени. Обвезник доставља оригинал потврду, оригинал налога за уплату или извод – као доказ о извршеној уплати, и захтев за повраћај више или погрешно уплаћеног јавног прихода Пореској управи – надлежној филијали, односно локалној пореској администрацији.

На основу наведене документације Пореска управа – надлежна филијала, односно локална пореска администрација доноси решење за повраћај више или погрешно уплаћених јавних прихода, и исто доставља Управи за трезор на извршење.

12. Извештавање о наплаћеним и распоређеним јавним
приходима и примањима

Члан 29.

Управа за трезор, извештава надлежни орган Републике, аутономне покрајине, општине, града и организације за обавезно социјално осигурање, о уплатама и распореду јавних прихода и примања, односно доставља извештај о бруто наплати, повраћају и распореду јавних прихода и примања.

Извештај из става 1. овог члана, Управа за трезор доставља надлежним органима и организацијама за обавезно социјално осигурање, најкасније до трећег радног дана у месецу за претходни месец, према припадности јавног прихода и примања.

Члан 30.

Управа за трезор доставља надлежном пореском органу појединачне дневне податке о промету рачуна за уплату јавних прихода.

Управа за трезор може на захтев корисника јавних прихода и примања, достављати извештаје о стању и променама на рачунима јавних прихода.

13. Укидање рачуна за уплату јавних прихода

Члан 31.

Рачуни за уплату јавних прихода укидају се на основу закона или другог прописа уз писани захтев надлежног органа, односно организације за обавезно социјално осигурање.

Управа за трезор може укидати рачуне за уплату јавних прихода и уколико на њима није било промета више од три године, уз писану сагласност надлежног органа, односно организације за обавезно социјално осигурање.

14. Завршне одредбе

Члан 32.

Упоредни преглед старих и нових рачуна за уплату јавних прихода који нису уплаћени по прописима који су престали да важе, садржан је у Прилогу 5, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 33.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС”, бр. 104/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 106/13, 120/13, 20/14, 64/14, 66/14 – исправка, 81/14, 117/14, 128/14, 131/14, 32/15, 59/15, 63/15, 97/15 и 105/15).

Члан 34.

Овај правилник ступа на снагу 1. марта 2016. године.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна: „Сл. гласник РС“, бр. 49/2016

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна: „Сл. гласник РС“, бр. 107/2016

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2017. године.

Правилник о изменама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна: „Сл. гласник РС“, бр. 46/2017

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна: „Сл. гласник РС“, бр. 114/2017

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2018. године.

Правилник о изменама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна: „Службени гласник РС“, број 36/2018

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна: „Сл. гласник РС“, бр. 104/2018

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2019. године.

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна: „Сл. гласник РС“, бр. 14/2019

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Прилог 1 – План рачуна за уплату јавних прихода
Прилог 2 – Структура елемената позив на број одобрења
Прилог 3 – Списак општина, градова, аутономних покрајина и Републике са шифрама трезора и надлежним организационим јединицама управе за трезор
Прилог 4 – Списак царинарница и њихових организационих јединица
Прилог 5 – Упоредни преглед старих и нових рачуна за уплату јавних прихода који нису уплаћени по прописима који су престали да важе
Прилог 6 – Преглед рачуна за уплату новчаних казни по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку

Поделите: