Објављен „Службени гласник РС“ број 14 од 6.3.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 14 од 6.3.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду у железничком саобраћају
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању професионалних болести
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду и професионалном обољењу
 • НАРЕДБА о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2019. годину
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд–Ниш на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 107-2/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 177-1/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 177-2/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 177-3/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 177-4/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 168-1/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 168-2/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 168-3/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 168-4/19
 • ДОПУНА Јавнобележничке тарифе
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-7932/2014 и издвојено мишљење судије
Правосуђе
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 24899/15, Стојковић против Србије
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Правила о изменама Правила о раду дистрибутивног система
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0642/17-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0024/17-11
Друге организације
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка „Фрушка гора”
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга „Димничар”, Суботица
ОГЛАСИ

Поделите: