Објављен „Службени гласник РС“ број 16 од 26.2.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
 • УРЕДБА о распореду и коришћењу кредитних средстава за финансирање привредних субјеката у области информационо-комуникационе технологије
 • УРЕДБА о начину плаћања накнаде и условима одлагања плаћања дуга по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса
 • УРЕДБА о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2016. години
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015. и 2016. годину
 • ПРАВИЛНИК о начину, алатима и средствима којима се обавља привредни риболов, као и о начину, алатима, опреми и средствима којима се обавља рекреативни риболов
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о претходно упакованим производима
 • НАРЕДБА о престанку важења Наредбе о обавезном атестирању плоча иверица за општу употребу и грађевинарство

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 16 од 26.2.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о начину плаћања накнаде и условима одлагања плаћања дуга по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса
 • УРЕДБА о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2016. години
 • УРЕДБА о распореду и коришћењу кредитних средстава за финансирање привредних субјеката у области информационо-комуникационе технологије
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о стратешком партнерству
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о посебном начину признавања високошколских исправа и вредновања студијских програма универзитета са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија који обављају делатност у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о седишту Управе царина, оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и реферата
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015. и 2016. годину
 • ОДЛУКА о престанку важења Одлуке о накнади за путеве за страна возила која користе путеве у Савезној Републици Југославији
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије — АМРЕС” за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Тара” за 2014. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Фонду солидарности
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2048/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2078/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1733/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1978/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1979/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивања јавног интереса, 05 број 465-1844/2016
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
 • ПРАВИЛНИК о поступку издавања, изгледу и садржини образаца и исправа o оружју предвиђених Законом о оружју и муницији
 • ПРАВИЛНИК о начину вршења надзора над извршењем ванзаводских санкција и мера
 • ПРАВИЛНИК о саставу, начину рада и одлучивању комисије Министарства правде која одлучује о жалбама против одлука дисциплинске комисије Јавнобележничке коморе
 • ПРАВИЛНИК о Регистру хемикалија
 • ПРАВИЛНИК о начину обележавања рибарског подручја
 • ПРАВИЛНИК о начину, алатима и средствима којима се обавља привредни риболов, као и о начину, алатима, опреми и средствима којима се обавља рекреативни риболов
 • ПРАВИЛНИК о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о поступку издавања пријаве рођења детета и обрасцу пријаве рођења детета у здравственој установи
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о претходно упакованим производима
 • НАРЕДБА о престанку важења Наредбе о обавезном атестирању плоча иверица за општу употребу и грађевинарство
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање, број 67/2016-Д-02
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање, број 68/2016-Д-02
Друге организације
 • ОДЛУКА о висини накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
ОГЛАСИ

Поделите: