Објављен „Службени гласник РС“ број 114 од 20.12.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 114 од 20.12.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о оснивању Координационог тела за граничне прелазе у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о расподели исказане добити предузећа према Финансијском извештају за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Стари град, Република Србија и општине Стари град у Сарајеву, Босна и Херцеговина
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Мерошина, Република Србија и општине Козлодуј, Република Бугарска
 • ИСПРАВКА Уредбе о изменама и допунама Уредбе о плану мреже здравствених установа
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења и објеката за запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих течности
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
 • РЕШЕЊЕ о испуњавању услове за обављање контроле система за грејања
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставни суд број Уж-3464/2015
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1061/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1177/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције број 119-00-1197/2017-01
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о измени и допунама Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке
 • ОДЛУКА o изменама и допуни Одлуке о мерама за очување и јачање стабилности финансијског система
 • ОДЛУКА o изменама Одлуке о достављању података банака о стању динарских штедних улога становништва
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о достављању Народној банци Србије података банака ради праћења девизне штедње положене код банака
 • УПУТСТВО о изменама Упутства о достављању података банака ради праћења одређених монетарних кретања
 • УПУТСТВО о изменама Упутства за спровођење Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-уметничких поља
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о листи стручних, академских и научних назива
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о мерилима за обрачун и одређивање висине накнада за пружање услуга у ваздушној пловидби
 • УПУТСТВО о изменама Упутства o начину обрачуна и плаћању накнаде за унапређење ваздушног саобраћаја
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2017. годину
 • ОДЛУКА о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2017. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Правила о раду преносног система
 • ИЗВОД из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 148 од 1. децембра 2017. године
 • ОДЛУКА Проширене комисије Евроконтрола број 149 од 1. децембра 2017. године
 • РЕШЕЊЕ В.д. директора Агенције за борбу против корупције
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2018. годину
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о Суду части при Привредној комори Србије
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе „Гоч-Гвоздац”
 • ОДЛУКА о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2018. години
 • ОДЛУКА о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса, „Родгас” а.д. Бачка Топола
 • ТАРИФА за остваривање права на накнаду за јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и фонограма у угоститељским објектима и објектима за приређивање игара на срећу (ресторани, кафеи, кафићи, интернет кафеи, баште, киосци брзе хране који поседују простор за смештај гостију, кладионице, коцкарнице, сплавови, дискотеке, клубови и други слични објекти)
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „24. новембар”, Лепосавић
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште и путеве”, Лепосавић
ОГЛАСИ

Поделите: