Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 114 od 20.12.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 114 od 20.12.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • ODLUKA o osnivanju Koordinacionog tela za granične prelaze u Republici Srbiji
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o raspodeli iskazane dobiti preduzeća prema Finansijskom izveštaju za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Stari grad, Republika Srbija i opštine Stari grad u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Merošina, Republika Srbija i opštine Kozloduj, Republika Bugarska
 • ISPRAVKA Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova
Ministarstva
 • PRAVILNIK o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija postrojenja i objekata za zapaljive i gorive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih i gorivih tečnosti
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • REŠENJE o ispunjavanju uslove za obavljanje kontrole sistema za grejanja
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavni sud broj Už-3464/2015
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1061/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1177/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije broj 119-00-1197/2017-01
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmeni i dopunama Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o merama za očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema
 • ODLUKA o izmenama Odluke o dostavljanju podataka banaka o stanju dinarskih štednih uloga stanovništva
 • ODLUKA o izmeni Odluke o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka banaka radi praćenja devizne štednje položene kod banaka
 • UPUTSTVO o izmenama Uputstva o dostavljanju podataka banaka radi praćenja određenih monetarnih kretanja
 • UPUTSTVO o izmenama Uputstva za sprovođenje Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o naučnim, umetničkim, odnosno stručnim oblastima u okviru obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih polja
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o merilima za obračun i određivanje visine naknada za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi
 • UPUTSTVO o izmenama Uputstva o načinu obračuna i plaćanju naknade za unapređenje vazdušnog saobraćaja
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu
 • ODLUKA o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravila o radu prenosnog sistema
 • IZVOD iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola broj 148 od 1. decembra 2017. godine
 • ODLUKA Proširene komisije Evrokontrola broj 149 od 1. decembra 2017. godine
 • REŠENJE V.d. direktora Agencije za borbu protiv korupcije
 • FINANSIJSKI PLAN Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu
 • FINANSIJSKI PLAN Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu
Druge organizacije
 • PRAVILNIK o Sudu časti pri Privrednoj komori Srbije
 • PRAVILNIK o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Specijalnog rezervata prirode „Goč-Gvozdac”
 • ODLUKA o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2018. godini
 • ODLUKA o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa, „Rodgas” a.d. Bačka Topola
 • TARIFA za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u ugostiteljskim objektima i objektima za priređivanje igara na sreću (restorani, kafei, kafići, internet kafei, bašte, kiosci brze hrane koji poseduju prostor za smeštaj gostiju, kladionice, kockarnice, splavovi, diskoteke, klubovi i drugi slični objekti)
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „24. novembar”, Leposavić
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Direkcija za građevinsko zemljište i puteve”, Leposavić
OGLASI

Podelite: