Објављен „Службени гласник РС“ број 46 од 12.5.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за април 2017. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 46 од 12.5.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о измени Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности
 • ОДЛУКА о оснивању Пољопривредног факултета у Крушевцу Универзитета у Нишу
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Јерма”
 • ОДЛУКА о отварању Културног центра Републике Србије у Пекингу, Народна Република Кина
 • ОДЛУКА о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Перу, носиоце обичних пасоша
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Скијалишта Србије”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Скијалишта Србије”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и члана Управног одбора Агенције за реституцију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за лечење и рехабилитацију „Нишка бања”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Туристичке организације Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању заменика председника Преговарачке групе за финансијски надзор Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности представника друштвеног капитала у Скупштини предузећа за заступање и хидрограђевински инжењеринг „Хидрозавод” ДП, Београд
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Студентског центра Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Студентског центра Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Србијагас”, Нови Сад за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохија”, Београд за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Франкфурту, Савезна Република Немачка
 • РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Франкфурту, Савезна Република Немачка
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Випави, Република Словенија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Кнежевини Монако
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Савски венац, Република Србија и општине „Централни административни дистрикт” града Москве, Руска Федерација
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4275/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4267/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4268/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4269/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4270/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4271/2017
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства
 • РЕШЕЊЕ о давању овлашћења за испитивање отпада
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-77/2015
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-12/2016
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-87/2016
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-2645/2015
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Пословника о раду Државног већа тужилаца, А број 474/17
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Пословника о раду Државног већа тужилаца, А број 479/17
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 39611/08, Ковић и други против Србије
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о Завршном рачуну Националне службе за запошљавање за 2016. годину
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за април 2017. године
 • САЖЕТАК Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2016. годину
Друге организације
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Ревидованог регионалног плана управљања отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона на животну средину
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Споменика природе Лисине
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Бела Црква
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Дунав Велико Градиште”, Велико Градиште
ОГЛАСИ

Поделите: