Објављен „Службени гласник РС“ број 49 од 31.5.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

 

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 49 од 31.5.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима, критеријумима и поступку за добијање права на коришћење еколошког знака, елементима, изгледу и начину употребе еколошког знака за производе и услуге
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
Правосуђе
 • ОДЛУКА о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборног члана Државног већа тужилаца из реда адвоката
Други државни органи и државне организације
 • ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА Агенције за осигурање депозита
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и начину упућивања осигураних лица на лечење у иностранство
 • ОДЛУКА о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање
Друге организације
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП „Србијагас”, Нови Сад
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „Београдске електране”, Београд
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Сигас д.о.о. Пожега
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „Топлана — Шабац”, Шабац
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, „Boss Construction” д.о.о. Стари Трстеник
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „Градска топлана”, Зрењанин
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, „Родгас” а.д. Бачка Топола
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „Други октобар”, Вршац
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП Чока, Чока
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП „Врбас-гас”, Врбас
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, „Сомбор-гас” д.о.о. Сомбор
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Julieta д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка”, Бачка Паланка
ОГЛАСИ

Поделите: