Правилник о ближим условима, критеријумима и поступку за добијање права на коришћење еколошког знака, елементима, изгледу и начину употребе еколошког знака за производе и услуге

Садржај

„Службени гласник РС“, број 49/2016

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују услови, критеријуми и поступак за добијање права на коришћење еколошког знака, елементи, изглед и начин употребе еколошког знака за производе и услуге.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) група производа јесу производи сличне намене у погледу њихове употребе или производи који имају сличне функционалне карактеристике и слични су у погледу односа потрошача према њима;

2) еколошки знак (у даљем тексту: Еко знак) је ознака производа који задовољава услове прописане овим правилником;

3) животни циклус производа представља узастопне и међусобно повезане фазе производа, од набавке сировина до његовог коначног одлагања;

4) заинтересована страна јесте појединац или група која је заинтересована за учинак одређеног облика организовања у заштити животне средине, односно појединац или група на коју тај учинак утиче;

5) критеријуми за доделу Еко знака јесу документи који успостављају посебне захтеве које производ мора да испуњава да би био означен Еко знаком;

6) носилац Еко знака је подносилац захтева коме је одобрено право на коришћење Еко знака;

7) перформанса животне средине је резултат управљања оним карактеристикама производа које имају утицаја на животну средину, а које спроводи произвођач;

8) подносилац захтева јесте било који произвођач, испоручилац услуге, трговац на велико или продавац на мало који подноси захтев за добијање права на коришћење Еко знака;

9) провера еколошког означавања је поступак процене да ли производ испуњава одговарајуће критеријуме за означавање Еко знаком;

10) програм еколошког означавања је добровољни програм заснован на разматрању животног циклуса производа и условима за производ, који се односе на заштиту животне средине, у оквиру кога се додељује право на коришћење еколошког знака, којим се потврђује укупна погодност производа за животну средину у оквиру одређене групе производа;

11) производ је било која роба или услуга у складу са прописима којима се уређује област роба и услуга;

12) утицај на животну средину јесте свака промена која се односи на животну средину, без обзира на то да ли је корисна или штетна по животну средину, а која је у потпуности или делимично последица утицаја производа на животну средину током његовог животног циклуса;

13) услови за доделу права на коришћење Еко знака јесу општи захтеви које производ мора да испуњава да би био означен Еко знаком.

Члан 3.

Услови за добијање права на коришћење Еко знака су да:

1) је производ произведен на територији Републике Србије;

2) производ испуњава одговарајуће критеријуме из члана 4. овог правилника.

Еко знак се не утврђује за супстанце или препарате који су класификовани као веома токсични, токсични, опасни по животну средину, карциногени, токсични по репродукцију или мутагени, у складу са прописима којима се уређује класификација хемикалија.

Изузетно од става 2. овог члана, Еко знак се може утврдити за производ који садржи опасне материје, ако су концентрације опасних материја у границама дозвољених вредности, у складу са прописима.

Члан 4.

Критеријуми за добијање права на коришћење Еко знака утврђени су према перформансама животне средине производа, узимајући у обзир стратешке циљеве у области животне средине, на научној основи и односе се на целокупан животни циклус производа, односно групе производа и садрже захтеве који обезбеђују да се производ са Еко знаком адекватно примењује, у складу са сврхом за коју је намењен.

У одређивању критеријума из става 1. овог члана, узима се у обзир нарочито:

1) најзначајнији утицај на животну средину, нарочито на климатске промене, утицај на природу и биодиверзитет, потрошњу енергије и коришћење ресурса, генерисање отпада, емисије у све медије животне средине, све врсте загађивања као и испуштања опасних материја;

2) могућност замене опасних материја мање опасним, где год је то технички изводљиво;

3) потенцијал за умањење утицаја на животну средину услед трајности производа и могућности његове поновне употребе;

4) однос између користи по животну средину и оптерећења по животну средину, укључујући и аспекте безбедности и здравља људи у различитим фазама животног циклуса производа;

5) социјални и етички аспекти кроз позивање на међународне конвенције и споразуме, као и на одговарајуће српске стандарде, односно, ако нема објављених српских стандарда, кроз позивање на међународне, европске или националне стандарде других држава и на кодексе понашања, где је то могуће;

6) критеријум успостављен за друге ознаке о заштити животне средине, нарочито оне званично признате, национално или регионално, за СРПС ИСО 14024 тип И ознаке о заштити животне средине, у случајевима када постоје за конкретну групу производа.

Члан 5.

Критеријуми за добијање права на коришћење Еко знака из члана 4. овог правилника за сваку групу производа дати су у прилозима који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део, и то:

1) Прилог 3 – Критеријуми за доделу Еко знака за оплемењиваче земљишта;

2) Прилог 4 – Критеријуми за доделу Еко знака за танки упијајући папир;

3) Прилог 5 – Критеријуми за доделу Еко знака за детергенте за прање веша;

4) Прилог 6 – Критеријуми за доделу Еко знака за изворе светлости;

5) Прилог 7 – Критеријуми за доделу Еко знака за папир за фотокопирање и графички папир;

6) Прилог 8 – Критеријуми за доделу Еко знака за персоналне рачунаре;

7) Прилог 9 – Критеријуми за доделу Еко знака за детергенте за машинско прање посуђа;

8) Прилог 10 – Критеријуми за доделу Еко знака за обућу;

9) Прилог 11 – Критеријуми за доделу Еко знака за преносне рачунаре;

10) Прилог 12 – Критеријуми за доделу Еко знака за детергенте за ручно прање посуђа;

11) Прилог 13 – Критеријуми за доделу Еко знака за вишенаменска средства за чишћење и средства за чишћење санитарија;

12) Прилог 14 – Критеријуми за доделу Еко знака за тврде облоге;

13) Прилог 15 – Критеријуми за доделу Еко знака за телевизоре;

14) Прилог 16 – Критеријуми за доделу Еко знака за услуге туристичког смештаја;

15) Прилог 17 – Критеријуми за доделу Еко знака за услуге кампа;

16) Прилог 18 – Критеријуми за доделу Еко знака за мазива;

17) Прилог 19 – Критеријуми за доделу Еко знака за штампани папир;

18) Прилог 20 – Критеријуми за доделу Еко знака за средства за супстрате за гајење биљака;

19) Прилог 21 – Критеријуми за доделу Еко знака за топлотне пумпе;

20) Прилог 22 – Критеријуми за доделу Еко знака за текстилне подне облоге;

21) Прилог 23 – Критеријуми за доделу Еко знака за дрвене подне облоге;

22) Прилог 24 – Критеријуми за доделу Еко знака за дрвени намештај;

23) Прилог 25 – Критеријуми за доделу Еко знака за новински рото папир;

24) Прилог 26 – Критеријуми за доделу Еко знака за детергенте за индустријске и професионалне сврхе за машинско прање посуђа;

25) Прилог 27 – Критеријуми за доделу Еко знака за детергенте за индустријске и професионалне сврхе за машинско прање веша;

26) Прилог 28 – Критеријуми за доделу Еко знака за санитарне арматуре.

Члан 6.

Предлог нових или ревизија постојећих критеријума из члана 5. овог правилника врши се ако:

1) су предложени критеријуми засновани на подацима који се односе на перформансе животне средине за најбољих 10–20% производа доступних на тржишту Републике Србије и то у погледу вредности остварених перформанси животне средине током свих фаза животног циклуса тих производа, у тренутку подношења предлога критеријума;

2) се проценат из става 1. тачка 1) овог члана утврђује за сваки појединачни случај, са циљем да промовише производе са најбољим односом према животној средини, али и да обезбеди корисницима могућност одговарајућег избора;

3) се узме у обзир однос између користи по животну средину и оптерећења по животну средину, укључујући и аспекте безбедности и здравља људи где је прикладно, социјалне и етичке аспекте као што су позивање на међународне конвенције и споразуме као и на одговарајуће међународне и националне стандарде и кодексе понашања;

4) је предложени критеријум заснован на најзначајнијим утицајима производа на животну средину и изражен што је могуће јасније преко одговарајућих мерљивих перформанси животне средине;

5) је предложени критеријум заснован на комплетним подацима и информацијама, који у мери којој је могуће представљају целокупно тржиште;

6) је предложени критеријум заснован на подацима целокупног животног циклуса производа и мерљивим утицајима на животну средину, где је применљиво у складу са Европским референтним подацима за животни циклус (ЕЛЦД);

7) се узму у обзир ставови заинтересованих страна које узимају учешће кроз процес консултација;

8) се гарантује усаглашеност са постојећим законским оквиром и применљивост на групу производа у погледу дефиниција, метода испитивања као и техничке и административне документације;

9) се узме у обзир релевантна политика и претходни рад у другим повезаним групама производа.

Критеријуми из става 1. овог члана садрже предмет и подручје примене за групу производа, циљеве у вези са животном средином, начине за процену испуњености критеријума, образложење примене, приказ користи по животну средину које ће настати њиховим увођењем, као и однос критеријума и показатеља у животној средини и могу бити преузети као критеријуми за Еко знак Републике Србије од друге шеме означавања о заштити животне средине, у складу са захтевима стандарда СРПС ИСО 14024 – Означавање о заштити животне средине типа И, за групу производа за коју критеријуми нису утврђени овим правилником.

Члан 7.

Поступак за добијање права на коришћење Еко знака покреће се подношењем захтева за добијање Еко знака министарству надлежном за послове заштите животне средине, у складу са законом којим се уређује заштита животне средине, на обрасцу датом у Прилогу 1 – Захтев за доделу Еко знака, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Захтев из става 1. овог члана садржи:

1) податке о подносиоцу захтева;

2) податке о производу за који се тражи додела Еко знака са подацима који упућују на испуњеност услова за доделу права на коришћење Еко знака.

Уз захтев се подносе докази о испуњености услова, и то:

1) извод из одговарајућег регистра;

2) опис производа и опис постигнутог унапређења у односу на сличне производе других произвођача или на његове раније производе исте врсте;

3) техничка спецификација;

4) извештај о резултатима лабораторијских испитивања од стране акредитоване лабораторије;

5) извештај о резултатима мерења од стране акредитоване контролне организације;

6) документ о резултатима испитивања, мерења и анализа, који потврђује испуњеност прописаних критеријума;

7) делови пројектне документације који могу да послуже као доказ;

8) друга документација која може бити од значаја за утврђивање испуњености прописаних услова (према СРПС ИСО 9001, СРПС ИСО 14001, ЕМАС, СРПС ИСО 50001, ЦЕ знак и сл.);

9) доказ о уплаћеним таксама.

Акт о додели права на коришћење Еко знака доноси министарство надлежно за послове заштите животне средине у складу са законом којим се уређује заштита животне средине.

Члан 8.

Елементи и изглед Еко знака дати су на графичком приказу у Прилогу 2 – Елементи и изглед Еко знака, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 9.

Еко знак се може истицати само у вези са производима који носе Еко знак и само на промотивном материјалу везаном за производ који носи Еко знак.

Еко знак се може истицати на производу након добијања акта о додели права на коришћење Еко знака за тај производ уз навођење броја тог акта.

Еко знак се може истицати на производу, амбалажи и документацији везаној за производ, на местима која су лако видљива.

Еко знак се употребљава у виду логотипа, према потреби, на начин да је знак видљив, читко написан и неизбрисив и може се употребљавати у комерцијалне и рекламне сврхе.

Члан 10.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о ближим условима и поступку за добијање права на коришћење еколошког знака, елементима, изгледу и начину употребе еколошког знака за производе, процесе и услуге („Службени гласник РС”, број 3/09).

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Прилог 1 – Захтев за доделу Еко знака
Прилог 2 – Елементи и изглед Еко знака
Прилог 3 – Критеријуми за доделу Еко знака за оплемењиваче земљишта
Прилог 4 – Критеријуми за доделу Еко знака за танки упијајући папир
Прилог 5 – Критеријуми за доделу Еко знака за детергенте за прање веша
Прилог 6 – Критеријуми за доделу Еко знака за изворе светлости
Прилог 7 – Критеријуми за доделу Еко знака за папир за фотокопирање и графички папир
Прилог 8 – Критеријуми за доделу Еко знака за персоналне рачунаре
Прилог 9 – Критеријуми за доделу Еко знака за детергенте за машинско прање посуђа
Прилог 10 – Критеријуми за доделу Еко знака за обућу
Прилог 11 – Критеријуми за доделу Еко знака за преносне рачунаре
Прилог 12 – Критеријуми за доделу Еко знака за детергенте за ручно прање посуђа
Прилог 13 – Критеријуми за доделу Еко знака за вишенаменска средства за чишћење и средства за чишћење санитарија
Прилог 14 – Критеријуми за доделу Еко знака за тврде облоге
Прилог 15 – Критеријуми за доделу Еко знака за телевизоре
Прилог 16 – Критеријуми за доделу Еко знака за услуге туристичког смештаја
Прилог 17 – Критеријуми за доделу Еко знака за услуге кампа
Прилог 18 – Критеријуми за доделу Еко знака за мазива
Прилог 19 – Критеријуми за доделу Еко знака за штампани папир
Прилог 20 – Критеријуми за доделу Еко знака за средства за супстрате за гајење биљака
Прилог 21 – Критеријуми за доделу Еко знака за топлотне пумпе
Прилог 22 – Критеријуми за доделу Еко знака за текстилне подне облоге
Прилог 23 – Критеријуми за доделу Еко знака за дрвене подне облоге
Прилог 24 – Критеријуми за доделу Еко знака за дрвени намештај
Прилог 25 – Критеријуми за доделу Еко знака за новински рото папир
Прилог 26 – Критеријуми за доделу Еко знака за детергенте за индустријске и професионалне сврхе за машинско прање посуђа
Прилог 27 – Критеријуми за доделу Еко знака за детергенте за индустријске и професионалне сврхе за машинско прање веша
Прилог 28 – Критеријуми за доделу Еко знака за санитарне арматуре

Поделите: