Правилник о пореској пријави за порез по одбитку

Службени гласник РС“, број 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014-испр., 14/2016, 21/2017, 20/2018, 104/2018, 96/2019 и 132/2021

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се:

1) начин и поступак подношења и евидентирања, садржина пореске пријаве за порез и доприносе који се плаћају по одбитку за исплате прихода физичким лицима у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана, односно законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: порез по одбитку), као и начин плаћања пореза по одбитку на јединствени уплатни рачун, која се подноси на Обрасцу ППП-ПД – Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

2) начин и поступак подношења измењене пореске пријаве за порезе по одбитку који су доспели за плаћање до 28. фебруара 2014. године и за које су поднете прописане пореске пријаве Пореској управи, као и начин плаћања пореза по одбитку на прописане уплатне рачуне јавних прихода, по овим пријавама;

3) садржина потврде о плаћеном порезу по одбитку која се издаје на Обрасцу ППП-ПО – Потврда о плаћеним порезима и доприносима по одбитку за 20___ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Пореска пријава за порез по одбитку је извештај који се подноси Пореској управи (у даљем тексту: појединачна пореска пријава) и садржи:

1) збирне податке о обрачунатом порезу по одбитку од стране једног пореског плаца за све примаоце прихода;

2) појединачне податке о обрачунатом порезу по одбитку од стране једног пореског плаца за сваког примаоца прихода.

Члан 3.

Појединачна пореска пријава подноси се пре сваке исплате прихода на који се обрачунава и плаћа порез по одбитку, као и пре сваког плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање када се ти доприноси плаћају без исплате зараде.

Појединачна пореска пријава подноси се и за порезе по одбитку који су доспели за плаћање до 28. фебруара 2014. године за које нису поднете прописане пореске пријаве.

Појединачна пореска пријава, као и измењена појединачна пореска пријава подносе се искључиво у електронском облику:

1) као јединствени запис исказан XML језиком, електронским путем преко портала Пореске управе;

2) попуњавањем појединачне пореске пријаве у оквиру корисничке апликације на порталу Пореске управе;

3) употребом рачунарског сервиса – директном везом између Пореске управе и пореског обвезника, уз помоћ апликације сертификоване (одобрене) од стране Пореске управе.

Подношење појединачне пореске пријаве у оквиру корисничке апликације на порталу Пореске управе из става 3. тачка 2) овог члана ограничено је на 50 прималаца прихода у Обрасцу ППП-ПД, део 3. Подаци о примаоцима/физичким лицима и врстама прихода.

За број прималаца прихода већи од 50, подносилац пореске пријаве подноси одговарајући број појединачних пореских пријава.

Изузетно од става 1. овог члана, банка као исплатилац прихода може извршити исплату камате, укључујући и приписивање камате (у даљем тексту: исплата камате) на штедне улоге својим депонентима пре подношења појединачне пореске пријаве.

Код исплате камате из става 6. овог члана, банка је дужна да поднесе појединачну пореску пријаву, обрачуна и плати порез по одбитку на дан исплате камате, а најкасније првог наредног дана када ради платни промет, ако у моменту исплате камате платни промет није радио.

Подносилац пореске пријаве који као послодавац користи олакшице за запошљавање нових лица сагласно закону којим се уређује порез на доходак грађана и закону којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање, подноси појединачне пореске пријаве тако што у једној пријави исказује податке само за лица за која користи једну исту врсту олакшице.

Подносилац пореске пријаве из става 8. овог члана подноси онолико посебних појединачних пореских пријава колико истоврсних олакшица сагласно законима из става 8. овог члана користи, а за лица за која не користи олакшице подноси посебну појединачну пореску пријаву.

Члан 4.

Појединачну пореску пријаву може да поднесе порески обвезник, порески платац, порески пуномоћник или друго лице које је порески обвезник, односно порески платац овластио за подношење пореске пријаве, законски заступник и заступник по службеној дужности (у даљем тексту: подносилац пореске пријаве).

Подносилац пореске пријаве дужан је да електронски потпише појединачну пореску пријаву у складу за законом којим се уређује електронски потпис.

Члан 5.

Ако појединачна пореска пријава садржи недостатке у погледу формалне исправности и математичке тачности, Пореска управа у електронском облику обавештава подносиоца пореске пријаве о тим недостацима.

Појединачна пореска пријава из става 1. овог члана не сматра се поднетом.

Обавештење из става 1. овог члана садржи информацију о формалним недостацима и математичким нетачностима.

По добијању обавештења из става 1. овог члана, подносилац пореске пријаве је дужан да отклони идентификоване недостатке и поднесе тако исправљену појединачну пореску пријаву.

Исправљена појединачна пореска пријава из става 4. овог члана не сматра се измењеном пореском пријавом.

Члан 6.

Појединачна пореска пријава сматра се поднетом када Пореска управа потврди формалну исправност и математичку тачност исказаних података, додели број пријаве, број одобрења за плаћање укупног износа обавезе по том основу и у електронском облику о томе достави обавештење подносиоцу пореске пријаве.

Пореска управа на основу података из појединачне пореске пријаве и броја одобрења за плаћање из става 1. овог члана по плаћању обавезе по свакој појединачној пореској пријави распоређује средства по територијама и уплатним рачунима јавних прихода и саставља рекапитулацију, као основ за пренос средстава са јединственог уплатног рачуна на уплатне рачуне јавних прихода.

Појединачни распоред средстава по броју одобрења за плаћање, територији, рачуну и износу, који је саставни део рекапитулације, представља основ за књижење у пореском рачуноводству на дан преноса средства на одговарајуће уплатне рачуне јавних прихода.

Подаци садржани у рекапитулацији из става 2. овог члана нису од значаја за пословне и пореске књиге подносиоца пореске пријаве.

Члан 6а.

Након добијања обавештења из члана 6. став 1. овог правилника, у налог за уплату, односно налог за пренос средстава (у даљем тексту: налог за плаћање) уписује се јединствени уплатни рачун за порезе по одбитку, број одобрења за плаћање и износ обавезе која се плаћа по том основу.

Обавеза се може измирити плаћањем једним налогом или плаћањем са више налога са позивом на исти број одобрења за плаћање.

Број одобрења за плаћање обавезно се уписује и у налог за плаћање, односно у налог за исплату готовине за плаћање било ког прихода који се исказује у појединачној пореској пријави, а који се исплаћује примаоцима прихода.

Број одобрења за плаћање који се генерише по моделу 97 уписује се:

1) у налогу за плаћање из ст. 1. и 3. овог члана у поље: позив на број (одобрење),

2) у налогу за исплату готовине из става 3. овог члана: у поље – позив на број (задужење).

У налог за плаћање, односно налог за исплату готовине из ст. 1. и 3. овог члана обавезно се уноси и одговарајућа шифра плаћања прописана актом Народне банке Србије који уређује облик, садржину и начин коришћења јединствених инструмената платног промета.

Пореска управа на својој интернет страни објављује шифре плаћања из става 5. овог члана за које се обавезно уноси број одобрења за плаћање.

Банка којој је поднет налог из ст. 1. и 3. овог члана прво проверава модуларну исправност (модел 97) броја одобрења за плаћање.

Ако је број одобрења за плаћање модуларно исправан, банка проверава да ли је Пореска управа доделила тај број исплатиоцу прихода који је наведен у налогу за плаћање, односно у налогу за исплату готовине.

Проверу из става 7. овог члана банка врши електронским упитом у базу података Пореске управе.

Банка извршава налог из ст. 1. и 3. овог члана искључиво ако исплатилац прихода наведен у том налогу има ПИБ, односно ЈМБГ исплатиоца прихода којем је Пореска управа доделила проверавани број одобрења за плаћање.

Ако плаћање врши друго лице уместо исплатиоца прихода, банка извршава налог из ст. 1. и 3. овог члана искључиво ако тај налог у пољу позив на број (задужење) садржи и податке о ПИБ, односно ЈМБГ исплатиоца прихода којем је Пореска управа доделила проверавани број одобрења за плаћање.

Банка неће извршити налог из ст. 1. и 3. овог члана ако:

1) не садржи прописане обавезне елементе, или

2) ако је број одобрења за плаћање модуларно неисправан, или

3) број одобрења за плаћање није додељен лицу које налаже плаћање, односно исплатиоцу прихода за рачун којег се плаћање врши.

Банка може извршити налог ако у року од 10 секунди од упућивања Пореској управи упита из става 9. овог члана не добије од Пореске управе електронски одговор на тај упит.

Изузетно од става 3. овог члана, банка као исплатилац прихода може извршити исплату камате на штедне улоге својим депонентима без позива на број одобрења из става 1. овог члана.

Члан 7.

Обавештење из члана 5. овог правилника, које садржи информацију о формалним недостацима и математичким нетачностима, као и информација из члана 6. овог правилника, која садржи потврду о формалној исправности и математичкој тачности исказаних података, број пријаве, број одобрења за плаћање укупног износа обавезе по том основу, доступни су на порталу Пореске управе у оквиру корисничке апликације.

Пореска управа на адресу електронске поште, која је од стране подносиоца пореске пријаве одређена за пријем електронске поште, обавештава подносиоца пореске пријаве о доступности обавештења и информације из става 1. овог члана.

Члан 8.

Појединачну пореску пријаву по службеној дужности подноси Пореска управа уместо пореског обвезника, односно пореског плаца, у случају када порески обвезник, односно порески платац пропусти да је поднесе у року прописаном законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање.

На захтев Пореске управе Централни регистар обавезног социјалног осигурања у електронском облику доставља Пореској управи податке потребне за подношење појединачне пореске пријаве по службеној дужности, у року од три дана од дана достављања захтева.

Износ обавезе за порезе по одбитку исказан појединачном пореском пријавом из става 1. овог члана одређује се за најнижу месечну основицу доприноса у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање.

Члан 9.

Пореска управа поштом обавештава пореског обвезника, односно пореског плаца, да је уместо њега поднела појединачну пореску пријаву по службеној дужности.

Обавештење из става 1. овог члана, обавезно садржи:

1) назив/име и презиме, седиште/пребивалиште, ПИБ/ЈМБГ пореског обвезника, односно пореског плаца;

2) идентификациони број пријаве;

3) правни основ за подношење појединачне пореске пријаве по службеној дужности;

4) да је по основу те пријаве порески обвезник, односно порески платац задужен за износ обавезе за порезе по одбитку утврђене на најнижу месечну основицу доприноса, а за број прималаца према евиденцији Пореске управе;

5) да камата за неплаћене пореске обавезе почиње да тече првог наредног дана од дана настанка пореске обавезе у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање;

6) да је неподношењем појединачне пореске пријаве начињен прекршај по одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20 и 96/21 – у даљем тексту: ЗПППА);

7) да је појединачна пореска пријава поднета по службеној дужности доступна на порталу Пореске управе у оквиру корисничке апликације;

8) да се обавеза утврђена у појединачној пореској пријави по службеној дужности плаћа на прописани јединствени уплатни рачун за порезе по одбитку са позивом на број одобрења који је Пореска управа доделила тој пријави.

Појединачна пореска пријава из члана 8. став 1. овог правилника сматра се првобитном појединачном пореском пријавом.

Члан 10.

Образац ППП-ПД састоји се из три дела, и то:

1) 1. Подаци о пријави;

2) 2. Подаци о послодавцу/исплатиоцу прихода;

3) 3. Подаци о примаоцима/физичким лицима и врстама прихода.

Члан 11.

У Образац ППП-ПД, део 1. Подаци о пријави, уноси се:

1) Под редним бројем 1.1 Врста пријаве – ознака једне од наведених врста пријава, и то:

– општа пријава (ознака 1);

– пријава по службеној дужности (ознака 2);

– пријава по члану 182б ЗПППА (ознака 3);

– пријава по налазу контроле (ознака 4);

– пријава по одлуци суда (ознака 5).

Општа пријава се подноси пре сваке исплате прихода за које се плаћа порез по одбитку, изузев у случају из члана 3. став 6. овог правилника. Ако се зарада исплаћује у деловима, општа пријава се подноси онолико пута у колико делова се зарада исплаћује. За сваки део зараде у општој пријави подаци се исказују у складу са износом зараде који се исплаћује и пореза по одбитку који се плаћају, односно подаци се не исказују кумулативно.

Пријаву по службеној дужности подноси Пореска управа уместо пореског обвезника, односно пореског плаца, у случају када порески обвезник, односно порески платац пропусти да поднесе општу пријаву у року прописаном законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање.

Пореску пријаву у складу са чланом 182б ЗПППА подноси порески обвезник, односно порески платац који самоиницијативно пријављује дуговани износ пореза увећан за обрачунату камату, за који није поднео пореску пријаву. Пореска пријава у складу са чланом 182б ЗПППА подноси се за сваки датум настанка пореске обавезе, односно за сваки обрачунски период за који је настала обавеза за порезе по одбитку.

Пријаву по налазу контроле коју је на основу решења донетог након спроведене пореске контроле сачинила Пореска управа подноси порески обвезник.

Пореска пријава по налазу контроле у пољу под редним бројем 1.1 Врсте пријаве садржи ознаку 4 – пријава по налазу контроле, а у пољу под редним бројем 1.6 По налазу контроле/одлуци суда садржи број решења Пореске управе, док у пољу под редним бројем 1.6а Основ – садржи одговарајућу ознаку прописану овим правилником.

Ако порески обвезник не поднесе пореску пријаву по налазу контроле, Пореска управа подноси пореску пријаву уместо пореског обвезника.

Пореска пријава по налазу контроле подноси се за сваки датум настанка пореске обавезе.

Пријава по одлуци суда подноси се на основу правноснажне судске одлуке. Ако се одлуком суда наложи плаћање нових врста прихода, порески обвезник подноси појединачну пореску пријаву која у пољу под редним бројем 1.1 Врсте пријаве садржи ознаку 5 – пријава по одлуци суда, а у поље под редним бројем 1.6 По налазу контроле/одлуци суда уписује број судске одлуке, док поље 1.6а остаје непопуњено.

Пореска пријава по одлуци суда подноси се за сваки датум настанка пореске обавезе, односно за сваки обрачунски период обухваћен одлуком суда, уколико је тај период краћи од календарске године. Уколико је период обухваћен одлуком суда календарска година подноси се годишња појединачна пореска пријава за ту календарску годину.

2) Под редним бројем 1.2 Обрачунски период – месец и година за који се врши исплата зараде, односно доприноса за обавезно социјално осигурање, ако није било исплате зарада, као и у случају исплате прихода ван радног односа на које се плаћају и прописани доприноси за обавезно социјално осигурање. Ознака К се уписује ако се врши коначна исплата зараде за обрачунски период. Уколико се подноси годишња пријава по одлуци суда у поље 1.2 Обрачунски период, уписује се први календарски месец (01) и година за коју се пријава подноси, као и ознака Г.

3) Под редним бројем 1.3 Датум настанка пореске обавезе – датум настанка опорезивог догађаја у складу са законом.

Ово поље попуњава се код пријаве по службеној дужности, код пријаве по члану 182б ЗПППА и код пријаве по налазу контроле. У осталим случајевима ово поље се не попуњава.

4) Под редним бројем 1.4 Датум плаћања – уписује се:

(1) датум када је планирана исплата прихода у случају подношења опште пријаве, односно измирење настале обавезе у случајевима подношења пријаве по члану 182б ЗПППА и пријаве по одлуци суда;

(2) датум када је Пореска управа поднела пореску пријаву по службеној дужности;

(3) датум доношења решења у случају пријаве која се подноси по налазу контроле.

Датум наведен под редним бројем 1.4 не може бити нерадни дан, односно дан када не ради платни промет.

5) Под редним бројем 1.5 Измена пријаве – ознака једне од наведених измена, и то:

(1) Измењена појединачна пореска пријава у складу са чланом 40. ЗПППА (ознака 1);

Измењена пореска пријава садржи промењене податке и податке који остају исти.

Приликом предаје измењене пореске пријаве порески обвезник у поље под редним бројем 1.1 Врста пријаве уписује врсту пријаве коју овом пријавом мења, и то: општу пријаву, пријаву по службеној дужности, пријаву у складу са чланом 182б ЗПППА и пријаву по одлуци суда.

У поље под редним бројем 1.5 Измена пријаве уписује ознаку 1, а у поље под редним бројем 1.5а Идентификациони број пријаве уписује идентификациони број пријаве коју мења. Поља под редним бр. 1.6 и 1.6а се не попуњавају. У пољу под редним бројем 2.2 Порески идентификациони број (ПИБ или ЈМБГ) уноси се порески идентификациони број или јединствени матични број грађана из првобитно поднете пријаве. Сви остали подаци које садржи првобитно поднета пријава могу бити промењени, осим датума плаћања дана који је наведен као датум плаћања или након тог датума. Измењеном пријавом се могу додавати нови примаоци прихода, као и нове врсте прихода постојећим примаоцима прихода. Измењеном пријавом се могу брисати постојећи примаоци прихода, као и врсте прихода тако што се у поље 3.6 Шифра врсте прихода уписује ознака 1 00 000 00 1, у поља од 3.7 до 3.16 уписују се износи 0,00 а поље 3.17 МФП се не попуњава. У осталим пољима се понављају подаци из пријаве која се мења.

У измењеној пријави обавезно се исказује камата и то износ камате обрачунате од датума настанка пореске обавезе уписаног у поље 1.3. измењене пријаве до датума плаћања уписаног у поље 1.4. измењене пријаве, а ако нема основа за обрачун камате, у поља „камата“ уписује се износ 0,00.

Обавезе настале по основу измењене пореске пријаве се плаћају по истом броју одобрења за плаћање који је додељен првобитно поднетој пријави.

(2) Измена појединачне пореске пријаве по налазу контроле (ознака 2);

Измена појединачне пореске пријаве по налазу контроле подноси се на основу решења донетог након спроведене пореске контроле и не сматра се измењеном пореском пријавом у смислу члана 40. ЗПППА.

У пореској пријави која се мења по налазу контроле у поље под редним бројем 1.1 Врсте пријаве уписује се врста пријаве која се тим решењем мења. У поље под редним бројем 1.5 Измена пријаве уписује се ознака 2, а у поље под редним бројем 1.5а Идентификациони број пријаве уписује се идентификациони број пријаве која се мења овом пријавом, у поље под редним бр. 1.6 По налазу контроле/одлуци суда уписује се број решења Пореске управе, док у поље 1.6а Основ уписује се одговарајућа ознака прописана овим правилником.

Унос података у остала поља пријаве која се мења по налазу контроле врши се на начин као код измењене појединачне пореске пријаве (ознака 1).

(3) Измена појединачне пореске пријаве по одлуци суда (ознака 3).

Измена појединачне пореске пријаве по одлуци суда подноси се на основу правноснажне судске одлуке и не сматра се измењеном пореском пријавом у смислу члана 40. ЗПППА.

Приликом предаје пореске пријаве измењене по одлуци суда порески обвезник у поље под редним бројем 1.1 Врсте пријаве уписује врсту пријаве коју му је том одлуком наложено да мења.

У поље под редним бројем 1.5 Измена пријаве уписује ознаку 3, а у поље под редним бројем 1.5а Идентификациони број пријаве уписује идентификациони број пријаве коју мења овом пријавом, а у поље под редним бројем 1.6 По налазу контроле/одлуци суда уписује број судске одлуке, док поље 1.6а остаје непопуњено.

Унос података у остала поља пријаве која се мења по одлуци суда врши се на начин као код измењене појединачне пореске пријаве (ознака 1).

6) Под редним бројем 1.5а Идентификациони број пријаве – број пријаве која се мења.

7) Под редним бројем 1.6 По налазу контроле/одлуци суда:

– број решења пореске контроле, када је у пољу под редним бројем 1.1 Врста пријаве наведена ознака 4 и/или на редном броју 1.5 наведена ознака 2;

– број одлуке суда, када је у пољу под редним бројем 1.1 Врста пријаве наведена ознака 5 и/или на редном броју 1.5 наведена ознака 3;

У осталим случајевима ово поље се не попуњава.

8) Под редним бројем 1.6а Основ – ознака решења:

– у поступку по жалби у првом степену (ознака 1);

– у поступку по жалби у другом степену (ознака 2);

– на основу одлуке Управног суда (ознака 3).

Ово поље попуњава се само у случајевима када су донета решења у поступку по жалби.

9) Под редним бројем 1.7 Најнижа основица – уноси се број прималаца зараде са пријаве за које је послодавац обрачунао доприносе за обавезно социјално осигурање на најнижу законом прописану основицу.

У Образац ППП-ПД, део 2. Подаци о послодавцу/исплатиоцу прихода, уноси се:

1) Под редним бројем 2.1 Тип исплатиоца – ознака једног од наведених типова, и то:

– за правно лице које се не финансира из буџета (ознака 1);

– за правно лице које се финансира из буџета (ознака 2);

– за представништво, односно огранак страног лица (ознака 3);

– за предузетника, односно предузетника паушалца (ознака 4);

– за физичко лице (ознака 5);

– за Војску Републике Србије (ознака 6);

– за предузетника пољопривредника (ознака 7).

Правним лицем које се финансира из буџета сматра се лице са списка корисника јавних средстава који се доноси у складу са законом којим се уређује буџетски систем.

2) Под редним бројем 2.2 Порески идентификациони број (ПИБ или ЈМБГ) – у зависности од типа исплатиоца уноси се порески идентификациони број или јединствени матични број грађана.

3) Под редним бројем 2.3. Број запослених – укупан број запослених код исплатиоца прихода на последњи дан обрачунског периода наведен у пољу под редним бројем 1.2 Обрачунски период.

Ово поље је обавезно ако се појединачна пореска пријава подноси за коначну исплату зараде или прихода који имају карактер зараде.

4) Под редним бројем 2.4 ЈМБГ подносиоца појединачне пореске пријаве – јединствени матични број грађана подносиоца појединачне пореске пријаве.

5) Под редним бројем 2.5 Матични број – матични број добијен од стране Агенције за привредне регистре.

6) Под редним бројем 2.6 Назив/Презиме и име – назив или презиме и име исплатиоца прихода.

7) Под редним бројем 2.7 Седиште/Пребивалиште – податак о шифри општине седишта или пребивалишта исплатиоца прихода.

Шифра се уписује из правилника којим се прописују услови и начин вођења рачуна за уплату јавних прихода.

8) Под редним бројем 2.8 Телефон контакт особе – податак о телефону контакт особе исплатиоца прихода.

9) Под редним бројем 2.9 Улица и број – податак о адреси исплатиоца прихода.

10) Под редним бројем 2.10 Електронска пошта – податак о електронској адреси подносиоца појединачне пореске пријаве на коју се доставља обавештење из члана 7. став 2. овог правилника.

Подаци из поља 2.1, 2.2, 2.4 и 2.10 су обавезни подаци.

У Образац ППП-ПД, део 3. Подаци о примаоцима/физичким лицима и врстама прихода, уноси се:

1) Под редним бројем 3.1 Р. Б. – податак о редном броју примаоца прихода.

2) Под редним бројем 3.2 V.I. (врста идентификације примаоца прихода) – ознака једног од идентификатора примаоца прихода, и то:

– јединствени матични број грађана (ознака 1);

– избегличка легитимација (ознака 2);

– пасош (ознака 3);

– посебна ознака (ознака 4);

– остало (ознака 9).

3) Под редним бројем 3.3 Податак за идентификацију лица – податак у зависности од унете ознаке у пољу под редним бројем 3.2 V.I. (врста идентификације примаоца прихода), уноси се:

– јединствени матични број грађана;

– број избегличке легитимације;

– број пасоша;

– посебна ознака за случајеве одобрене од стране Пореске управе;

– остало.

4) Под редним бројем 3.4 Презиме – презиме примаоца прихода.

5) Под редним бројем 3.4а Име – име примаоца прихода.

6) Под редним бројем 3.5 Пребивалиште – податак о шифри општине пребивалишта, односно боравишта примаоца прихода.

Шифра се уписује из правилника којим се прописују услови и начин вођења рачуна за уплату јавних прихода.

7) Под редним бројем 3.6 Шифра врсте прихода – шифра која на јединствен начин одређује врсту прихода.

Шифра врсте прихода састоји се од девет цифара, и то: V ПП ОВП ОЛ Б.

Значење појединих цифара шифре врсте прихода је:

– V – верзија каталога врсте прихода која се означава цифром 1;

– ПП – врста примаоца прихода;

– ОВП – ознака врсте прихода;

– ОЛ – олакшица;

– Б – стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем – бенефицирани стаж.

Одређивање врсте примаоца прихода врши се избором једне од следећих понуђених ознака врста примаоца:

– запослени (ознака 01);

– оснивач и чланови привредног друштва запослени у свом привредном друштву (ознака 02);

– лице осигурано по основу самосталне делатности укључујући самосталне уметнике (ознака 03);

– лице осигурано по основу пољопривредне делатности (ознака 04);

– лице које није осигурано по другом основу (ознака 05);

– нерезидент (ознака 06);

– инвалидно лице (ознака 07);

– војни осигураник (ознака 08);

– лице пензионер по основу запослености (ознака 09);

– лице пензионер по основу самосталне делатности (ознака 10);

– лице коме се исплаћују приходи ван радног односа на које се не обрачунавају и не плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање (ознака 11);

– војни пензионер (ознака 12);

– пољопривредни пензионер (ознака 13).

Исплатилац прихода избором описа врсте прихода из Каталога врсте прихода, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, аутоматски опредељује ознаку врсте прихода (ОВП), олакшицу (ОЛ) и бенефицирани стаж (Б).

8) Под редним бројем 3.7 Број дана – број календарских дана које је прималац прихода провео на раду, односно боловању и слично. Ово поље се обавезно попуњава за коначан обрачун зараде, односно накнаде зараде за обрачунски период.

9) Под редним бројем 3.8 Број сати – број сати у обрачунском периоду. Ово поље се обавезно попуњава за коначан обрачун зараде, односно накнаде зараде за обрачунски период.

10) Под редним бројем 3.8а Фонд сати – укупан месечни фонд сати запосленог за обрачунски период наведен у пољу под редним бројем 1.2 Обрачунски период.

Ово поље је обавезно ако се појединачна пореска пријава подноси за коначну исплату зараде или прихода који имају карактер зараде.

Ако се за запосленог у појединачној пореској пријави истовремено исказује и накнада зараде за боловање преко 30 дана и исплата прихода који имају карактер зараде, на које у складу са правилима послодавца запослени има право независно од времена проведеног на раду у том обрачунском периоду, у поље 3.8а Фонд сати уноси се:

– укупан месечни фонд сати запосленог у реду у којем се исказује накнада зараде;

– ознака – 1 у реду у којем се исказује приход који има карактер зараде.

11) Под редним бројем 3.9 Бруто приход – износ бруто прихода утврђеног у складу са законом који уређује порез на доходак грађана и законом који уређује доприносе за обавезно социјално осигурање.

12) Под редним бројем 3.10 Основица за порез – износ разлике између бруто прихода из поља под редним бројем 3.9 Бруто приход и неопорезивог износа који се користи, односно нормираних или стварних трошкова који се признају.

13) Под редним бројем 3.11 Порез – износ пореза умањен за прописане пореске олакшице.

14) Под редним бројем 3.12 Основица за доприносе – износ прописан законом који уређује доприносе за обавезно социјално осигурање.

15) Под редним бројем 3.13 ПИО – укупан износ доприноса за пензијско и инвалидско осигурање (на терет запосленог/примаоца прихода и/или на терет послодавца/исплатиоца прихода), умањен за прописане олакшице.

16) Под редним бројем 3.14 Здравство – укупан износ доприноса за здравствено осигурање (на терет запосленог/примаоца прихода и/или на терет послодавца/исплатиоца прихода), умањен за прописане олакшице.

17) Под редним бројем 3.15 Незапосленост – укупан износ доприноса за случај незапослености (на терет запосленог/примаоца прихода и/или на терет послодавца/исплатиоца прихода), умањен за прописане олакшице.

18) Под редним бројем 3.16 Бенефицирани ПИО – износ додатног доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем, умањен за прописане олакшице.

19) Под редним бројем 3.17 МФП (мултифункционално поље) за обрачун – уносе се подаци који за одређене врсте прихода омогућавају проверу обрачуна обавезе, без којих се због врсте прихода или врсте примаоца обрачун не може једнозначно одредити општим правилима, и то:

МФП
ОПИС

МФП 1
Код зараде, односно накнаде зараде: укупан неопорезиви износ искоришћен у претходним пријавама под истом шифром врсте прихода за зараду, односно накнаду зараде за исти обрачунски период.

МФП 2
Код зараде, односно накнаде зараде: укупан износ основице на коју су обрачунати доприноси у претходним пријавама под истом шифром врсте прихода за зараду, односно накнаду зараде за исти обрачунски период.

МФП 3
Код зараде, односно накнаде зараде: проценат ангажовања примаоца прихода код исплатиоца прихода у односу на пуно радно време.

МФП 4
Код зараде, односно накнаде зараде: укупан претходно пријављени износ зараде, односно накнаде зараде под истом шифром врсте прихода за исти обрачунски период.

МФП 5
Износ стварних трошкова код прихода ван радног односа, износ уплате код игара на срећу за приход остварен закључно са 31. децембром 2015. године, износ уплате премије осигурања.

МФП 6
Код зараде, односно накнаде зараде: укупан износ плаћеног доприноса у добровољни пензијски фонд и/или плаћене премије добровољног здравственог осигурања обустављен из зараде запосленог.

МФП 7
Код зараде, односно накнаде зараде: ознака 1 ако прималац прихода није резидент Републике Србије, а резидент државе са којом Република Србија има закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања или уговор којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање; код прихода ван радног односа: примењена стопа пореза ако је прималац прихода нерезидент Републике Србије, а резидент државе са којом Република Србија има закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања.

МФП 8
Код зараде, односно накнаде зараде: ознака 1 ако је прималац прихода запослен са непуним радним временом само код једног послодавца.

МФП 9
Код зараде: ознака 1 ако исплатилац прихода умањује основицу за доприносе запосленом којем за исти обрачунски период исплаћује зараду и/или накнаду зараде чији је збир већи од највише месечне основице доприноса тако да њихов збир изједначи са највишом месечном основицом доприноса.

МФП 10
Код зараде, односно накнаде зараде: ознака 1 када се у истом обрачунском периоду за једног примаоца прихода пријављују и зарада и/или накнада зараде под било којом шифром врсте прихода за зараду, односно накнаду зараде.

МФП 11
Код зараде, односно накнаде зараде: укупан неопорезиви износ искоришћен у претходним пријавама за зараду и/или накнаду зараде под свим шифрама врсте прихода за истог примаоца прихода и исти обрачунски период.

МФП 12
Код зараде, односно накнаде зараде: укупан износ основице на коју су обрачунати доприноси у претходним пријавама за зараду и накнаду зараде под свим шифрама врсте прихода за истог примаоца прихода и исти обрачунски период.
Код прве исплате зараде у пријави у којој се за једног примаоца прихода, исказују приходи под више шифри врста прихода уписује се укупан износ основице на коју су обрачунати доприноси у истој пријави за зараду и накнаду зараде за остале шифре врста прихода за истог примаоца.

20) Поља Укупно за редне бр. 3.9 – 3.16 не попуњава подносилац пореске пријаве, него их обрачунава Пореска управа.

21) Поља Камата за редне бр. 3.11, 3.13 – 3.16 – укупан износ камате обрачунате сходно ЗПППА по колонама, у следећим случајевима:

– код појединачне пореске пријаве из члана 182б ЗПППА;

– код појединачне пореске пријаве по службеној дужности;

– код измењене појединачне пореске пријаве;

– код појединачне пореске пријаве која се подноси, односно мења по налазу контроле;

– код појединачне пореске пријаве која се подноси, односно мења по одлуци суда.

У Образац ППП-ПД износи се уписују у динарима са две децимале, док је праг толеранције за заокруживање који се примењује при провери обрачуна 0,5 динара по износу сваке обрачунате обавезе.

Чл. 12-15.

(Брисани)

Члан 16.

Исплатилац прихода који Пореској управи подноси појединачну пореску пријаву у обавези је да лицу за које је платио порез по одбитку изда Потврду о плаћеним порезима и доприносима по одбитку за 20__ годину на Обрасцу ППП-ПО, која садржи податке о плаћеном порезу по одбитку најкасније до 31. јануара године која следи години у којој је плаћен порез по одбитку.

Члан 17.

Образац ППП-ПО састоји се из три дела, и то:

1) 1. Подаци о исплатиоцу прихода;

2) 2. Подаци о примаоцу прихода;

3) 3. Подаци о опорезивим приходима из којих је исплатилац обуставио и платио порезе и доприносе по одбитку.

Члан 18.

У Образац ППП-ПО, део 1. Подаци о исплатиоцу прихода, уноси се:

1) Под редним бројем 1.1 Назив/Име и презиме исплатиоца – назив правног лица, односно име и презиме исплатиоца прихода.

2) Под редним бројем 1.2 Седиште/Пребивалиште исплатиоца – седиште, односно пребивалиште исплатиоца прихода.

3) Под редним бројем 1.3 ПИБ/ЈМБГ исплатиоца – порески идентификациони број, односно јединствени матични број грађана исплатиоца прихода.

4) Под редним бројем 1.4 Број – број под којим је потврду завео исплатилац прихода.

5) Под редним бројем 1.5 Датум издавања – датум издавања потврде од стране исплатиоца прихода.

У Образац ППП-ПО, део 2. Подаци о примаоцу прихода, уноси се:

1) Под редним бројем 2.1 Име и презиме примаоца – име и презиме примаоца прихода.

2) Под редним бројем 2.2 Адреса – улица и број, пребивалиште, односно боравиште примаоца прихода.

3) Под редним бројем 2.3 Податак о идентификацији примаоца – јединствени матични број грађана примаоца прихода, а ако прималац прихода нема јединствени матични број грађана, број пасоша или број избегличке легитимације.

У Образац ППП-ПО, део 3. Подаци о опорезивим приходима из којих је исплатилац обуставио и платио порезе по одбитку, уноси се:

1) Под редним бројем 3.1 – Шифра врсте прихода исплаћена физичком лицу, подаци се уносе по шифрама из Каталога врсте прихода.

2) Под редним бројем 3.2 Бруто приход – износ бруто прихода.

3) Под редним бројем 3.3 Нормирани трошкови, пореске олакшице и друга умањења – износ нормираних трошкова, односно пореских олакшица.

4) Под редним бројем 3.4 Пореска основица – износ пореске основице.

5) Под редним бројем 3.5 Порез – износ плаћеног пореза.

6) Под редним бројем 3.6 Доприноси за обавезно социјално осигурање – износ плаћених доприноса за обавезно социјално осигурање на терет примаоца прихода.

7) Под редним бројем 3.7 Доприноси за обавезно социјално осигурање – износ плаћених доприноса за обавезно социјално осигурање на терет исплатиоца прихода.

У поље под редним бројем 4.1 Потпис одговорног лица – уписује се презиме и име одговорног лица код исплатиоца прихода.

У поље под редним бројем 5.1 Напомена – уколико је износ зараде из чл. 13. до 14б Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21 и 118/21), коју је исплатилац прихода/послодавац исплатио физичкoм лицу – резиденту Републике који је упућен у иностранство ради обављања послова за правна лица – резиденте Републике, виши од износа исказаног на редном броју 3.2 Бруто приход, овде се исказује износ те разлике.

У Образац ППП-ПО износи се уписују у динарима, без децимала.

Члан 19.

Међусобна правила размене података између Пореске управе и органа, односно организације одређују се техничким протоколом.

Члан 20.

У складу са чланом 41. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка и 93/12) подноси се:

1) збирна пореска пријава за порезе по одбитку плаћене закључно са 28. фебруаром 2014. године, за које нису поднете прописане пореске пријаве и

2) појединачна пореска пријава за приходе исплаћене у 2013. години.

За пореске пријаве поднете у складу са ставом 1. овог члана, порески обвезник подноси измењене пореске пријаве у складу са чланом 40. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13 и 108/13) на истим обрасцима као и првобитно поднете, а плаћање обавеза по овим пријавама не врши на јединствени уплатни рачун за порезе по одбитку, већ на прописане појединачне уплатне рачуне.

За исплате прихода на које се плаћају порези по одбитку, које су обухваћене овим правилником и које се врше у јануару и фебруару 2014. године, поред збирне пореске пријаве из става 1. тачка 1) овог члана обавезно се подноси и појединачна пореска пријава прописана овим правилником, и то најкасније последњег дана у месецу за исплате извршене у том месецу.

Појединачна пореска пријава из става 3. овог члана може се поднети за сваку исплату прихода примаоцима прихода извршену током месеца или се може поднети једна појединачна пореска пријава у којој ће се исказати све исплате примаоцима прихода извршене током месеца.

Пореска управа ће појединачну пореску пријаву из става 3. овог члана евидентирати али на основу ње неће књижити задужења.

Члан 21.

Пореска управа ће на својој интернет страни објавити:

1) корисничко упутство за примену овог правилника, са примерима попуњених образаца са образложењем;

2) XML шему обрасца ППП-ПД.

3) (брисана)

Члан 22.

За исплате прихода на које се плаћају порези по одбитку, које су обухваћене овим правилником и које се врше почев од 1. марта 2014. године, подносе се обрасци прописани овим правилником, уместо следећих образаца:

1) Образац ПП ОПЈ, Образац ПП ОПЈ-1, Образац ПП ОПЈ-2, Образац ПП ОПЈ-3, Образац ПП ОПЈ-4, Образац ПП ОПЈ-5, Образац ПП ОПЈ-6, Образац ПП ОПЈ-7 и Образац ПП ОПЈ-8 из Правилника о начину утврђивања, плаћања и евидентирања пореза по одбитку и о садржини збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку („Службени гласник РС“, бр. 137/04, 82/06 и 61/13);

2) Образац ПП ОД, Образац ПП ОД-1, Образац ПП ОД-П, Образац ОС, Образац ОС-1, из Правилника о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку („Службени гласник РС“, бр. 96/04, 105/04, 65/05, 82/06, 15/12, 123/12 и 61/13);

3) Образац ЗСД и Образац ЗСП из Правилника о обрасцима захтева за субвенционисање пореза на зараде и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник РС“, број 36/11);

4) Образац ИНСЗ из Правилника о начину и поступку обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за новозапослене старије од 45, односно 50 година („Службени гласник РС“, бр. 99/04, 33/05 и 72/06);

5) Образац ИНСЗ-И из Правилника о начину и поступку обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за лица са инвалидитетом („Службени гласник РС“, број 72/06);

6) Образац ИНСЗ-M и Образац ИНСЗ-П из Правилника о начину и поступку обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за приправнике и новозапослена лица млађа од 30 година („Службени гласник РС“, број 72/06);

7) Образац ОПНР-П и Образац ОПНР-M из Правилника о начину и поступку остваривања пореске олакшице за запошљавање приправника и лица млађих од 30 година („Службени гласник РС“, број 72/06);

8) Образац ОПНР-И из Правилника о начину и поступку остваривања пореске олакшице за запошљавање лица са инвалидитетом („Службени гласник РС“, број 72/06);

9) Образац ОПНР-С из Правилника о начину и поступку остваривања пореске олакшице за запошљавање лица старијих од 45 година („Службени гласник РС“, број 72/06).

Ако је одредбама других правилника подношење извештаја са подацима о порезу по одбитку уређено на друкчији начин, те одредбе ускладиће се са одредбама овог правилника најкасније до дана почетка примене овог правилника.

Члан 23.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се од 1. јануара 2014. године.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку: „Сл. гласник РС“, бр. 118/2013

Члан 14.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се од 1. јануара 2014. године.

Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку: „Сл. гласник РС“, бр. 66/2014

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу 1. јула 2014. године.

Правилник о изменама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку: „Сл. гласник РС“, бр. 14/2016

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се од 1. марта 2016. године.

Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку: „Сл. гласник РС“, бр. 21/2017

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку: „Сл. гласник РС“, бр. 20/2018

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку: „Сл. гласник РС“, бр. 104/2018

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку: „Сл. гласник РС“, бр. 96/2019

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2020. године.

Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку: „Сл. гласник РС“, бр. 132/2021

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Образац ППП-ПД – Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима
Образац ППП-ПО – Потврда о плаћеним порезима и доприносима по одбитку за 20___ годину
Каталог врсте прихода

 

Поделите: