Објављен „Службени гласник РС“ број 20 од 16.3.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла за 2018. годину
 • ПРАВИЛНИК o изменама Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о захтевима за производњу и промет ароматизованих вина

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 20 од 16.3.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Костолачког угљеног басена
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о начину узимања предмета од драгоцених метала
 • ПРАВИЛНИК о пријави преноса физички преносивих средстава плаћања преко државне границе
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла за 2018. годину
 • ПРАВИЛНИК o изменама Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о захтевима за производњу и промет ароматизованих вина
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 133-2/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 133-3/18
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о каматним стопама које Народна банка Србије примењује у поступку спровођења монетарне политике
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Кодекса понашања државних службеника
Друге организације
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о изменама и допунама Посебног колективног уговора за државне органе
 • ОДЛУКА о расписивању избора за Скупштину Коморе биохемичара Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко”, Ужице
 • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за државне органе
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Туристичке организације „Блаце”, Блаце
ОГЛАСИ

Поделите: