Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 20 od 16.3.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla za 2018. godinu
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o zahtevima za proizvodnju i promet aromatizovanih vina

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 20 od 16.3.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Kostolačkog ugljenog basena
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu uzimanja predmeta od dragocenih metala
 • PRAVILNIK o prijavi prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla za 2018. godinu
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o zahtevima za proizvodnju i promet aromatizovanih vina
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o stipendijama za izuzetno nadarene učenike i studente
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 133-2/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 133-3/18
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmeni Odluke o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Kodeksa ponašanja državnih službenika
Druge organizacije
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe
 • ODLUKA o raspisivanju izbora za Skupštinu Komore biohemičara Srbije
 • REŠENJE o imenovanju direktora JKP Regionalni centar za upravljanje otpadom „Duboko”, Užice
 • SPORAZUM o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Turističke organizacije „Blace”, Blace
OGLASI

Podelite: