Објављен „Службени гласник РС“ број 21 од 10.3.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 21 од 10.3.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању услуга предаје јела и пића за конзумацију на лицу места за сврху одређивања места промета услуга, у смислу Закона о порезу на додату вредност
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању услуга у вези са непокретностима за сврху одређивања места промета услуга, у смислу Закона о порезу на додату вредност
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању превозних средстава за сврху одређивања места промета услуга изнајмљивања тих средстава, у смислу Закона о порезу на додату вредност
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза
 • ПРАВИЛНИК о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2017. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља
 • ПРАВИЛНИК o утврђивању Списка супстанци које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци
 • ПРАВИЛНИК о начину вођења, садржају и обрасцу евиденције о прекурсорима и другим супстанцама које могу бити употребљене за недозвољену производњу опојних дрога и психотропних супстанци
 • ПРАВИЛНИК о посебним условима за производњу, односно промет прекурсора прве категорије
 • ПРАВИЛНИК о садржају захтева за добијање дозволе за производњу, односно промет прекурсора прве, друге или треће категорије
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача
 • ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2017. годину
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Јерма” на животну средину
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Бело брдо на животну средину
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура” на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења, број 740-05-00026/2016-22
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења, број 740-05-00142/2015-22
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења, број 740-05-00362/2016-22
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења, број 740-05-00446/2016-22
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења, број 740-05-00488/2016-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
 • ИСПРАВКА Правилника о стручном усавршавању матичара
Уставни суд
 • ОДЛУКА о престанку функције заменика председника Уставног суда
 • ОДЛУКА о избору заменика председника Уставног суда
ОГЛАСИ

Поделите: