Правилник о утврђивању превозних средстaва за сврху одређивања места промета услуга изнајмљивања тих средстава, у смислу Закона о порезу на додату вредност
(важи до 30.06.2021.)

„Службени гласник РС“, број 21/2017

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује шта се, у смислу члана 12. став 6. тач. 5), 6) и тачка 7) подтачка (8) Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 83/15 и 108/16 – у даљем тексту: Закон), сматра превозним средствима за сврху одређивања места промета услуга изнајмљивања тих средстава.

Члан 2.

Превозним средствима, у смислу члана 12. став 6. тач. 5), 6) и тачка 7) подтачка (8) Закона, сматрају се возила и друга добра намењена превозу лица или ствари, са или без мотора.

Превозним средствима из става 1. овог члана сматрају се нарочито:

1) друмска возила, и то: аутобус, минибус, камион, возило за комбиновани превоз лица и ствари, путнички аутомобил, мопед, мотоцикл, трицикл, четвороцикл, бицикл, камп кућица и камп приколица;

2) приколице и полуприколице;

3) железнички вагони;

4) пловила, и то: брод, јахта, чамац, баржа и скела;

5) ваздухоплови, и то: авион, хеликоптер и једрилица, укључујући параглајдер и балон;

6) возила посебно намењена превозу болесних и повређених лица;

7) трактори и мотокултиватори;

8) инвалидска колица.

Возила која нису намењена превозу лица или ствари (нпр. железничко вучно возило, брод тегљач, брод потискивач, покретни кран, виљушкар, багер, комбајн, тркачки аутомобили и др.), као и контејнери, палете и сл., не сматрају се превозним средствима из става 1. овог члана.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. априла 2017. године.

Поделите: