Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 21 od 10.3.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 21 od 10.3.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
 • PRAVILNIK o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • PRAVILNIK o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • PRAVILNIK o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • PRAVILNIK o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2017. godinu
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Spiska supstanci koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci
 • PRAVILNIK o načinu vođenja, sadržaju i obrascu evidencije o prekursorima i drugim supstancama koje mogu biti upotrebljene za nedozvoljenu proizvodnju opojnih droga i psihotropnih supstanci
 • PRAVILNIK o posebnim uslovima za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve kategorije
 • PRAVILNIK o sadržaju zahteva za dobijanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača
 • ODLUKA o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja poslovne infrastrukture za 2017. godinu
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Jerma” na životnu sredinu
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene arheološkog nalazišta Belo brdo na životnu sredinu
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene Predela izuzetnih odlika „Ovčarsko-kablarska klisura” na životnu sredinu
 • REŠENJE o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja, broj 740-05-00026/2016-22
 • REŠENJE o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja, broj 740-05-00142/2015-22
 • REŠENJE o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja, broj 740-05-00362/2016-22
 • REŠENJE o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja, broj 740-05-00446/2016-22
 • REŠENJE o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja, broj 740-05-00488/2016-22
 • REŠENJE o imenovanju sudskog veštaka
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka
 • ISPRAVKA Pravilnika o stručnom usavršavanju matičara
Ustavni sud
 • ODLUKA o prestanku funkcije zamenika predsednika Ustavnog suda
 • ODLUKA o izboru zamenika predsednika Ustavnog suda
OGLASI

Podelite: