Објављен „Службени гласник РС“ број 96 од 31.12.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о начину утврђивања и исправке сразмерног пореског одбитка
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ИСПРАВКА Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 96 од 31.12.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о групацији Одбрамбена индустрија Србије
 • СТРАТЕГИЈА развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020–2025. година
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за извршење кривичних санкција у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Управе за извршење кривичних санкција у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за игре на срећу у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Ветеринарског специјалистичког института „Панчевоˮ са седиштем у Панчеву
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Ветеринарског специјалистичког института „Панчевоˮ са седиштем у Панчеву
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Ветеринарског специјалистичког института „Панчевоˮ са седиштем у Панчеву
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Ветеринарског специјалистичког института „Панчевоˮ са седиштем у Панчеву
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању председника и члана Управног одбора Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Комисије за спровођење конкурса за избор директора
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије — АМРЕС”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије
 • ИСПРАВКА Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку
 • ПРАВИЛНИК о начину утврђивања и исправке сразмерног пореског одбитка
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о техничким мерама и захтевима који се односе на дозвољене емисионе факторе за испарљива органска једињења која потичу из процеса складиштења и транспорта бензина
 • ПРАВИЛНИК о анализаторима за мерење садржаја протеина у житу
 • ПРАВИЛНИК o изменама Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила
 • ПРАВИЛНИК о условима за издавање дозволе за рад Агенције за привремено запошљавање и полагање стручног испита за рад те агенције
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о ближим условима, мерилима и критеријумима, као и поступку по захтевима лица за утврђивање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе
Уставни суд
 • ОДЛУКА о избору председника Уставног суда
Други државни органи и државне организације
 • НАРЕДБА о измени Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у децембру 2019. године
 • РЕШЕЊЕ o вредности општег бода од јануара 2020. године
 • РЕШЕЊЕ о усклађивању пензија, вредности општег бода, најнижег износа пензије новчаних накнада, накнада погребних трошкова и накнада по основу инвалидности од јануара 2020. године
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању месечне основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање, на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање у 2020. години
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија у 2020. години
Друге организације
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Mercata д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Mercata д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Mercata д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Вод-ком”, Јабука
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комбрест”, Банатски Брестовац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Омољица”, Омољица
ОГЛАСИ

Поделите: