Објављен „Службени гласник РС“ број 132 од 30.12.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у Јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о условима и начину коришћења система за управљање фактурама
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о условима и начину чувања и стављања на увид електронских фактура и начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у папирном облику
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о елементима електронске фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге документације кроз систем електронских фактура, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начину примене стандарда електронског фактурисања
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о начину поступања Централног информационог посредника
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ДИНАРСКИ ИЗНОСИ месечних зарада из члана 15в ст. 5. и 6. Закона о порезу на доходак грађана, за 2022. годину
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о царинским поступцима и царинским формалностима
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
 • ОДЛУКА о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2022. години
 • ОДЛУКА о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о сезонским стопама царине на увоз одређених пољопривредних производа
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ пореза на употребу, држање и ношење добара
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла
   

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 132 од 30.12.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Пољској
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Јерменији
Влада
 • УРЕДБА о привременој мери ограничавања цене гаса и надокнади разлике у цени природног гаса набављеног из увоза или произведеног у Републици Србији у случају поремећаја на тржишту природног гаса
 • УРЕДБА о условима и начину спровођења субвенционисане набавке путничких возила за потребе обнове возног парка такси превоза као јавног превоза
 • УРЕДБА о условима и начину спровођења субвенционисане куповине нових возила која имају искључиво електрични погон, као и возила која уз мотор са унутрашњим сагоревањем покреће и електрични погон (хибридни погон)
 • УРЕДБА о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
 • УРЕДБА о критеријумима и начину избора стратешког партнера за реализацију пројекта изградње Јужне обилазнице Ваљева и Обилазнице око Свилајнца
 • УРЕДБА о одређивању компетенција за рад службеника у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи кроз докапитализацију учесника на тржишту ради отклањања поремећаја у привреди проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о централизованом обрачуну примања запослених, изабраних и постављених лица код корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање
 • УРЕДБА о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у Јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о условима и начину коришћења система за управљање фактурама
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о условима и начину чувања и стављања на увид електронских фактура и начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у папирном облику
 • УРЕДБА о измени Уредбе о режиму граничних провера страних и домаћих пловила
 • УРЕДБА о еко-дизајну производа који утичу на потрошњу енергије
 • УРЕДБА о законским мерним јединицама и начину њихове употребе
 • УРЕДБА о Плану здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2022. годину
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о царинским поступцима и царинским формалностима
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
 • ОДЛУКА о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2022. години
 • ОДЛУКА о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о сезонским стопама царине на увоз одређених пољопривредних производа
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и царинских реферата
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IA реда А5 (Е-761)
 • ОДЛУКА о оснивању Средње школе „Дољевац” у Дољевцу
 • ОДЛУКА о стицању статуса института од националног значаја
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за спровођење поступка избора стратешког партнера на пројектима изградње Јужне обилазнице Ваљева и Обилазнице око Свилајнца
 • ОДЛУКА о образовању Националног савета за развој E-спорта у Републици Србији од 2021. до 2025. године
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о образовању Националног координационог тела за спречавање и борбу против тероризма и одређивању и именовању Националног координатора за спречавање и борбу против тероризма
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Националне коалиције за смањење енергетског сиромаштва
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај секретара Министарства трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Ученичког центра Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Ученичког центра Београд
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа „Јагодина” у Јагодини
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа „Јагодина” у Јагодини
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора установе Студентско одмаралиште „Београд”
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора установе Студентско одмаралиште „Београд”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Ивањици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Ивањици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Агрономског факултета у Чачку Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Агрономског факултета у Чачку Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Академије струковних студија Западна Србија
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о усклађивању права на национално спортско признање
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Транснафта АД Панчево за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама Програма рада Института за стандардизацију Србије за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду друштва за изнајмљивање некретнина „Дипос” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12523/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12524/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12525/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12528/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12533/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-12127/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-12209/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-12246/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-12249/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12208/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12210/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12211/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12215/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12216/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12219/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12221/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12395/2021
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ пореза на употребу, држање и ношење добара
 • ДИНАРСКИ ИЗНОСИ месечних зарада из члана 15в ст. 5. и 6. Закона о порезу на доходак грађана, за 2022. годину
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о елементима електронске фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге документације кроз систем електронских фактура, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начину примене стандарда електронског фактурисања
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о начину поступања Централног информационог посредника
 • ПРАВИЛНИК о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла
 • ПРАВИЛНИК о условима које треба да испуњава комунални милиционар да би могао да врши послове мерења буке пореклом из угоститељских објеката
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК о ценама лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средства обавезног здравственог осигурања
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д.Ниш
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Јединство” Бојник
ОГЛАСИ

Поделите: