Уредба о условима и начину коришћења система за управљање фактурама
(важи до 08.04.2022.)

„Службени гласник РС“, број 69/2021 и 132/2021

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овом уредбом уређују се услови и начин коришћења система за управљање фактурама.

Члан 2.

Електронске фактуре издате у оквиру трансакција које укључују дужника који је субјект јавног сектора који има више нивоа сагласности и који не поседује свој систем или део система за управљање фактурама могу да се примају преко система за управљање фактурама који представља веб апликацију коју успоставља и којом управља одговарајућа служба Владе.

Регистрација за приступ и коришћење система за управљање фактурама врши се у складу са одредбама Закона о електронском фактурисању („Службени гласник РС”, бр. 44/21 и 129/21 – у даљем тексту: Закон) и интерним техничким упутством које се објављује на интернет страници Министарства финансија и које садржи техничка објашњења за рад у систему (у даљем тексту: интерно техничко упутство).

Пријава на систем за управљање фактурама врши се преко веб портала – Систем за управљање фактурама најмање шемом средњег нивоа поузданости електронске идентификације.

Члан 3.

Пријем електронских фактура у систему за управљање фактурама, као и остало управљање електронским фактурама примљеним преко овог система врши се посредством система електронских фактура који је интегрисан са системом за управљање фактурама, а у складу са интерним техничким упутством.

Интеграција система електронских фактура и систем за управљање фактурама нарочито омогућава:

1) пријем електронских фактура у систем за управљање фактурама и генерисање јединственог идентификатора фактуре;

2) преглед листе електронских фактура и појединачне електронске фактуре.

Свака измена у статусу електронске фактуре у систему за управљање фактурама се аутоматски преноси у систем електронских фактура. У случају неусаглашености података о статусу електронске фактуре, податак о статусу електронске фактуре из система електронских фактура ће се сматрати веродостојним.

Члан 4.

Да би електронска фактура била примљена у систем за управљање фактурама, неопходно је да буде обезбеђен јединствени број корисника јавних средстава за дужника, као и да електронска фактура садржи следеће податке:

1) број електронске фактуре;

2) датум издавања електронске фактуре;

3) број уговора;

4) укупан износ електронске фактуре.

Члан 5.

Систем за управљање фактурама садржи податке о:

1) електронским фактурама, и то:

– назив и јединствени број корисника јавних средстава за дужника,

– број електронске фактуре,

– датум издавања електронске фактуре,

– укупан износ електронске фактуре,

– коментар повериоца, односно дужника;

2) повериоцима и дужницима, и то:

– јединствени број корисника јавних средстава уколико је поверилац, односно дужник корисник јавних средстава,

– назив,

– матични број,

– порески идентификациони број,

– адреса електронске поште.

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. маја 2022. године.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Уредба о изменама Уредбе о условима и начину коришћења система за управљање фактурама: „Сл. гласник РС“, број 132/2021

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: