Објављен „Службени гласник РС“, број 14 од 22.2.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о заштити животне средине
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о заштити природе
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о управљању отпадом
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о сточарству
 • ПРАВИЛНИК о пореској пријави о обрачунатим доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва
 • ПРАВИЛНИК о начину обрачунавања, садржини и начину вођења евиденције, облику и садржини пореске пријаве пореза на премије неживотних осигурања
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку утврђивања дивиденде коју остварују чланови привредног друштва у ликвидацији, односно стечају
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по решењу на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари остварује нерезидентно правно лице
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржини захтева за одобрење објављивања проспекта и документацији која се доставља уз захтев за одобрење проспекта
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о форми, минималном садржају информација које треба укључити у проспект и основни проспект и оглашавању у вези са проспектом

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 14 од 22.2.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о заштити животне средине
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о заштити природе
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о управљању отпадом
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о сточарству
Влада
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1629/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1650/2016
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о пореској пријави о обрачунатим доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва
 • ПРАВИЛНИК о начину обрачунавања, садржини и начину вођења евиденције, облику и садржини пореске пријаве пореза на премије неживотних осигурања
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку утврђивања дивиденде коју остварују чланови привредног друштва у ликвидацији, односно стечају
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по решењу на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари остварује нерезидентно правно лице
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности сталног судског преводиоца за немачки језик
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржини захтева за одобрење објављивања проспекта и документацији која се доставља уз захтев за одобрење проспекта
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о форми, минималном садржају информација које треба укључити у проспект и основни проспект и оглашавању у вези са проспектом
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника, број I-1-984/2016
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника, број I-1-985/2016
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника, број I-1-992/2016
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
ОГЛАСИ

Поделите: