Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица

„Службени гласник РС“, бр. 97/2015, 111/2015, 14/2016, 15/2016-испр., 20/2018 и 27/2021

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се садржај пореске пријаве за обрачун пореза на добит који се плаћа по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица у складу са чланом 40. ст. 1, 3, 4, 13. и 15. Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС“, бр. 25/01, 80/02 – др. закон, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19 и 153/20 – у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

Исплатилац прихода, односно накнаде – резидентно правно лице (у даљем тексту: исплатилац) обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку у року од три дана од дана исплате прихода нерезидентном правном лицу у складу са чланом 40. ст. 1, 3. и 4. Закона, односно у року од три дана од дана исплате накнаде нерезидентном и резидентном правном лицу у складу са чланом 40. став 15. Закона.

Исплатилац обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку и у случају кад приходе из члана 40. став 1. тачка 1) и члана 40. став 4. Закона исплаћује сталној пословној јединици нерезидентног правног лица из јурисдикције са преференцијалним пореским системом.

Пореска пријава о обрачунатом и обустављеном порезу из ст. 1. и 2. овог члана подноси се посебно за сваку врсту прихода/накнаде, за једног или више прималаца, на Обрасцу ПДПО/С – Пореска пријава за порез на добит по одбитку, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, при чему се у случају више прималаца подаци исказују за сваког примаоца појединачно.

Пореска пријава из става 3. овог члана (у даљем тексту: пријава), подноси се искључиво електронским путем, употребом електронских сервиса Пореске управе, на начин прописан Правилником о подношењу пореске пријаве електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/13).

Изузетно од става 4. овог члана, у случају када је законом дозвољено подношење пријаве и у писменом облику, пријава се подноси непосредно или путем поште, у складу са чланом 7. овог правилника.

Пријаву из става 3. овог члана, исплатилац подноси у случају када се у складу са Законом порез плаћа у Републици Србији.

У случају примене уговора о избегавању двоструког опорезивања исплатилац, као прилог, уз пријаву подноси образац потврде о резидентности оверен од надлежног органа друге државе уговорнице чији је резидент или оверени превод потврде на обрасцу који прописује надлежни орган државе са којом је закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања.

Пријаву из става 3. овог члана, исплатилац не подноси у случају када се применом одредаба уговора о избегавању двоструког опорезивања порез плаћа у другој држави, под условом да у моменту настанка опорезивог догађаја исплатилац поседује доказе да је нерезидентно правно лице резидент државе са којом је закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања и да је стварни власник прихода, у складу са Законом.

Члан 3.

Образац ПДПО/С састоји се из следећих делова:

1) део 1. Подаци о пријави;

2) део 2. Подаци о исплатиоцу;

3) део 3. Подаци о примаоцима, врстама прихода/накнаде и обрачунатом порезу.

У Образац ПДПО/С износи се уписују у динарима, без децимала.

Члан 4.

У Образац ПДПО/С део 1. Подаци о пријави, уносе се подаци о врсти пријаве (ознака врсте и основ), датум исплате /остварења прихода/накнаде, измени пријаве и идентификационом броју пријаве, као и о основу и броју решења.

Под редним бројем 1.1 Врста пријаве – уноси се ознака врсте пријаве, и то:

1) ознака 1 – за пријаву коју подноси исплатилац за обрачунати и обустављени порез на добит по одбитку сходно члану 40. ст. 1, 3, 4, 13. и 15. Закона;

2) ознака 3 – за пријаву коју, у складу са чланом 182б Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19 и 144/20 – у даљем тексту: Закон о пореском поступку), подноси исплатилац који самоинцијативно пријављује дуговани износ пореза за који није поднео пријаву, увећан за обрачунату камату;

3) ознака 4 – за пријаву коју подноси исплатилац коме је решењем донетим у поступку пореске контроле наложено подношење пријаве, односно за пријаву коју подноси порески орган уместо исплатиоца ако исти не поступи по налогу из решења (у даљем тексту: пријава по налогу контроле).

Под редним бројем 1.1а Основ – уноси се једна од ознака:

1) ознака 1 – за обрачунати и обустављени порез по основу исплате прихода нерезидентним правним лицима, укључујући и сталну пословну јединицу нерезидентног правног лица из јурсидикције са преференцијалним пореским системом, у складу са чланом 40. ст. 1, 3, 4. и 13. Закона;

2) ознака 2 – за обрачунати и обустављени порез по основу исплате накнаде резидентном, односно нерезидентном правном лицу по основу откупа секундарних сировина и отпада, у складу са чланом 40. став 15. Закона.

Под редним бројем 1.2 Датум исплате/остварења прихода/накнаде – уноси се датум исплате прихода/накнаде у формату дд/мм/гггг. Уколико је датум подношења пријаве нерадни дан у поље 1.2 уноси се први наредни радни дан.

Под редним бројем 1.3 Измена пријаве – у поље Врста уноси се одговарајућа ознака која омогућава измену података у поднетој пријави, односно сторнирање дупло поднете пријаве, односно сторнирање грешком поднете пријаве, и то:

1) ознака 1 – за измењену пријаву која се подноси у складу са чланом 40. Закона о пореском поступку;

2) ознака 2 – за измењену пријаву по налогу контроле, која се не сматра измењеном пријавом у смислу члана 40. Закона о пореском поступку;

3) ознака 9 – за сторно пријаве коју уноси искључиво порески инспектор у случају престанка разлога за подношење пријаве која је предмет сторнирања и иста омогућава сторнирање поднете пријаве у целости.

Под редним бројем 1.3а Идентификациони број пријаве – уноси се број пријаве која се мења у складу са чланом 40. Закона о пореском поступку, односно по налогу контроле, односно број пријаве која се сторнира.

Под редним бројем 1.4 Основ решења – уноси се ознака решења надлежног пореског органа, и то:

1) ознака 1 – за решење донето у поступку по жалби у првом степену;

2) ознака 2 – за решење донето у поступку по жалби у другом степену;

3) ознака 3 – за решење донето на основу одлуке суда.

Под редним бројем 1.5 Број решења – уноси се број решења надлежног пореског органа којим је наложено подношење пријаве.

Члан 5.

У Образац ПДПО/С део 2. Подаци о исплатиоцу, уносе се основни подаци о исплатиоцу.

Под редним бројем 2.1 Порески идентификациони број – уноси се порески идентификациони број (ПИБ) исплатиоца.

Под редним бројем 2.2 Матични број – уноси се матични број исплатиоца.

Под редним бројем 2.3 Назив – уноси се назив исплатиоца.

Под редним бројем 2.4 Адреса – уноси се адреса исплатиоца.

Под редним бројем 2.5 Седиште – уноси се нумеричка ознака шифре општине из Списка општина, градова, аутономних покрајина и Републике са шифрама трезора и надлежним унутрашњим јединицама Управе за трезор, који је садржан у Прилогу 3. Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 36/18, 44/18 – др. закон, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 151/20 и 19/21), према седишту исплатиоца.

Под редним бројем 2.6 Шифра претежне делатности уписане у Регистар Агенције за привредне регистре – уноси се шифра претежне делатности исплатиоца.

Под редним бројем 2.7 Телефон контакт особе – уноси се телефон контакт особе исплатиоца.

Под редним бројем 2.8 Електронска адреса (е-маил) – уноси се електронска адреса исплатиоца на коју се достављају обавештења о поднетим пријавама.

Члан 6.

У Образац ПДПО/С део 3. Подаци о примаоцима, врстама прихода/накнаде и обрачунатом порезу, уносе се подаци о називу примаоца прихода/накнаде, држави резидентности, шифри прихода/накнаде, нето приходу/накнади, пореској стопи, бруто приходу/накнади (основици за обрачун пореза), обрачунатом порезу и обрачунатој камати.

Под редним бројем 3.1 Редни број – уноси се редни број примаоца прихода/накнаде који се односе на једну врсту прихода/накнаде.

Под редним бројем 3.2. Назив – уноси се назив примаоца прихода/накнаде.

Под редним бројем 3.3 Држава – уноси се двокарактерна ознака земље примаоца прихода/накнаде из Шифарника земаља који се објављује у складу са Упутством за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством („Службени гласник РС“, бр. 24/07, 31/07, 41/07, 3/08, 61/08, 120/08, 38/10, 92/11, 62/13, 51/15, 111/15, 82/17, 98/20 и 154/20).

Под редним бројем 3.4 Шифра врсте прихода/накнаде – уноси се одговарајућа шифра из Каталога шифара врсте прихода/накнаде на које се плаћа порез на добит по одбитку и по решењу, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, а која се састоји од пет цифара, и то: ПП Љ ОВП ППС.

Значење појединих цифара шифре врсте прихода/накнаде је:

1) ПП – прималац прихода/накнаде;

2) Љ – припадност примаоца прихода/накнаде јурисдикцији са преференцијалним пореским системом са Листе јурисдикција са преференцијалним пореским системом (у даљем тексту: Листа), која је утврђена Правилником о Листи јурисдикција са преференцијалним пореским системом („Службени гласник РС“, бр. 122/12, 104/18 и 161/20);

3) ОВП – врста прихода/накнаде;

4) ППС – повлашћена пореска стопа у складу са међународним уговором о избегавању двоструког опорезивања (у даљем тексту: повлашћена пореска стопа) при обрачуну пореза по одбитку.

Одређивање примаоца прихода/накнаде врши се избором једне од следећих ознака врста примаоца:

1) ознака 0 – резидентно правно лице;

2) ознака 1 – нерезидентно правно лице;

3) ознака 2 – стална пословна јединица нерезидентног правног лица из јурисдикције са преференцијалним пореским системом са Листе.

Одређивање припадности, односно неприпадности примаоца прихода јурисдикцији са преференцијалним пореским системом са Листе, врши се избором једне од следећих понуђених ознака:

1) ознака 0 – прималац не припада јурисдикцији са преференцијалним пореским системом;

2) ознака 1 – прималац припада јурисдикцији са преференцијалним пореским системом.

Одређивање врсте прихода/накнаде у зависности од врсте оствареног прихода примаоца прихода, врши се избором једне од следећих ознака врсте прихода/накнаде:

1) ознака 11 – приход по основу дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и дивиденду из члана 35. Закона;

2) ознака 12 – приход по основу накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине;

3) ознака 13 – приход по основу камата;

4) ознака 14 – приход по основу накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије;

5) ознака 15 – приходи од извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици Србији;

6) ознака 16 – приход по основу услуга;

7) ознака 23 – накнада по основу откупа секундарних сировина и отпада.

Примена Законом прописане пореске стопе, односно повлашћене пореске стопе, означава се избором једне од понуђених ознака:

1) ознака 0 – не примењује се ППС;

2) ознака 1 – примењује се ППС;

3) ознака 2 – порез се не плаћа у Републици Србији, већ у држави резидентства примаоца прихода/накнаде.

Под редним бројем 3.5 Нето приход/накнада – уноси се износ нето прихода или нето накнаде који је исплаћен/остварен и који мора бити једнак разлици износа из поља 3.7 – Бруто приход и износа из поља 3.8 – Порез.

Под редним бројем 3.6 Пореска стопа – уноси се пореска стопа која се примењује за обрачун пореза на добит по одбитку у зависности од врсте прихода и примаоца прихода из члана 40. Закона.

Под редним бројем 3.7 Бруто приход/накнада – уноси се износ бруто прихода или бруто накнаде, који представља основицу на коју се применом Законом прописане или повлашћене пореске стопе обрачунава порез на добит по одбитку.

Под редним бројем 3.8 Порез – уноси се износ пореза који се добија као производ податка исказаних у пољу 3.7 и 3.6, подељен са 100.

Под редним бројем 3.9 Камата – уноси се износ обрачунате камате у случају када исплатилац прихода не поднесе пријаву у прописаном року, када поднесе измењену пријаву у складу са чланом 40. Закона о пореском поступку, када се подноси пријава по налогу контроле, односно измењена пријава по налогу контроле.

Под редним бројем 3.10 Прилог – у случају подношења прилога у складу са овим правилником, као и других прилога од значаја за утврђивање пореске обавезе, исплатилац означава квадратић у пољу 3.10 чиме потврђује доставу прилога (нпр. потврда о резидентности и др.), а одабиром позиције означене за прилагање, врши доставу тих прилога у пдф, пнг, јпег, бмп формату.

Под редним бројем 3.11 Укупно – уноси се укупан износ обавезе.

Члан 7.

Пореску пријаву у складу са Правилником о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на приходе које остварују нерезидентна правна лица („Службени гласник РС”, број 122/12), односно у складу са Правилником о садржају пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на накнаде које по основу промета секундарних сировина и отпада остварују резидентна и нерезидентна правна лица („Службени гласник РС”, број 61/13), исплатилац подноси закључно са 29. фебруаром 2016. године.

Изузетно од става 1. овог члана, пореску пријаву у складу са Правилником о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на приходе које остварују нерезидентна правна лица („Службени гласник РС”, број 122/12), односно у складу са Правилником о садржају пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на накнаде које по основу промета секундарних сировина и отпада остварују резидентна и нерезидентна правна лица („Службени гласник РС”, број 61/13), исплатилац подноси и после 1. марта 2016. године, и то:

1) у случају када је закључно са 29. фебруаром 2016. године пореска обавеза за порез на добит по одбитку плаћена, али пореска пријава није поднета;

2) у случају подношења измењене пореске пријаве за пореску пријаву поднету закључно са 29. фебруаром 2016. године.

Пореску пријаву о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на накнаде које су по основу промета секундарних сировина и отпада исплаћене у јануару и фебруару 2016. године, исплатилац подноси на обрасцу чија садржина је прописана Правилником о садржају пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на накнаде које по основу промета секундарних сировина и отпада остварују резидентна и нерезидентна правна лица („Службени гласник РС”, број 61/13), до 15. априла 2016. године.

Пореску пријаву за порез на добит по одбитку на накнаде по основу промета секундарних сировина и отпада које су исплаћене од 1. марта 2016. године, исплатилац подноси у складу са овим правилником.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се од 1. јануара 2016. године.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица: „Службени гласник РС“, бр. 111/2015

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица: „Службени гласник РС“, бр. 14/2016

Члан 7.

Каталог шифара врсте прихода/накнаде на које се плаћа порез на добит по одбитку и по решењу, који чини саставни део Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица („Службени гласник РС”, бр. 97/15 и 111/15) замењује се новим Каталогом шифара врсте прихода/накнаде на које се плаћа порез на добит по одбитку и по решењу, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 8.

Образац ПДПО/С – Пореска пријава за порез на добит по одбитку, који чини саставни део Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица („Службени гласник РС”, бр. 97/15 и 111/15), замењује се новим Обрасцем ПДПО/С – Пореска пријава за порез на добит по одбитку, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 9.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на приходе које остварују нерезидентна правна лица („Службени гласник РС”, број 122/12) и Правилник о садржају пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на накнаде које по основу промета секундарних сировина и отпада остварују резидентна и нерезидентна правна лица („Службени гласник РС”, број 61/13), осим у случају подношења пореске пријаве у складу са чланом 6. овог правилника.

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу 1. марта 2016. године.

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица: „Службени гласник РС“, бр. 20/2018

Члан 7.

Одредбе овог правилника примењују се на обрачунавање пореза који се плаћа по одбитку на приходе/накнаде који су остварени почев од 1. априла 2018. године.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу 1. априла 2018. године.

Правилник о изменама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица: „Службени гласник РС“, бр. 27/2021

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Образац ПДПО/С – Пореска пријава за порез на добит по одбитку
Каталог шифара врсте прихода/накнаде на које се плаћа порез на добит по одбитку и по решењу

 

Поделите: