Одлука о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво
(важи до 12.04.2020.)

„Службени гласник РС“, број 28/2020, 33/2020, 37/2020, 39/2020, 41/2020 и 43/2020

Пречишћен текст прописа

 

1. Уводи се привремена забрана извоза основних производа битних за становништво у циљу спречавања критичне несташице ових производа, односно ублажавања последица несташице настале услед потребе становништва за повећаним снабдевањем проузрокованим ширењем вируса SARS-Cov-2.

Забрана извоза из става 1. ове тачке се уводи у трајању од 30 дана за следећу робу:

1a Забрана из тачке 1. ове одлуке не односи се на робу коју домаће лице купи у другој држави или царинској територији ако се та роба након спроведеног одговарајућег царинског поступка отпрема са територије Републике Србије, у складу са законом којим се уређује спољнотрговинско пословање.

1б Изузетно, извоз производа са листе из тачке 1. ове одлуке, може се одобрити посебним актом Владе.

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Одлука о измени и допунама Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво: „Сл. гласник РС“, бр. 33/2020

3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о измени Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво: „Сл. гласник РС“, бр. 37/2020

2. Ова одлука ступа на снагу 21. марта 2020. године.

Одлука о изменама Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво: „Сл. гласник РС“, бр. 39/2020

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Одлука о допунама Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво: „Сл. гласник РС“, бр. 41/2020

3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим тачке 2. ове одлуке, која ступа на снагу даном објављивања.

Одлука о изменама Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво: „Сл. гласник РС“, бр. 43/2020

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: