Објављен „Службени гласник РС“ број 43 од 27.3.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о допуни Уредбе о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о важењу дозволе за рад издате странцу за време ванредног стања
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 43 од 27.3.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ 
Влада
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво
 • ОДЛУКА о важењу дозволе за рад издате странцу за време ванредног стања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Привременог органа општине Клина
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 53-2868/2020
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о царинским обележјима
 • УПУТСТВО о начину и месту спровођења појачаног здравственог надзора у објектима за здравствено сигуран смештај
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

Поделите: