Објављен „Службени гласник РС“ број 41 од 24.3.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ОДЛУКА о допунама Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 41 од 24.3.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ 
Влада
  • УРЕДБА о посебним техничким захтевима, стандардима и примени медицинских средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
  • УРЕДБА о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања
  • ОДЛУКА о статусу страних држављана у Републици Србији за време ванредног стања
  • ОДЛУКА о допунама Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво
  • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
Народна банка Србије
  • ОДЛУКА о измени Одлуке о ближим условима и начину вођења Јединственог регистра сефова
  • ОДЛУКА о измени Одлуке о ближим условима и начину вођења Јединственог регистра корисника новчане дознаке
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о утврђивању цена за лабораторијске здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
  • ОДЛУКА о изменама и допунама Статута Комисије за контролу државне помоћи

Поделите: